МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ССТ «БЕРЕСТОК»

  • T. A. Pendelia
Ключові слова: заробітна плата; оплата праці; робоча сила; продуктивність праці; ефективність організації оплати праці.

Анотація

У статті досліджено теоретичну сутність поняття «заробітна плата», висвітлено проблему організації фонду оплати праці на основі аналізу заробітної плати ССТ «Бересток». Визначено основні аспекти вдосконалення організації оплати праці та обґрунтовано можливі кроки, щодо вирішення проблем організації заробітної плати, як на обраному підприємстві, так і в цілому. Розглянуто рівень заробітної плати в Україні. Особлива увага спрямована на основні проблеми, що впливають на рівень заробітної плати. Проаналізовано динаміку заробітної плати за останні роки і зроблено висновки. Висвітлено актуальні на сьогоднішній день проблеми сучасного стану заробітної плати в Україні. Виділені причини низької заробітної плати в Україні. Визначені шляхи вирішення проблем заробітної плати на підприємстві.

Посилання

Базилевич В. Д. Новий підручник з міжнародної економіки / В. Д. Базилевич // Економіка України. – 2012. – № 11. – 520 с.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2009. – 832 с.

Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. №322-VIII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум / В. В. Кулішов. – Львів: Магнолія плюс, 2009. – 332 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.

Потриваєва Н.В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект / Н.В. Потриваєва, І.В. Савченко // Економічний форум. – 2014. –№1. – С. 93-98.

Савич В. І. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В. І. Савич. – К.: ЦУЛ, 2011. – 272 с.

Bazylevych, V.D. (2012), Novyj pidruchnyk z mizhnarodnoi ekonomiky [New book on International Economics], Ekonomika Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Butynets, F.F. (2009), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik [Accounting financial], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.

Verkhovna Rada of Ukraine (1971), "Code of Laws on Labor", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (Accessed 25.09.2019).

Kulishov, V.V. (2009), Mikroekonomika: Osnovy teorii i praktykum [Microeconomics: Fundamentals of theory and practicum], Mahnoliia plius, Lviv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), "Accounting Standard 26 (Employee Benefits)", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (Accessed 25.09.2019).

Potryvaieva, N.V. and Savchenko, I.V. (2014), "Status and perspective of accounting for payroll calculations: theoretical aspect", Economic Forum, vol. 1, pp. 93–98.

Savych, V. I. (2011), Bukhhalters'kyj oblik: navchal'nyj posibnyk [Accounting: a textbook], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи