ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • O. Kutsokon
Ключові слова: аналіз витрат; бухгалтерський облік; ; підприємство.; структуризація; собівартість.

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «витрати» різними науковими діячами. Встановлено, що витрати підприємства – це суттєва категорія, від якої залежить чи буде підприємство функціонувати надалі. У статті розглядаються питання технології формування витрат та їх обліку на підприємстві ресторанного господарства, особливості формування витрат та структура обліку витрат, можливості вдосконалення процесу формування витрат та їх аналіз, що дає можливість підприємству ресторанного господарства посилити конкурентоспроможність, мінімізувати витрати, що забезпечить ефективність господарській діяльності підприємства в цілому. Також надана рекомендована система управління витратами на підприємстві ресторанного господарства, виходячи з цього і подальше управління підприємством.

Посилання

Андрющенко И. С. Мотивационные аспекты снижения операционных расходов предприятий ресторанного хозяйства / И. С. Андрющенко // Социальноэкономическое развитие и качество жизни: история и современность : материалы 230 ІІ междунар. науч.-практ. конф., 15–16 марта 2012 г. – Пенза–Семей. – Россия : Социосфера, 2012. – С. 24–26.

Андрющенко Н.С. Суть і значення витрат: історичний аспект / Н.С. Андрющенко // Економічна теорія та історія економічної думки. – 2007. – № 5. – С. 3–7.

Козак В.Г. Визначення поняття «витрати» та їх оцінка / В.Г. Козак // Реформування економіки України: стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 листопада 2009 р., м. Київ). – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С. 129–131.

Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування 240 підприємства / Д. Коркуна // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – № 19. – С. 330–334.

ПСБУ № 16 «Витрати», Наказ Міністерства фінансів № 318 від 31.12.1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/mdpn.htm.

Andriuschenko, Y.S. (201), “Motivational aspects of reducing operating expenses of restaurant enterprises”, Sotsyal'noekonomycheskoe razvytye y kachestvo zhyzny: ystoryia y sovremennost': materyaly 230 II mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Socio-economic development and quality of life: history and modernity: materials of the 230th II international scientific and practical conference], Sotsyosfera, Penza, Russia, 15-16 March, pp. 24-26.

Andriuschenko, N.S. (2007), “The essence and value of costs: the historical aspect”, Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky, vol. 5, pp. 3-7.

Kozak, V.H. (2009), “Definition of the concept of "costs" and their assessment”, Reformuvannia ekonomiky Ukrainy: stan ta perspektyvy. Zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Reforming Ukraine's Economy: Status and Prospects. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference], MIBO KNEU, Kyiv, Ukraine, 26-27 Nov, pp. 129-131.

Korkuna, D. (2009), “Budgeting in the financial planning system of 240 enterprises”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini, vol. 19, pp. 330-334.

Ministry of Finance of Ukraine (1999), “PSBU No. 16 "Costs"”, available at: http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/mdpn.htm (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи