АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • L. O. Yegupova
Ключові слова: аналіз; доходи і видатки бюджетних установ; методика аналізу доходів і видатків; кошторис.

Анотація

У статті розглянуто методику аналізу доходів і видатків бюджетної установи на основі аналізу виконання кошторису закладу охорони здоров’я. Наведено дані статистичного аналізу динаміки видатків зведеного бюджету України на охорону здоров’я у 2013–2018 роках та окремо динаміки видатків зведеного бюджету України на поліклініки, амбулаторії та швидку допомогу в розрізі функціональної класифікації. Наведено форми фінансової та бюджетної звітності комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4». Розроблено алгоритм проведення аналізу формування та використання кошторису бюджетної установи, який дозволяє здійснити кількісну та якісну характеристику змін, з’ясувати причини відхилень від планових показників, виявити резерви підвищення ефективності діяльності установи, а отже є дієвим способом контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 No 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=2542-14.

Бюджет України 2016, Статистичний збірник – Київ: Міністерство фінансів України, 2017. – 315с.

Бюджет України 2017, Статистичний збірник – Київ: Міністерство фінансів України, 2018. – 308с.

Бюджет України 2018, Статистичний збірник – Київ: Міністерство фінансів України, 2019. – 309с.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ [затверджений наказом Міністерства фінансів від 28.02.2002 No 228] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п.

Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 25 Oct 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2017), Biudzhet Ukraïny 2016, Statystychnyyi zbirnyk [Budget of Ukraine 2016, Statistical Collection], Ministerstvo finansiv Ukraïny, Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Ministry of Finance of Ukraine (2018), Biudzhet Ukraïny 2017, Statystychnyi zbirnyk [Budget of Ukraine 2017, Statistical Collection], Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Ministry of Finance of Ukraine (2019), Biudzhet Ukraïny 2018, Statystychnyi zbirnyk [Budget of Ukraine 2018, Statistical Collection], Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

The State Treasury Service of Ukraine (2019), available at: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2002), Order “The procedure for drawing up, reviewing, approving and basic requirements for the implementation of the budgetary institutions' budgets”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-p (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи