СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ВНАСЛІДОК УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЗОН

  • N. V. Vasylechko
  • T. G. Vasyltsiv
Ключові слова: фінансова безпека держави; ризики фінансової безпеки; загрози фінансової безпеки держави; офшорні зони; ухилення від сплати податків.

Анотація

Однією з основних елементів в системі економічної безпеки будь –якої держави сучасного світу є її фінансова безпека, яка завжди перебуває під впливом негативних факторів. Стаття містить дослідження щодо обґрунтування змістовно-теоретичної сутності фінансової безпеки держави що уможливило систематизацію наукових підходів до тлумачення цього поняття. Завдяки здійсненому дослідженню встановлено , що на фінансову безпеку впливає рівень фінансової незалежності держави, ефективність внутрішньої та зовнішньої фінансово‑кредитної політики держави, політико-економічну ситуацію всередині держави, дієвість інституційно-правового базису функціонування фінансової сфери. В статті проаналізовані найбільш критичні і значимі ризики та відокремлені загрози в кожній складовій фінансової безпеки держави, що є наслідками ухилення від сплати податків з використанням офшорних зон.

Посилання

Савицька О. І. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України / О. І. Савицька // Економічний форум. – 2012. – № 3. – С. 403-411.

Варналій З. С. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання / З. С. Варналій // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 34(1). – С. 140-150.

Варналій З. С. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: Монографія. – К.: 2001. – 122 с.

Мунтіян В. Економічна безпека України. – Київ. – 1999. – 462 с.

Єфименко Т. І. Теоретичні засади фінансової безпеки держави // Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку [Текст] : у3 т. / ред. А. І. Даниленко; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : Фенікс, 2008 . Т. 3 : Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління / А. І. Даниленко [та ін.]. – [Б. м.] : [б.в.], 2008. – 307 с.

Экономическая безопасность России : общ. курс : учебник / под ред. В. К. Сенчагова. 2-е изд. Москва : Дело, 2005. 72 с.

Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк. – К. : НІСД. 2014. – 432 с.

Лондар Л. П. Борговий складник фінансової безпеки України: загрози та індикатори / Л. П. Лондар // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 2. – С. 70-78.

Кравчук Н. Дивергенція глобального розвитку. Сучасна парадигма формування геофінансового простору. – К. : Знання, 2012. – С. 302.

Бойко В. В. Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України : монографія. Львів : Видавництво ННВК “АТБ”, 2017. 426 с.

Коюда П. М., Коюда О. П. Характеристика та класифікація ризиків. Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. 2006. № 71. URL : eprints.kname.edu.ua/1356/1/203-214_Коюда.pdf.

Юсипович О. І. Економічні ризики та їх вплив на товарооборот : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Львів, 2007. 17 с.

Олифиров А. В., Бабкин Д. А. Управление собственным риском предприятия. Донецк : ДонНУЭТ, 2008. 162 с.

Камінський А. Б. Моделювання фінансових ризиків / А. Б. Камінський. – К.: Київський ун-т, 2006. – 303 c.

Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк. – К. : НІСД. 2014. – 432 с.

Гудзовата О. О. Грошово-кредитна політика в системі забезпечення фінансової безпеки України: теоретико-методологічні засади та напрями реалізації : монографія / О. О. Гудзовата. – Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2018. – 300 с.

Козак Ю. Г. Міжнародна економіка / Ю. Г. Козак [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

Міжнародна економіка / за ред. Ю. Г. Козака. – К. : ЦУЛ, 2008. – 1117 с.

Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц. – К. : Основи, 1998. – 856 с.

Глущенко С. В. Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика / С. В. Глущенко, М. О. Казакова // Магістеріум. Економічні студії. – 2014. – Вип. 56. – С. 21-25.

Маринчук С. Г. Структурні моделі механізмів податкової оптимізації за участю офшорів та оншорів / С. Г. Маринчук // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 141-145.

Інноваційна система податкового адміністрування в Україні: концепції, методи, інструменти: монографія / Ю.Г. Лисенко, П.В. Мельник, Р.А. Руденський. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 440 с.

Карнаух Т. М. Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні / Т. М. Карнаух // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2015. – Т. 168. – С. 120-124.

Гречко А. В. Механізм трансфертного ціноутворення в Україні як інструмент контролю за операціями між пов'язанми особами / А. В. Гречко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2016. – № 13. – С. 85-91.

Шевченко І. Переваги використання офшорних посередників у міжнародній торгівлі / І. Шевченко // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 12(2). – С. 352-357.

Savyts'ka, O.I. (2012), “Assessment and ways of ensuring the financial security of Ukraine”, Ekonomichnyj forum, vol. 3, pp. 403-411.

Varnalij, Z.S. (2017), “Institutional threats to the financial security of Ukraine and ways to prevent them”, Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 34 (1), pp. 140-150.

Varnalij, Z.S. (2009), Ekonomichna bezpeka [Economic security], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Shlemko, V.T. and Bin'ko I.F. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: sutnist' i napriamky zabezpechennia [Economic security of Ukraine: essence and directions of security], NISD, Kyiv, Ukraine.

Hubs'kyj, B.V. (2001), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia [Economic security of Ukraine: measurement methodology, status and security strategy], Kyiv, Ukraine.

Muntiian, V. (1999), Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine], Kyiv, Ukraine.

Yefymenko, T.I. (2008), “Theoretical principles of financial security of the state”, Finansovo-monetarni vazheli ekonomichnoho rozvytku [Financial and monetary levers of economic development], Feniks, Kyiv, Ukraine.

Senchahova, V.K. (2005), Ekonomycheskaia bezopasnost' Rossyy : obsch. kurs [Economic security of Russia: general course], Delo, Moscow, Russia.

Vlasiuk, O.S. (2014), Aktual'ni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsii [Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation], NISD, Kyiv, Ukraine.

Londar, L.P. (2015), “Debt component of financial security of Ukraine: threats and indicators”, Stratehichni priorytety, vol. 2, pp. 70-78.

Kravchuk, N. (2012), Dyverhentsiia hlobal'noho rozvytku. Suchasna paradyhma formuvannia heofinansovoho prostoru [Divergence of global development. The modern paradigm of geo-financial space formation], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Bojko, V.V. (2017), Priorytety ta instrumenty rozvytku sil's'kykh terytorij v systemi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Priorities and instruments of rural development in the system of economic security of Ukraine], Vydavnytstvo NNVK “ATB”, L'viv, Ukraine.

Koiuda, P.M. and Koiuda, O.P. (2006), “Characterization and classification of risks”, Komunal'ne hospodarstvo mist: nauk.-tekhn. zb., vol. 71, available at: eprints.kname.edu.ua/1356/1/203-214_Koiuda.pdf (Accessed 10 Nov 2019).

Yusypovych, O.I. (2007), “Economic risks and their impact on trade”, Ph.D. Thesis, Economy, L'viv, Ukraine.

Olyfyrov, A.V. and Babkyn, D.A. (2008), Upravlenye sobstvennym ryskom predpryiatyia [Enterprise risk management], DonNUET, Donetsk, Ukraine.

Kamins'kyj, A.B. (2006), Modeliuvannia finansovykh ryzykiv [Modeling financial risks], Kyivs'kyj un-t, Kyiv, Ukraine.

Vlasiuk, O.S. (2014), Aktual'ni problemy finansovoi bezpeky Ukrainy v umovakh postkryzovoi transformatsii [Actual problems of financial security of Ukraine in the conditions of post-crisis transformation], NISD, Kyiv, Ukraine.

Hudzovata, O.O. (2018), Hroshovo-kredytna polityka v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni zasady ta napriamy realizatsii [Monetary policy in the system of ensuring the financial security of Ukraine: theoretical and methodological principles and directions of implementation], Vyd-vo NNVK «ATB», L'viv, Ukraine.

Kozak, Yu.H. (2008), Mizhnarodna ekonomika [International Economy], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Kozak, Yu.H. (2008), Mizhnarodna ekonomika [International Economy], TsUL, Kyiv, Ukraine.

Stihlits, Dzh.E. (1998), Ekonomika derzhavnoho sektora [Public Sector Economy], Osnovy, Kyiv, Ukraine.

Hluschenko, S.V. and Kazakova, M.O. (2014), “Minimization tax schemes: foreign and Ukrainian practice”, Mahisterium. Ekonomichni studii, vol. 56, pp. 21-25.

Marynchuk, S.H. (2015), “Structural models of tax optimization mechanisms with offshore and onshore participation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 141-145.

Lysenko, Yu.H. Mel'nyk, P.V. and Rudens'kyj, R.A. (2012), Innovatsijna systema podatkovoho administruvannia v Ukraini: kontseptsii, metody, instrumenty [Innovative tax administration system in Ukraine: concepts, methods, tools], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.

Karnaukh, T.M. (2015), “Transfer pricing: the nature and prospects of implementation in Ukraine”, Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky, vol. 168, pp. 120-124.

Hrechko, A.V. (2016), “Transfer pricing mechanism in Ukraine as a tool for controlling transactions between related parties”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut», vol. 13, pp. 85-91.

Shevchenko, I. (2013), “Advantages of using offshore intermediaries in international trade”, Ekonomichnyj analiz, vol. 12 (2), pp. 352-357.

Опубліковано
2019-12-11
Номер
Розділ
Статьи