ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»

  • I. A. Chikov
Ключові слова: інновація; теорія інновацій; економічна категорія; генезис теорії інновацій; класифікація інновацій; нововведення.

Анотація

Робота присвячена актуальним питанням теоретичних досліджень наукових підходів щодо трактування поняття «інновація». Враховуючи наявність диференціації наукових підходів, є нагальна потреба у проведенні їх ґрунтовного аналізу. Метою статті є дослідження, систематизація та групування теоретичних підходів на основі поглядів вітчизняних, а також зарубіжних науковців щодо сутності поняття «інновація» як економічної категорії.Відповідно до встановлених цілей наукового дослідження було проведено ґрунтовний аналіз наявних сучасних підходів та дефініцій вчених-економістів щодо розуміння сутності дефініції «інновація» в економічній науці. В рамках даного дослідження, було проаналізовано історичний генезис становлення теорії інновації, узагальнено класифікацію інновацій за різними ознаками. На основі отриманої інформації було сформовано власне бачення сутності поняття «інновація» як економічної категорії. Результати дослідження було представлено графічно.

Посилання

Бездудный Ф. Ф., Смирнова Г. А., Нечаева О. Д. Сущность понятия инновация и его классификация. Инновации. 1998. №2. С. 4.

Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник. Київ.: Либідь, 2006. 480 с.

Шумпетер Й. Теoрія екoнoмічнoгo рoзвитку. Дoслідження прибутків, капіталу, кредиту, відсoтка та екoнoмічнoгo циклу. К.: Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2011. 242 с.

Денисенко М.П., Риженко Я В. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні. Проблеми науки. 2007. № 6. С. 10-16.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 05.12.2012 р. № 40 IV (зі змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Радию. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15 (дата звернення 17.11.2019).

Ільенкова С.Д. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 327 с.

Ілляшенкo С. М., Прoкoпенкo O. В. Фoрмування ринку екoлoгічних іннoвацій: екoнoмічніoснoви управління : мoнoграфія. Суми: Видавництвo СумДУ, 2003. 266 с.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2008. 448 с.

Харів П.С., Собко О.М. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2003. 184 с.

Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006. 204 с.

Хучек М. Иннoвации на предприятиях и их внедрение. Мoсква: Луч, 1992.

Шайтан Б.И. Инновации в АПК и роль службы сельскохозяйственного консультиро вания. Инновационная деятельность в АПК: опыт и проблемы: материалы Междунар. научно практ. конф. 2005. С. 206-213.

Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Буднікевич І.М., Школа І.М. Становлення регіональ ного ринку інновацій в Україні. Чернівці: Зелена Буковина, 2002. 200 с.

Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М., Ягудин С. Ю. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 343 с.

Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. М.: Инфра М, 2002. 232 с.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. К.: Лібра, 2002. 472 с.

Санто Б. Инновации как средство экономического развития. М.: Прогресс, 2001. 397 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М.: Экономика, 1989. 271 с.

Федоренко В.Г. Інноваційна і інвестиційна стратегія України. Економіка та держава. 2003. № 8. С. 6-27.

Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику «держава-університети-промисловість». Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 76-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2015_1_8.

Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. М.: Экономика. 1989. 167 с.

Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2004. 428 с.

Никсoн Ф. Иннoвациoнный менеджмент. М.: Экoнoмика. 1997. 240 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. М.: Политиздат, 1983. 737 с.

Туган-Барановский М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. М.: Наука-РОССПЭН, 1997. 576 с.

Уколова Н. В. Формирование хозяйственного механизма инновационного развития социально-экономической системы : автореф. дис. на соискание наук. степени доктора эконом. наук. Саратов, 2011. 43 с.

Маршев В. И. История управленческой мысли: учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. 731 с.

Думанська І.Ю. Сутність, критерії та наукові підходи до трактування категоріального апарату теорії інновацій в АПК. Економіка і суспільство. 2017. №13. С. 191-197.

Теребух А. А. Інноваційний імператив економічного розвитку. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_8.

Bezdudnyj F. F., Smirnova G. A., Nechaeva O. D. (1998), Sushhnost' ponjatija innovacija i ego klassifikacija [The essence of the concept of innovation and its classification], Innovacii, Moscow, Russia.

Fedulova L.I. (2006), Innovatsijna ekonomika [Innovative economy], Lybid', Kyiv, Ukraine.

Shumpeter, J. (2011), Teoriia ekonomichnoho rozvytku. Doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development. Research income, capital, credit, rate and business cycle], Vyd. dim “Kyievo-Mohyl. akad.”, Kyiv, Ukraine.

Denysenko M.P. (2007), “Strategic mission of innovation activity and ways of its activation”, Problemy nauky, Vol. 6, 2007, pp. 10-16.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “About innovative activity ”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15 (Accessed 17 Nov 2019).

Іl'enkova, S.D. (1997), Innovacionnyj menedzhment: uchebnik dlja vuzov [Innovation Management: a textbook for high schools], JuNITI, Moscow, Russia.

Illiashenko, S.M. and Prokopenko, O.V. (2003), Formuvannia rynku ekolohichnykh innovatsij: ekonomichniosnovy upravlinnia [Formation of the market of environmental innovations, economic foundations management], Vydavnytstvo SumDU, Sumy, Ukraine.

Fathutdinov, R.A. (2008), Innovacionnyj menedzhment. Uchebnik dlja vuzov [Innovation Management], 6th ed., SPb, St.Pitersburg, Russia.

Khariv P.S., Sobko O.M. (2003), Aktyvizatsiia innovatsijnoi diial'nosti promyslovykh pidpryiemstv rehionu [Activation of innovative activity of industrial enterprises of the region], Ternopil', Ukraine.

Pavlenko I. A. (2006), Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsijnoi diial'nosti [Economics and organization of innovative activity], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Huchek, M. (1992), Innovacii na predprijatijah i ih vnedrenie [Innovation in enterprises and its implementation], Luch, Moskva, Russia.1992.

Shajtan, B.I. (2007), “Innovative activity in the AIC: experience and problems”, Materialy Mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii [Materials of the International Scientific and Practical Conference], Innovacionnaja deja tel'nost' v APK: opyt i problemy [Innovative activity in agribusiness], Moscow, Russia, pp. 206-213.

Sabluk P. T., Shpykuliak O. H., Kurylo L. I. (2010), Innovatsijna diial'nist' v ahrarnij sferi: instytutsional'nyj aspekt [Agrarian innovation: institutional aspect], NNTs IAE, , Kyiv, Ukraine.

Budnikevych, I.M. (2002), Stanovlennia rehional'noho rynku innovatsij v Ukraini [For mation of the regional market innovations in Uk raine], Zelena Bukovyna, Chernivtsi, Ukraine.

Il'enkova S. D., Gohberg L. M., Jagudin S. Ju. (2003), Innovacionnyj menedzhment [Innovation management], 2nd ed, JuNITI-DANA, Moscow, Russia.

Medynskij V.G. (2002), Innovacionnyj menedzhment [Innovation management], Infra M, Moscow, Russia.

Peresada A.A. (2002), Upravlinnia investytsijnym protsesom [Investment process management] ,Libra, Kyiv, Ukraine.

Santo, B. (2001), Innovacija kak sredstvo jekonomicheskogo razvitija [Innovation as a tool for economic development], Progress, Moscow, Russia.

Tviss, B. (1989), Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvedenijami [Management of scientific and technical innovations], , Moscow, Russia.

Fedorenko V.H. (2003), “Ukraine's innovation and investment strategy”, Ekonomika ta derzhava, Vol. 8, 2002, pp. 16-27.

Bazhal Yu.M. (2015), “Development of innovative activity in the state-universities-industry knowledge triangle”, Ekonomika i prohnozuvannia, [Online], Vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2015_1_8 (Accessed 17 Nov 2019).

Vodachek L., Vodachkova O. (1989), Strategija upravlenija innovacijami na predprijatii [Enterprise Innovation Management Strategy], Moscow, Russia.

Datsij O.I. (2004), Rozvytok innovatsijnoi diial'nosti v ahropromyslovomu vyrobnytstvi Ukrainy [Development of innovative activity in the agro-industrial production of Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.

Nikson, F. (1997), Innovacionnyj menedzhment [Innovation management], Jekonomika, Moskva, Russia.

Marks K. Kapital (1983), Kritika politicheskoj jekonomii [Criticism of Political Economy], 2nd ed, Moscow, Russia.

Tugan-Baranovskij M.I. (1997), Izbrannoe. Periodicheskie promyshlennye krizisy. Istorija anglijskih krizisov. Obshhaja teorija krizisov [Favorites. Periodic industrial crises. History of English crises. General Theory of Crisis], Nauka-ROSSPJeN, Moscow, Russia.

Ukolova N. V. (2011), “Formirovanie hozjajstvennogo mehanizma innovacionnogo razvitija social'no-jekonomicheskoj sistemy”, Ph.D. Thesis, obshhaja jekonomicheskaja teorija, Saratovskij agrarnyj universitet imeni N.I. Vavilova, Saratov, Russia.

Marshev V. I. (2005), Istorija upravlencheskoj mysli: uchebnik [History of management thought], INFRA-M, Moscow, Russia.

Dumans'ka I.Yu. “The essence, criteria and scientific approaches to the interpretation of the categorical apparatus of the theory of innovation in agriculture”, Vol. 13, 2017, pp 191-197.

Terebukh A. A. (2015) “Innovative imperative of economic development”, Efektyvna ekonomika [Online], Vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_8 (Accessed 17 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-10
Номер
Розділ
Статьи