КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

  • M. Tarashevskyi
Ключові слова: Ключові показники діяльності; транспорт; ризик апетит; логістика; внутрішній контроль.

Анотація

Для транспортних підприємств стратегічним питанням є обчислення допустимого рівня ризику, що потребує значних інвестицій, залучення експертів, часу на розробку та адаптацію моделі управління ризиками в системі внутрішнього контролю. Договір як інструмент початкового врегулювання взаємовідносин між сторонами логістичного процесу є підґрунтям попереднього визначення рівня ризику. Проте подальше поєднання системи бонус-малус та пакету ключових показників ефективної діяльності (КПЕД) має допомогти в управлінні ризиками транспортних компанії. Стаття присвячена визначення ключових показників ефективної діяльності логістичних компаній у поєднанні зі складовими системи внутрішнього контролю для ефективного управлінні ризиками, формування необхідного рівня ризик апетиту за індивідуальним підходом. Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовано системний і комплексний підходи, дедуктивний метод та порівняння. Визначено, що одним із важливих завдань керівництва логістичних компаній є формування достатнього рівня ризик апетиту. Охарактеризовано поняття ризик апетиту та його значення у прийнятті рішень транспортною компанією. Розроблено матрицю ризиків з відображенням КПЕД та трьома лініями: рівнями ризик апетиту, відповідно до чого зображено взаємозв’язок між впливами та ймовірностями з виділенням межі ризиків із незначними наслідками, помірні ризики та ризики із значними наслідками. Зображено рівень ризик апетиту для логістичних компаній по відношенню до кількості та значущості КПЕД, які є частиною договору при взаємодії між транспортною компанією і замовником. Обґрунтовано систему КПЕД транспортних компаній та представлено її практичне застосування на прикладі компаній. Охарактеризовано показники ефективної діяльності (КПЕД) транспортних підприємств, які можуть стати важливим важелем у переговорах між замовниками та виконавцями у сфері логістичних послуг, а також допомогти в оцінках корпоративного управління, аналізі витрат та прибутковості компанії, виявити сильні й слабкі сторони, визначити оптимальний рівень ризик апетиту та суттєво покращити систему внутрішнього контролю.

Посилання

Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. К: Центр учбової літератури, 2010. 360 с. [Електронний ресурс] URL: http://p-for.com/book_371_glava_48_ORGAN%D0%86ZA%D0%A1%D0%86JA_TA_VIDI_LOG%D0%86S.html.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс] URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004 р. № 1955 [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15.

Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. № 232 [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.

Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 р. № 1172 [Електронний ресурс] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-14.

Каточков В.М., Левина А.Б. Оценка логистической интеграции предприятий розничной торговли г. Челябинска. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент.

№ 7. С. 102-112. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-logisticheskoy-integratsii-predpriyatiy-roznichnoy-torgovli-g-chelyabinska.

Чуєв О. Логістика: термінологія нормативно-правового поля. Бізнес-академія логістики 5PL. 20.03.2018 [Електронний ресурс] URL: https://logist.academy/bal/2018/03/20/logistika-terminologiya-normativno-pravovogo-polya.

Risk appetite and tolerance. Developing Risk Professionals. Institute of Risk Management (IRM). URL: https://www.theirm.org/knowledge-and-resources/thought-leadership/risk-appetite-and-tolerance.aspx?gclid=Cj0KCQjw2K3rBRDiARIsAOFSW_6r7qVqiA-96dNUZKWF2eFZ2-ysnFj4HuDYhSJQADpUkVoXZyERIXIaAsXCEALw_wcB.

Anderson Richard. Risk Appetite & Tolerance. Guidance Paper. Institute of Risk Management. Crowe Horwath. September, 2011. URL: https://www.theirm.org/media/7239/64355_riskapp_a4_web.pdf.

Бонус-малус: Матеріал з Вікіпедії. [Електронний ресурс] URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81.

Ключові показники ефективності: Матеріал з Вікіпедії. [Електронний ресурс] URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.

Лукинский В.С., Лукинский В.В., Плетнева Н.Г. Логистика и управление цепями поставок : Учебник и практикум; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Москва: Издательство Юрайт, 2018. 359 с. [Електронний ресурс] URL: https://stud.com.ua/41427/logistika/sistema_pokaznikiv_logistiki або https://www.biblio-online.ru/bcode/412960.

Мельник М. Оцінка логістики експедиторського підприємства на основі використання нейронних мереж. Науковий блог Національного університету «Острозька академія», квітень 2014. [Електронний ресурс] URL: https://naub.oa.edu.ua/2014/otsinka-lohistyky-ekspedytorskoho-pidpryjemstva-na-osnovi-vykorystannya-nejronnyh-merezh/.

Логистика и управление цепями поставок : Учебник. Под. ред. В.В. Щербакова; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Москва: Издательство Юрайт, 2015. 582 с. [Електронний ресурс] URL: https://stud.com.ua/58864/logistika/ekonomichna_efektivnist_logistichnih_rishen або https://www.biblio-online.ru/book/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-380168.

Попов О.І. Критерії оцінки ефективності ланцюгів поставок підприємств харчової промисловості. Ефективна економіка. 2010. № 6. [Електронний ресурс] URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=226.

Шинкаренко В.Г., Ананко І.М. Проектування логістичних систем : Навч. посібн. Харків: Вид-во Харківського нац. автомобільно-дорожнього університету, 2015. 286 с. [Електронний ресурс] URL: http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/31412/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%9B%D0%A1.pdf.

Коротков Э.М., Жернакова М.Б., Кротенко Т.Ю. Управление изменениями : Учебник и практикум; Государственный университет управления. Москва: Издательство Юрайт, 2015. 278 с. [Електронний ресурс] URL: https://stud.com.ua/32317/menedzhment/klyuchovi_pokazniki_diyalnosti або https://biblio-online.ru/book/upravlenie-izmeneniyami-382394.

Rob O`Byrne. KPI Key Performance Indicators in Supply Chain & Logistics. Benchmarking, Performance Measurement – KPIs, Jun 4, 2019. URL: https://www.logisticsbureau.com/kpi-key-performance-indicator/.

LOGISTICS KEY PERFORMANCE INDICATORS AND METRICS. KPI EXAMPLES FOR THE LOGISTICS INDUSTRY. DATAPINE, 2018. URL: https://www.datapine.com/kpi-examples-and-templates/logistics.

Marina Felicio. 10 KPI’s you should implement in your logistics company. Linked in, Jun 14, 2018. URL: https://www.linkedin.com/pulse/10-kpis-you-should-implement-your-logistics-company-marina-fel%C3%ADcio/.

Боняр С.М., Тарашевський М.М. Організаційно-економічний механізм управління ризиками транспортних підприємств. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. № 2 (13).

Семенова С.М., Шпирко О.М. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. International scientific and practical Congress „Lawyers and Economists”. The Scientific Association of Economists and Lawyers „Fundacio”, December, 5th, 2014, Zagreb (Croatia). Regus Zagreb Grand Center, 2 Hektoroviceva, 2014, 163 p. P.11-17.

Risk matrix : Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_matrix.

Business-to-Business, B2B : Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%BE_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83.

Kyslyy, V. Bilovodsʹka, O. Olefirenko, O. and Solyanyk, O. (2010), Lohistyka: Teoriya ta praktyka [Logistics: Theory and Practice], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine. [Online], available at: http://p-for.com/book_371_glava_48_ORGAN%D0%86ZA%D0%A1%D0%86JA_TA_VIDI_LOG%D0%86S.html (Accessed 14 October 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Gospodarskyi Kodeks Ukrayiny, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 14 October 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Cyvilnyi kodeks Ukrayiny, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 14 October 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “Pro transportno-ekspedytorsʹku diyalʹnist”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1955-15 (Accessed 14 October 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “Pro transport”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр (Accessed 14 October 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “Pro tranzyt vantazhiv”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172-14 (Accessed 14 October 2019).

Katochkov, V. and Levyna, A. (2010), “Assessment of logistics integration of retailers in Chelyabinsk”, Bulletin of South Ural State University, Series: Economics and Management, [Online], vol. 7, pp. 102-112, Russia, available at: https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-logisticheskoy-integratsii-predpriyatiy-roznichnoy-torgovli-g-chelyabinska (Accessed 14 October 2019).

Chuyev, O. (2018), “Logistics: terminology of the legal field”, Logistics Business Academy 5PL, Ukraine 20.03.2018 [Online], available at: https://logist.academy/bal/2018/03/20/logistika-terminologiya-normativno-pravovogo-polya/ (Accessed 14 October 2019).

Risk appetite and tolerance. Developing Risk Professionals. Institute of Risk Management (IRM). [Online], available at: https://www.theirm.org/knowledge-and-resources/thought-leadership/risk-appetite-and-tolerance.aspx?gclid=Cj0KCQjw2K3rBRDiARIsAOFSW_6r7qVqiA-96dNUZKWF2eFZ2-ysnFj4HuDYhSJQADpUkVoXZyERIXIaAsXCEALw_wcB (Accessed 14 October 2019).

Anderson, Richard (2011), Risk Appetite & Tolerance. Guidance Paper. Institute of Risk Management. Crowe Horwath. September 2011. [Online], available at: https://www.theirm.org/media/7239/64355_riskapp_a4_web.pdf (Accessed 14 October 2019).

Bonus-malus: Wikipedia. [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81 (Accessed 14 October 2019).

Key Performance Indicators: Wikipedia. [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 (Accessed 14 October 2019).

Lukinskiy, V.S. Lukinskiy, V.V. and Pletneva, N.G. (2018), Logistika i upravleniye tsepyami postavok [Logistics and Supply Chain Management], National Research University Higher School of Economics, Yurayt Publishing House, Moscow, Russia [Online], available at: https://stud.com.ua/41427/logistika/sistema_pokaznikiv_logistiki (Accessed 14 October 2019).

Melnyk, M. (2014), “Logistics evaluation of a freight forwarding company based on the use of neural networks”, Science Blog of Ostroh Academy National University, April, 2014. [Online], available at: https://naub.oa.edu.ua/2014/otsinka-lohistyky-ekspedytorskoho-pidpryjemstva-na-osnovi-vykorystannya-nejronnyh-merezh/ (Accessed 14 October 2019).

Logistika i upravleniye tsepyami postavok [Logistics and supply chain management]. Uchebnik - Textbook. Pod. red. V. Shcherbakova, Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet - St. Petersburg State University of Economics, Yurayt Publishing House, Moscow, 2015, 582 p. Russia [Online], available at: https://stud.com.ua/58864/logistika/ekonomichna_efektivnist_logistichnih_rishen або https://www.biblio-online.ru/book/logistika-i-upravlenie-cepyami-postavok-380168 (Accessed 15 October 2019).

Popov, O. (2010), “Criteria for evaluating the efficiency of food supply chains”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=226 (Accessed 30 October 2019).

Shinkarenko, V. and Ananko, I. (2015), Proektuvannya lohistychnykh system [Designing of logistic systems], Educ. Manual, View of the Kharkov Nat. Highway University, Kharkov, [Online], available at: http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/31412/mod_resource/content/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%9B%D0%A1.pdf (Accessed 14 October 2019).

Korotkov, E. Zhernakova, M. and Krotenko, T. (2015), Upravleniye izmeneniyami [Change Management]. Textbook and Workshop, State University of Management. Moscow, Yuryt Publishing House, Russia [Online], available at: https://stud.com.ua/32317/menedzhment/klyuchovi_pokazniki_diyalnosti (Accessed 14 October 2019).

Rob, O`Byrne (2019), “KPI Key Performance Indicators in Supply Chain & Logistics”, Benchmarking, Performance Measurement – KPIs, Jun 4, 2019. [Online], available at: https://www.logisticsbureau.com/kpi-key-performance-indicator/ (Accessed 14 October 2019).

Logistics key performance indicators and metrics. KPI Examples for the logistics industry, DataPine, 2018. [Online], available at: https://www.datapine.com/kpi-examples-and-templates/logistics (Accessed 14 October 2019).

Marina, Felicio (2018), “10 KPI’s you should implement in your logistics company”, Linked in, Jun 14, 2018. [Online], available at: https://www.linkedin.com/pulse/10-kpis-you-should-implement-your-logistics-company-marina-fel%C3%ADcio/ (Accessed 14 October 2019).

Bonіar, S. and Tarashevskyі, M. (2019), “Organizational and economic mechanism of risk management of transport enterprises”, Naukovyy visnyk Mykolayivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynsʹkoho. Ekonomichni nauky, Vol. 2 (13), Mykolayiv, Ukraine.

Semenova, S. and Shpyrko, O. (2014), “Balanced scorecard in the formation of accounting and analytical support of enterprise management”, International scientific and practical Congress „Lawyers and Economists”, The Scientific Association of Economists and Lawyers „Fundacio”, December, 5th, 2014, Zagreb, Croatia, pp. 11-17.

Risk matrix : Wikipedia. [Online], available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_matrix (Accessed 14 October 2019).

Business-to-Business, B2B : Wikipedia. [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B4%D0%BE_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83 (Accessed 14 October 2019).

Опубліковано
2019-12-10
Номер
Розділ
Статьи