УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ У СЕКТОРІ ІКТ

  • T. Seredyuk
Ключові слова: дифузія інновацій; інфраструктура; інформаційно-комунікаційні технології; трансфер технологій; маркетинг інновацій; технічна інфраструктура.

Анотація

У статті обґрунтовано важливість розвитку інфраструктури, що забезпечує дифузію інновацій (ДІ), особливо для сектору ІКТ. Робоча гіпотеза дослідження базується на сукупності теоретико-методологічних основ розвитку ДІ та розумінні визначної ролі інфраструктурних факторів, особливо у секторі ІКТ. В економіці знань ДІ має розумітись як самостійний драйвер інноваційного розвитку, тому повинна інтенсифікуватись за рахунок спеціальної інфраструктури. Уточнено сутність ДІ та особливості її розуміння щодо сектору ІКТ. Відповідно до поставленої мети, сформульовано принципи, визначено вимоги та виокремлено основні напрями удосконалення інфраструктури ДІ у секторі ІКТ для інтенсифікації процесів поширення нових продуктів/технологій, а також сформульовано відповідні пропозиції. Також обґрунтована необхідність удосконалення методичних основ у сфері оцінки, моніторингу та управлінні процесами ДІ у секторі ІКТ. Наведено перспективні зміни у забезпеченні ДІ у секторі ІКТ у порівнянні із сучасними підходами.

Посилання

Роджерс Е. М. Дифузія інновацій. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 591 с.

Ryan B., Gross N. The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities. Rural Sociology. 1943. Vol. 8. Pp. 663-708.

Hägerstrand T. Innovation diffusion as a spatial process [Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt]. Chicago: University of Chicago Press. 1967. 334 p.

Lee M., Kim K., Cho Y. A study on the relationship between technology diffusion and new product diffusion. Technological Forecasting & Social Change. 2010. Vol. 77. Pp. 796-802.

Peres R., Muller E., & Mahajan V. Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions. International Journal of Research in Marketing. 2010. Vol. 27(2). Pp. 91-106.

Urbinati A., Chiaroni D., Frattini F., Chiesa V. The Role of Business Model Design in the Diffusion of Innovations: An Analysis of a Sample of Unicorn-Tech Companies. International Journal of Innovation and Technology Management. 2019. Vol. 16, №. 01. Pp. 19-50.

Andergassen R., Nardini F., Ricottilli M. Innovation diffusion, general purpose technologies and economic growth. Structural Change and Economic Dynamics. 2017. Vol. 40. Pp. 72-80.

Tanoglu I., Basoglu N., Daim T. Exploring technology diffusion: case of information technologies. International Journal of Information Technology & Decision Making. 2010. Vol. 09, No. 02. Pp. 195-222.

Lei M. Determinants of IT Innovation Diffusion from Dynamic Perspective – Review and Prospects. Technology and Investment. 2016. Vol.07. Pp. 1-7. URL: https://www.researchgate.net/publication/295090769_Determinants_of_IT_Innovation_Diffusion_from_Dynamic_Perspective-Review_and_Prospects.

Pradhan R.P., Arvin M.B., Nair M., Bennett S.E., Hall J.H. The information revolution, innovation diffusion and economic growth: an examination of causal links in European countries. Quality & Quantity. 2019. Vol. 53. Is. 3. Pp. 1529-1563.

Cresswell K., Sheikh A. Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: An interpretative review. International Journal of Medical Informatics. 2013. Vol. 82. Is. 5. Pp. 73-86.

Alkhwaldi A., Kamala M. Why Do Users Accept Innovative Technologies? A Critical Review of Models and Theories of Technology Acceptance in The Information System Literature. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). 2017. Vol. 4. Is. 8. Pp. 7962-7971.

Поляков М.В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт: монографія. Дніпро: Нова ідеологія, 2018. 688 с.

Ханин И.Г. Вопросы ноосферного развития экономики и познания: монография. Днипро: Новая идеология, 2018. 319 с.

Ляшенко О.М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : автореф. дис. докт. екон. наук. 08.00.11. ДУ «Інститут економіки та прогнозування національної академії наук України». К, 2006. 36 с.

Шамота Г. М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. Суми: УАБС НБУ, 2011. Вип. 31. С. 288-296.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. ОЭСР и Евростат: пер. с англ. 3-е изд. М.: ЦИСН, 2010. 192 c.

Rodzhers, E. (2009), Dyfuzіia іnnovatsіi [Diffusion of innovations], Vyd. dіm «Kyievo-Mohylianska akademіia», Kyiv, Ukraine.

Ryan, B. and Gross, N. (1943), “The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communities”, Rural Sociology, vol. 8, pp. 663-708.

Hägerstrand, T. (1967), Innovation diffusion as a spatial process [Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt], University of Chicago Press, Chicago, USA.

Lee, M. Kim, K. and Cho, Y. (2010), “A study on the relationship between technology diffusion and new product diffusion”, Technological Forecasting & Social Change, vol. 77, pp. 796-802.

Peres, R. Muller, E. and Mahajan, V. (2010), “Innovation diffusion and new product growth models: A critical review and research directions”, International Journal of Research in Marketing, vol.27(2), pp. 91-106.

Urbinati, A. Chiaroni, D. Frattini, F. and Chiesa, V. (2019), “The Role of Business Model Design in the Diffusion of Innovations: An Analysis of a Sample of Unicorn-Tech Companies”, International Journal of Innovation and Technology Management, vol.16, no.01, pp. 19-50.

Andergassen, R. Nardini, F. and Ricottilli, M. (2017), “Innovation diffusion, general purpose technologies and economic growth”, Structural Change and Economic Dynamics, vol.40, pp. 72-80.

Tanoglu, I. Basoglu, N. and Daim, T. (2010), “Exploring technology diffusion: case of information technologies”, International Journal of Information Technology & Decision Making, vol. 09, no. 02, pp. 195-222 [in English].

Lei, M. (2016), “Determinants of IT Innovation Diffusion from Dynamic Perspective – Review and Prospects”, Technology and Investment, vol. 07, pp. 1-7, available at: https://www.researchgate.net/publication/295090769_Determinants_of_IT_Innovation_Diffusion_from_Dynamic_Perspective-Review_and_Prospects (Accessed 10 Nov 2019).

Pradhan, R. Arvin, M. Nair, M. Bennett, S.E. and Hall, J.H. (2019), “The information revolution, innovation diffusion and economic growth: an examination of causal links in European countries”, Quality & Quantity, vol.53, is. 3, pp. 1529-1563.

Cresswell, K. and Sheikh, A. (2013), “Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: An interpretative review”, International Journal of Medical Informatics, vol. 82, is. 5, pp. 76-86.

Alkhwaldi, A. and Kamala, M. (2017), “Why Do Users Accept Innovative Technologies? A Critical Review of Models and Theories of Technology Acceptance in The Information System Literature”, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), vol. 4, is. 8, pp. 7962-7971.

Poliakov, M.V. (2018). Ekonomіka znan: sutnіst, determіnanty, hlobalnyi landshaft [Knowledge Economy: Essence, Determinants, Global Landscape], Nova іdeolohіia, Dnіpro, Ukraine.

Khanin, I. (2018), Voprosy noosfernogo razvitiya ekonomiki i poznaniya [Issues of noosphere economic development and cognition], Nova іdeolohіia, Dnіpro, Ukraine.

Liashenko, O. (2006), “Methods and models of technology transfer commercialization”, Doctoral Thesis, Mathematical methods, models and information technologies in economics, Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Shamota, H. (2011), “Diffusion of innovations in Ukraine in modern times”, Problemy і perspektyvy rozvytku bankіvskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats, vol. 31, pp. 288-296.

OECD and EC (2010), Rukovodstvo Oslo. Rekomendacii po sboru i analizu dannykh po innovaciyam. OESR i Evrostat [Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD and Eurostat], CISN, Moscow, Russia.

Опубліковано
2019-12-10
Номер
Розділ
Статьи