ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ТА ФІНАНСОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • А. O. Andreeva
Ключові слова: ділова активність; фінансова конкурентоспроможність; фінансовий стан; підприємство; прибутковість; ефективна діяльність; управління.

Анотація

Основним важелем підвищення ефективності використання ресурсів підприємства є управління їх діловою активністю та фінансовою конкурентоспроможністю, що уможливлює здійснення об’єктивної оцінки результативності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання з метою її оперативного корегування, а відтак - визначення векторів розвитку та вдосконалення діяльності на всіх етапах життєвого циклу. Ділова активність формує імідж підприємства, є візитною карткою у справах бізнесу та важливою характеристикою фінансової конкурентоспроможності підприємства.В статті проаналізовано підходи науковців до визначення поняття ділової активності та фінансової конкурентоспроможності. Наведено систематизацію характеристик фінансової конкурентоспроможності підприємства, виділено основні напрями оцінки фінансової конкурентоспроможності підприємства, розглянуто фактори впливу на фінансову конкурентоспроможність та методичний підхід до аналізу ділової активності підприємства.Управління діловою активністю та фінансовою конкурентоспроможністю дозволять підприємству досягти результату, який дозволить підвищити ефективність роботи підприємства, зміцнити його фінансову позицію серед конкурентів.

Посилання

Гаркуша Н. М. Сутність ділової активності підприємства за ринкових умов та її види / Н. М. Гаркуша, Т. В. Польова // Кримський економiчний вiсник. – 2012. – №1 (01) грудень. – Ч. II. – С. 145-149.

Гарасюк О. А. Проблеми щодо сутності поняття «ділова активність» / О. А. Гарасюк, М. Ю. Ігнатенко // Вісник КТУ. – 2010. – № 22. – С. 63-67.

Смірнов Ю. О. Формування механізму управління фінансовою конкурентоспроможністю підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук / Ю. О. Смірнов ; Київський нац. екон. ун-т. – Маріуполь : Приазовський держ. техн. ун-т Мін. освіти і науки України, 2007. – 18 с.

Управління діловою активністю машинобудівних підприємств : монографія / С. А. Бурий, В. О. Мукомела-Михалець. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 183 с.

Нестеренко Н. В. Ділова активність як невід’ємна частина фінансового стану підприємства / Н. В. Нестеренко, О. Діхтяр // Економічний аналіз. – 2012. – №10. – Ч.3. – С. 411.

Бондарєва Ю. О. Управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств в умовах радіаційного забруднення : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. О. Бондарєва. – Житомир : Житомирський Національний Агроекологічний Університет, 2015. – 208 с.

Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hohlopedia.org.ua/Ekonomichna_ensyklopediya.

Harkusha, N.M. and Pol'ova, T.V. (2012), “The essence of business activity of the enterprise in market conditions and its types”, Kryms'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 1 (01), no. II, pp. 145-149.

Harasiuk, O.A. and Ihnatenko, M.Yu. (2010), “Problems about the essence of the concept of "business activity"”, Visnyk KTU, vol. 22, pp. 63-67.

Smirnov, Yu.O. (2007), “Formation of a mechanism for managing the financial competitiveness of the enterprise”, Ph.D. Thesis, Economy, Pryazovs'kyj derzh. tekhn. un-t Min. osvity i nauky Ukrainy, Mariupil', Ukraine.

Buryj, S.A. and Mukomela-Mykhalets', V.O. (2014), Upravlinnia dilovoiu aktyvnistiu mashynobudivnykh pidpryiemstv [Management of business activity of machine-building enterprises], KhNU, Khmel'nyts'kyj, Ukraine.

Nesterenko, N.V. and Dikhtiar, O. (2012), “Business activity as an integral part of the financial position of the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 10, no. 3, pp. 411.

Bondarieva, Yu.O. (2015), “Management of business activity of agricultural enterprises in the conditions of radiation contamination”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Zhytomyrs'kyj Natsional'nyj Ahroekolohichnyj Universytet, Zhytomyr, Ukraine.

Economic Encyclopedia (2019), available at: http://hohlopedia.org.ua/Ekonomichna_ensyklopediya (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-10
Номер
Розділ
Статьи