ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • V. Diachenko
  • K. Netudyhata
Ключові слова: діагностика; фінансовий стан підприємства; фінансові показники; фінансовий аналіз; ліквідність; платоспроможність; прибутковість; ділова діяльність; банкрутство.

Анотація

У статті досліджено сутність діагностики фінансового стану підприємства. Розкрито її як аналіз та оцінку певних показників діяльності суб’єкта господарювання на основі вивчення звітів з метою встановлення поточного, окреслення майбутнього фінансового стану, враховуючи складні наслідки прийняття управлінських рішень. Діагностика дає змогу одержувати достовірну і повну інформацію. Метою порівняльної діагностики підприємств є: деталізація раніше поставленого діагнозу, дослідження порушень та тенденцій їх розвитку, створення фундаменту для прийняття управлінських рішень, формування основ для коригування стратегії розвитку організації.Проаналізовано та досліджено основні показники фінансового стану ПрАТ «Харківська Бісквітна Фабрика» та ПАТ «Львівська Кондитерська Фабрика «Світоч» за період 2013-2018 рр. Виявлено певні проблемами у підприємств кондитерської галузі. Так, основні засоби ПрАТ «Харківська Бісквітна Фабрика» суттєво зношені. ПАТ «Львівська Кондитерська Фабрика «Світоч» має низькі значення коефіцієнту абсолютної ліквідності, стрімко зростають терміни оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. Підприємства є фінансово стійкими, показники ділової активності досить високі, рентабельність суттєво коливається в часі. Здійснено оцінку ймовірності їх банкрутства на основі моделей банкрутства Альтмана, Таффлера та Спрінгейта. Встановлено низьку ймовірність банкрутства ПрАТ «Харківська Бісквітна Фабрика» та ПАТ «Львівська Кондитерська Фабрика «Світоч».Окреслено основні рекомендації щодо поліпшення фінансового стану обох підприємств. Акцентовано увагу на підвищенні рентабельності їх діяльності. Це передбачає збільшення ціни на продукцію, нарощення обсягів продаж прибуткової продукції, зменшення собівартості реалізованої продукції, рівня адміністративних витрат та витрат на збут, проведення оптимізації асортименту реалізованої продукції з метою підвищення питомої ваги більш прибуткових її видів. Обом підприємствам необхідно розробити та реалізувати ефективну фінансову стратегію стійкого розвитку.

Посилання

Korotkov, Je. M. (2008), Antikrizisnoe upravlenie: uchebnik [Crisis management], INFRA-M, Moskva, Russia.

Lytvyn, B.M., Stel'makh, M.V. (2008), Finansovyj analiz: navch. posib. [Financial analysis], KhajTek Pres, Kyiv, Ukraine.

Luk'ianova, V.V, Labunets', O.O. (2018), “Diagnosis of the financial condition of the enterprise and ways to improve it”, Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2(07), pp. 66-69.

Najdenko, O.Ye. (2005), “Methods of diagnostics of the state of the internal environment of the enterprise”, Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu im. V.Dalia, vol. 2 (84), pp. 162-170.

Netudykhata, K.L., Truschenko, I.S. (2018), “Theoretical principles of the financial state diagnostics of the enterprise in the crisis management system”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 1(12), pp. 207-210.

Official site of the Stock Market Infrastructure Development Agencies of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Осt. 2019).

Priymak, S.V. (2007), “The financial state diagnosis of the enterprise in the controlling system” Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Institute of Economics and Forecasting, Kyiv, Ukraine.

Tarasenko, I.O., Liubenko, N.M. (2015), Finansy pidpryiemstv: pidruchnyk [Business Finance], Kyiv, KNUTD, Ukraine.

Shvydanenko, H.O., Oleksiuk, O.I. (2002), Suchasna tekhnolohiia diahnostyky finansovo-ekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstva: Monohrafiia [Modern technology of diagnostics of financial and economic activity of the enterprise]. KNEU, Kyiv, Ukraine.

Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник. Москва, ИНФРА-М, 2008. 620 с.

Литвин Б.М., Стельмах М.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Київ, ХайТек Прес, 2008. 336 с.

Лук’янова В.В., Лабунець О.О. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення. Приазовський економічний вісник. 2018. № 2(07). С. 66-69.

Найденко О.Є. Методика діагностики стану внутрішнього середовища підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. 2005. №2 (84). С. 162-170.

Нетудихата К.Л., Трущенко І.С. Теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства в системі антикризового управління. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. №1(12). С. 207-210.

Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України, URL: https://smida.gov.ua.

Приймак С.В. Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. 23 с.

Тарасенко І.О., Любенко Н. М. Фінанси підприємств: підручник. Київ, КНУТД, 2015. 360 с.

Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. Київ, Вид-во КНЕУ, 2002. 192 с.

Опубліковано
2019-12-10
Номер
Розділ
Статьи