ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • A. Huscha
  • V. Boronos
  • Yu. Romanova
Ключові слова: фінансове забезпечення; інновації; джерела фінансування; інноваційна діяльність; інвестування.

Анотація

Ідентифіковано наявність недоліків у структурі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. За допомогою регресійного аналізу визначено основне джерело фінансування (власні кошти підприємств) як основний фактор впливу на інновації в діяльності суб’єктів господарювання. Здійснено аналіз структури та динаміки різних джерел фінансування. Доведено неможливість фінансування масштабних інноваційних проектів виключно з одного джерела. Розкрито основні недоліки української системи фінансування інноваційної діяльності. Визначено особливості різних джерел фінансування, серед яких власні кошти підприємств, кошти державного бюджету, кошти іноземних інвесторів, банківські кредити, венчурні фонди. Виявлено недостатність державного фінансування інноваційної діяльності. Порівняно рейтингову позицію України у сфері інноваційної активності з іншими країнами за допомогою аналізу міжнародних рейтингів.

Посилання

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 р. № 36 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – 266 с.

Здійснення наукових досліджень і розробок у 2017 році [електронний ресурс] : Державна служба статистики України . Експрес випуск. – режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/05/73.pdf (дата звернення 27.10.2019).

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств [електронний ресурс] : Державна служба статистики України . – режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html (дата звернення: 27.10.2019).

Промисловість України в 2013-2017 роках: стат. збірник / під ред. Л.М. Овденко. - Київ: Держ. ком. статистики України, 2018. - 304 с.

Дікань Л. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємства: сутність та джерела / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб // Економіка розвитку. – 2007. – № 3 (43). – С. 65–68.

Зянько В. В. Проблеми та пріоритети розвитку інноваційного підприємництва в Україні / В. В. Зянько // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. праць / за ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. – К. : Київський університет, 2006. – Вип. 9. – С. 167–173.

Третяк І. О. Фінансовий аспект економічного розвитку України / І. О. Третяк // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Економічні науки. – 2001. – № 4. – С. 350-359.

Наукова та інноваційна діяльність України у 2017 році : стат. зб. [Електронний ресурс] . — К. : Державна служба статистики України, 2017. — С . 76 . — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (дата звернення 26.10.2019).

Продіус О.І. Проблеми та перспективи впровадження інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах / Продіус О.І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. - №19. – С. 91-95.

Історія венчурних фондів в Україні [електронний ресурс] : Українська асоціація інвестиційного бізнесу. - Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/201/15_4.pdf (дата звернення: 25.10.2019).

Васильєва Т. А. Проблеми і перспективи банківського інноваційного кредитування / Т. Васильєва // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 – 26 жовтня 2007 р. / відп. за вип. Б. Пшик. – Л. : ЛІБС УБС НБУ, 2007. – С. 127–129.

Тюха І.В. Проблеми інноваційної діяльності в Україні та на вітчизняних підприємствах / І.В. Тюха, В.А. Кузнєцова // Ефективна економіка. – 2015. – № 11 [Електронний ресурc]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4545 (дата звернення: 27.10.2019).

Хорошко В. А. Методи фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства / В. А. Хорошко // Управління розвитком. – 2013. – № 12. – С. 35–37.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On innovative activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 27 November 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2017), “Research and development in 2017”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/05/73.pdf (Accessed 27 October 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2018), “Sources of financing of innovative activity of industrial enterprises”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html (Accessed 27 October 2019).

Ovdenko, L.M. (2018), “Promyslovist' Ukrainy v 2013-2017 rokakh” [Industry of Ukraine in 2013-2017], Derzh. kom. statystyky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Dikan, L. V. and Golub, Y. A. (2007), “Financial provision of activity of the enterprise: essence and sources”, Ekonomika rozvytku, vol. 3, pp. 65-68.

Zian'ko, V. V. (2006), “Problems and priorities for the development of innovative entrepreneurship in Ukraine”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 9, pp. 167-173.

Tretiak, I. O. (2001) “Financial aspect of economic development of Ukraine”, Naukovyj visnyk Volyns'koho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 350-359.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2017), "Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (Accessed 26 October 2019).

Prodius, O.I. (2016), “Problems and prospects of implementation of innovative projects at domestic enterprises”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 19, pp. 91-95.

Ukrainian Association of Investment Business (2006), “History of Venture Funds in Ukraine”, available at: http://www.uaib.com.ua/files/articles/201/15_4.pdf (Accessed 25 October 2019).

Vasyl'ieva, T. A. (2007), “Problems and prospects of bank innovative lending”, Rozvytok finansovo-kredytnoi systemy Ukrainy: zdobutky, problemy, perspektyvy : tezy dopovidej [Development of Ukraine's financial-credit system: achievements, problems, prospects: abstracts], III Vseukrains'ka naukovo-praktychnoi konferentsii [3rd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], LIBS UBS NBU, L'viv, pp. 127-129.

Tiukha, I.V. and Kuznietsova, V. A. (2015) “Problems of innovation activity in Ukraine and at domestic enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4545 (Accessed 27 October 2019).

Khoroshko, V. A. (2013), “Methods of financial support of innovative activity of the enterprise”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 12, pp. 35-37.

Опубліковано
2019-12-10
Номер
Розділ
Статьи