АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ТА ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

  • T. O. Berezhetska
Ключові слова: соціальна безпека; індикатори соціальної безпеки; стимулятори; дестимулятори; соціальна політика.

Анотація

На підставі відбору показників з урахуванням накопиченого раніше досвіду українських та міжнародних вчених у галузі економічної безпеки, показників економічної безпеки, визначених відповідними міжнародними організаціями, системи показників оцінки стану формувалося соціальне забезпечення України. Проаналізовано динаміку основних індикаторів та оцінено стан соціальної безпеки України. Виявлено недоліки соціальної політики держави. Основними проблемами, які перешкоджали забезпеченню високого рівня соціального забезпечення протягом періоду дослідження, були: фінансова та економічна криза; ризики бідності, безробіття; ризики невиплати заробітної плати працівникам; низький рівень пенсійного забезпечення; корупція; велика кількість захворювань та недостатній рівень фінансування у сфері охорони здоров’я тощо. Виходячи з вищевикладеного, було запропоновано основні напрямки забезпечення належного рівня соціального забезпечення держави.

Посилання

Завора Т. М. Аналіз та оцінка індикаторів стану соціальної безпеки України / Т. М. Завора, О. В. Чепурний // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — 2012. — №9. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365

Скуратівський В. Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення / В. Скуратівський, О. Линдюк // Соціальна і гуманітарна політика [Електронний ресурс]. — 2011. — Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-28.pdf

Благун І.Г. Соціальне страхування [Текст]: навч. посібн. / І. Г. Благун, Ю. М. Кушнірчук, Р. П. Підлипна; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 272 с.

Давидюк О. О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови показників [Електронний ресурс] / О. О. Давидюк. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 12:2010-06-10-20-35-51&catid=16:2010-06-10-20-23.

Завора Т.М. Комплексна система моніторингу соціальної безпеки регіону / Т.М. Завора, О.В. Чепурний // Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: матеріали I Міжнародної наук.-практ. конф. – Донецьк: Цифрова типографія, 2013. – С. 20 – 22.

Завора Т.М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації / Т.М. Завора // Економіка і регіон: наук. вісн. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – № 6 (51) – С. 58 – 65.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова та ін. Київ, Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі; аналіт. доп. / Ю.М. Харазішвілі, Є. В. Дронь. – К. : НІСД, 2014. – 117 с.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013р. №1277 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat .gov.ua.

Статистичний щорічник України за 2017 рік / Державна служба статистики України. — К., 2018 — 541 с.

Zavora, T.M. (2012), “Analysis and evaluation of social security indicators of Ukraine” Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365 (Accessed 23 Oct 2019).

Skuratovsky, V. and Lindyuk, O. (2011), “Social security of Ukrainian society and ways of its maintenance”, Sotsialna i humanitarna polityka, [Online], available at: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-3-28.pdf (Accessed 23 Oct 2019).

Blagun, I.G., Kushnirchuk, Y. M. and Podlipna, R. P. (2015), Sotsialne strakhuvannia [Social Insurance], SPOLOM, Lviv, Ukraine.

Davidyuk, O.O., (2010) “Social security: problems of theoretical analysis and construction of indicators”, C.P.S.R., [Online], available at: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id= 12:2010-06-10-20-35-51&catid=16:2010-06-10-20-23 (Accessed 23 Oct 2019).

Zavora, T.M. and Chepurnyi, O. V. (2013), “Comprehensive system of monitoring social security in the region”, Sotsialno-ekonomichni problemy adaptatsii realnoho sektora v suchasnykh umovakh [I International Scientific and Practical Conference], Donetsk, Ukraine, pp. 20 – 22.

Zavora, T.M. (2015), “Theoretical and methodological approaches to assessing the level of national security in the social sphere in the context of systemic transformation”, Ekonomika i region, vol. 6 (51), pp. 58 – 65.

Novikova, O. F, Sydorchuk, O. H. and Pankova, O. V. Stan ta perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky [Social security status and prospects in Ukraine: expert assessments], LRIDU NADU, Lviv, Kyiv, Ukraine

Kharazishvili, Yu. M. and Dron, Ye. V. (2014), Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen ta rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u serednostrokovii perspektyvi [Predicting indicators, thresholds and the level of economic security of Ukraine in the medium term], NISD, Kyiv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2013) "On approval of methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html (Accessed 23 Oct 2019).

Official site of the State Statistics Service of Ukraine available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 24 Oct 2019).

The State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical yearbook of Ukraine for the year 2017”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf (Accessed 24 Oct 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи