ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

  • Svitlana Kiporenko
  • Ruslana Topina
Ключові слова: маркетинг; маркетингова інформаційна система; маркетингова інформація; маркетингові дослідження; інформаційна система.

Анотація

Широке впровадження інформаційних технологій, всесвітня глобалізація і пов'язана з нею взаємозалежність підприємств в умовах постійної жорсткої конкуренції обумовлюють пріоритетний розвиток науки, освіти і нематеріальних елементів виробничої діяльності.Комплексна автоматизація із застосуванням інформаційних технологій і комп'ютеризованих систем є важливим етапом маркетингової політики.В умовах сучасної економіки для прийняття ефективних маркетингових рішень потрібна достовірна, цінна і насичена маркетингова інформація. Інформація збирається, обробляється і зберігається у вигляді комп'ютерних баз даних. Сукупність структур, процедур і методів, призначених для систематичного збору, аналізу і використання внутрішньої і зовнішньої маркетингової інформації фірми, утворюють маркетингову інформаційну систему [4 c. 113- 120].Маркетингова інформація має значну цінність у багатьох ситуаціях, пов'язаних з діяльністю організації, при здійсненні маркетингу, прийнятті маркетингових рішень і функціонує комплексно в рамках спеціальних форм, що одержали назву маркетингових інформаційних систем.Маркетингова інформаційна система - це сукупність персоналу, інформації і методів (процедур), призначених для її регулярного збору, опрацювання, аналізу і підготовки до прийняття маркетингових рішень [8].Завданням маркетингової інформаційної системи – є збір всередині фірми та за її межами всього комплексу інформації, що стосується маркетингу, та ефективності аналізу і обробка з метою максимальної адаптації до прийняття рішень.Концепція маркетингової інформаційної системи виникла па початку 70-х рр. минулого сторіччя і виходила з потреби постійного збору необхідної для прийняття маркетингових рішень інформації з використанням найефективніших методів її аналізу й оцінки [8].Успішне ведення бізнесу та ефективна діяльність підприємства на ринку не можливі без систематичного контролю і аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища. Необхідність забезпечення повною, достовірною, актуальною та релевантною інформацієюосіб, що приймають рішення, обумовлена постійно мінливими умовами мікро- і макросередовища на різних рівнях: сегментів споживачів, ринкових ніш, регіональних ринків, партнерств та об'єднань операторів. В сучасних умовах маркетингова інформація здобуває величезну та незамінну цінність, що постійно зростає.

Посилання

Грищенко О. В. Маркетингова інформаційна система як інструмент організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень в системі управління сучасним підприємством. Економічні науки. 2011. №6. С. 58 – 62.

Іванов Ю. Б., Ус М. І. Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 299 – 305.

Київська К. І. Аналіз сучасних підходів до створення інформаційних систем маркетингу підприємств. Технічні науки. 2018. №10. С. 24 – 27.

Коляденко С. В. Маркетинговий підхід до формування іміджу регіону: сучасні інструменти та актуальні завдання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. №17. С. 152 – 157.

Крижко О. В., Дарчук В. Г. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 4. С. 113 – 120.

Міронова Ю. В., Кухар О. Д., Ситнік О. Д. Особливості управління маркетинговою інформацією виробничого. Вінницький національний технічний університет. 2016.

Петруня Ю. Є., Маркетинг: навчальний посібник. 3-тє вид., переробл. і доповн. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. 362 с.

Полторак В. А. Тараненко І. В., Красовська О. О., Маркетингові дослідження: Навч. посібник 3-тє вид., переробл. та доповн. К: Центр учбової літератури, 2014. 342 с.

Сидоренко С. В. Корпоративні інформаційні системи та їх роль у маркетингу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2013. Вип. 181(4). С. 286-294.

Фроленко О. М. Маркетингова інформаційна система як засіб реалізації стратегічного потенціалу промислового підприємства. Маркетинг і ринкові відносини. 2016. №6. С. 238 – 244.

Яковенко Т. І., Педченко Н. С. Система маркетингової інформації як умова забезпечення ефективної маркетингової діяльності підприємств рекламної. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 384 – 388.

Grishchenko O.V. (2011) Marketynhova informatsiina systema yak instrument orhanizatsii protsesu rozroblennia, pryiniattia ta realizatsii marketynhovykh innovatsiinykh rishen v systemi upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom [Marketing information system as a tool for organizing the process of development, adoption and implementation of innovative marketing decisions in the modern enterprise management system] Economic sciences. vol.6. pp. 58 – 62.

Ivanov, Yu. B., Us M. I. (2016), Skladovi informatsiinoho zabezpechennia marketynhovoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstv [Components of the information support of the marketing activities of an industrial enterprise] Business Inform. vol. 1. pp. 299 – 305.

Kievskaya K.I. (2018) Analiz suchasnih pidhodiv do stvorennya informacijnih sistem marketingu pidpriyemstv [Analysis of modern approaches to creating information systems for marketing enterprises] Technical science. vol. 10. pp. 24 – 27.

Kolyadenko S. V. (2018), Marketingovij pidhid do formuvannya imidzhu regionu: suchasni instrumenti ta aktualni zavdannya [Marketing approach to the formation of the image of the region: modern tools and urgent] Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. vol 17. pp. 152 – 157.

Krizhko O. V., Darchuk V. G. (2016), Informacijni sistemi v marketingovij diyalnosti. [Information systems in marketing activities]. Economics. Management. Business.vol. 4. pp. 113 – 120.

Mironova Yu. V., Cook, A. V., Sytnik. A. D. (2016), Osoblivosti upravlinnya marketingovoyu informaciyeyu virobnichogo [Features of managing marketing information of a manufacturing enterprise] Vinnitsa National Technical University.

Petrunya Yu. E. Petrunya V.Yu. (2016), Marketing: navchalniy posibnik [Marketing: a training manual] 3rd ed., rev. and complete. University of Customs and Finance. Dnepropetrovsk. 362.

Poltorak V. A. Taranenko I. V., Krasovskaya E. A. (2014), Marketynhovi doslidzhennia: Navch. posibnyk 3-tie vyd., pererobl. ta dopovn. [Marketing research: Textbook. allowance 3rd ed., revised. and complete.] To the Center for educational literature. 342 p.

Sidorenko S. V. (2013), Korporativni informacijni sistemi ta yih rol u marketingu. [Corporate information systems and their role in marketing] Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Ser. Economics, agrarian management, business. vol. 181 (4). pp. 286 – 294.

Frolenko A. N. (2016), Marketingova informacijna sistema yak zasib realizaciyi strategichnogo potencialu promislovogo pidpriyemstva [Marketing information system as a means of realizing the strategic potential of an industrial enterprise] Marketing and market relations. vol. 6. pp. 238 – 244.

Yakovenko T. I., Pedchenko N. S. (2014) Sistema marketingovoyi informaciyi yak umova zabezpechennya efektivnoyi marketingovoyi diyalnosti pidpriyemstv reklamnoyi [The system of marketing information as a condition for ensuring effective marketing activities of enterprises in the advertising industry] Business Inform. vol. 7. pp. 384 – 388.

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи