СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

  • А. Prylutskyi
  • L. Pakhaliuk
Ключові слова: Споживче кредитування; скоринг; небанківські фінансові установи; показники ефективності споживчого кредитування; кредитний портфель; банківські продукти.

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність та класифікацію споживчих кредитів, особливості здійснення процесу споживчого кредитування населення банками України та оцінено стандарти кредитування фізичних осіб як спосіб регулювання споживчого кредиту. Здійснено аналіз споживчих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України та досліджено показники ефективності споживчого кредитування. Обґрунтовано вплив прискореного і недостатньо контрольованого зростання споживчого кредиту, що загострило проблеми незбалансованості товарного і кредитного ринків і сприяло нагромадженню ризиків. Проте значне зростання споживчого кредиту в Україні стало важливим чинником розвитку банківської системи й економіки в цілому. Проаналізовано проблеми в організації кредитування та перспективи розвитку в майбутньому. Відзначено, що скоринг є одним з найуспішніших прикладів використання математичних і статистичних методів у бізнесі,який у зв'язку із швидким ростом кредитного ринку України та ризиків, пов’язаних із кредитним бізнесом, методика скорингу стає вкрай необхідною для українських банків.

Посилання

Грищук Ю.П. Проблеми споживчого кредитування в Україні. URL: http: //www.rusnauka.com/27_ NPM_2012/Economics/1_1167 50.doc.htm.

Дзюбенко А.Д. Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні /Ю.В. Алескерова, А.Д. Дзюбенко // Причорноморські економічні студії. – 2018. - №27-2. – С. 87-92.

Демчак Р. Особливості отримання споживчих кредитів в торгівельних мережах [Електронний ресурс] /Р. Демчак. – Режим доступу : http://finance.tochka.net.

Осадчий Є. Сучасний стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні / Є. Осадчий // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11-12. – С. 97-102.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.

Статистичні випуски Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=57420.

Банківські операції: Підручник/ А.М. Мороз, М.І. Савлук М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. дра екон. наук, проф. А.М. Мороза. К.: КНЕУ, 2000. 384с.

Система банківського менеджменту: Навч. посібник / А.Т. Головко, В.І. Грушко, М.П. Денисенко та ін..; За ред.. О.С. Любунь та В.І. Грушко. – К.: Інкос, 2008. – 480 с.

Лаптєв С. М., Денисенко М. П., Кабанов В. Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід). Київ: ВД "Професіонал", 2004. - 320 с.

Hryschuk, Yu.P. (2012), “Problems of consumer lending in Ukraine”, available at: http://www.rusnauka.com/27_NPM_2012/Economics/1_1167 50.doc.htm (Accessed 01 Nov 2019).

Dziubenko, A.D. (2018), “Features of development of consumer crediting in Ukraine”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 27-2, pp. 87-92.

Demchak, R. (2013), “Features of obtaining consumer loans in retail chains”, available at: http://finance.tochka.net (Accessed 01 Nov 2019).

Osadchyj, Ye. (2014), “Current status and problems of consumer banking in Ukraine”, Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 11-12, pp. 97-102.

National bank of Ukraine, available at: https://www.bank.gov.ua (Accessed 01 Nov 2019).

National Bank of Ukraine (2019), “Statistical issues”, available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id=57420 (Accessed 05 Nov 2019).

Moroz, A.M. Savluk, M.I. and Pukhovkina, M.F. (2000), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Holovko, A.T. Hrushko, V.I. and Denysenko, M.P. (2008), Systema bankivs'koho menedzhmentu [Banking management system], Inkos, Kyiv, Ukraine.

Laptiev, S.M. Denysenko, M.P. Kabanov, V.H. and Liubun', O.S. (2004), Bankivs'ka diial'nist' (vitchyznianyj ta zarubizhnyj dosvid) [Banking (domestic and foreign experience)], VD "Profesional", Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи