ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • T. V. Poleva
  • A. V. Druguna
Ключові слова: фінансова звітність; інформаційне забезпечення; користувачі фінансової звітності; управління підприємством.

Анотація

У статті визначено фінансову звітність як однин із основоположних елементів облікової системи та системи управління підприємством. Зазначено, що основною метою складання фінансової звітності є надання користувачам правдивої, повної та неупередженої інформації. Визначено, що елементами поданої системи управління підприємством є блок інформаційного забезпечення, який, в свою чергу складається з планування, обліку та аналізу, які взаємодіють між собою через інформаційні потоки, формуючи потужну базу даних для прийняття рішень і здійснення контролю; та з блоку сфери прийняття управлінських рішень, де саме і знаходиться елемент – фінансова звітність. Наведено компоненти фінансової звітності, які відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змінах, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства для подальшого прийняття управлінських рішень.

Посилання

Біла Л.М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ст. к.е.н. за спеціальністю 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Київ, 2005. 20 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 р. No996-XIV (Редакція від 03.01.2017). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Семенишена, Н.В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Національний науковий центр «Ін–т аграр. економіки». Київ. 2008. 20-21 с.

Семенишена Ю.О. Аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами в світовій і національній економіці: сучасний стан та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11 грудня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2015. С. 142-145.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Наказ Міністерства фінансів України 07 лютого 2013 року № 73 (Редакція від 14.03.2017). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Bila, L.M. (2005), “Formation of the system of financial reporting of agricultural enterprises”, Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Kyiv,Ukraine.

Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “Accounting and financial reporting in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 01 Nov 2019).

Semenyshena, N.V. (2008), “Communicative and information-analytical functions of accounting of agricultural enterprises”, Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit, Kyiv,Ukraine.

Semenyshena, Yu.O. (2015), “Audit in Ukraine: current state and prospects for development”, Bukhhalters'kyj oblik, analiz i audyt v upravlinni ekonomichnymy protsesamy v svitovij i natsional'nij ekonomitsi: suchasnyj stan ta perspektyvy : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Accounting, analysis and audit in the management of economic processes in the world and national economy: current state and prospects: materials of the international scientific-practical conference], Krok, Ternopil, Ukraine, 11 December, pp. 142-145.

Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order “National Accounting Standard (Standard) 1 General Financial Reporting Requirements”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи