ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»

  • Alla Savchenko
  • Maryna Olianetska
Ключові слова: аналіз; необоротні активи; основні засоби; інвестиції; фінансова звітність.

Анотація

Від забезпеченості підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в чому залежить його господарська діяльність та фінансовий стан. З огляду на це виникає необхідність у формуванні методичних засад аналізу необоротних активів підприємства, які можуть стати логічним доповненням методики проведення аналізу динаміки та структури необоротних активів.У статті висвітлено загальну характеристику необоротних активів підприємства та визначено поняття необоротних активів згідно з ПСБО. Проведено горизонтальний та вертикальний аналіз необоротних активів на прикладі ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» та наведено існуючі методики аналізу. Визначені основні аналітичні показники та порядок їх розрахунку. Розраховано основні показники, які характеризують кількісний та якісний стан необоротних активів.

Посилання

Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73 (в редакції від 03.08.2018) // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Шарманська В.М. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання. Молодий вчений, 2018. № 1 (53).

Костюк О. В. Аналіз і контроль необоротних матеріальних активів підприємства. – Рукoпиc. Дocлiджeння нa здoбуття cтупeня мaгicтрa зa cпeцiaльнicтю 8.03050901 «Облік і аудит». Тeрнoпiльcький нaцioнaльний eкoнoмiчний унiвeрcитeт, Тeрнoпiль, 2017.

Гнатенко Є.П. Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві. Економічний аналіз, 2016. Том 26. № 1. С. 99-105.

Кандиба К.О. Аналіз ефективності використання основних засобів. Управління розвитком, 2017. № 3(166). С. 12-14.

Тарасюк Ю. В. Особливості аналізу використання основних засобів [Електронний ресурс] / Ю. В. Тарасюк // Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/ default/files/studconf/421.pdf.

Швець Н. В. Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Швець, О. Л. Бродський // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2012. - № 8. – С. 159 – 162. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2012/8_0/159_162.pdf.

Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order “National Accounting Standard (Standard) 1 “General Reporting Requirements”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 05 Nov 2019).

Sharmans'ka, V.M. (2018), “Analysis of the company's fixed assets and the efficiency of their use”, Molodyj vchenyj, vol. 1 (53).

Kostiuk, O.V. (2017), "Analysis and control of fixed assets of the enterprise”, Manuscript. Study for the Master's Degree in Specialty 8.03050901 "Accounting and Auditing", Ternopil National University of Economics, Ternopil, Ukraine.

Hnatenko, Ye.P. (2016), “An algorithm for analyzing fixed assets at an enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 26, no. 1, pp. 99-105.

Kandyba, K.O. (2017), “Analysis of fixed assets efficiency”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 3 (166), pp. 12-14.

Tarasiuk, Yu.V. (2015), “Features of the analysis of the use of fixed assets”, available at: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/studconf/421.pdf (Accessed 01 Nov 2019).

Shvets', N.V. (2012), “Problem problems of the analysis of the fixed assets of the enterprise”, BIZNES-INFORM, vol. 8, pp. 159-162, available at: http://www.business-inform.net/pdf/2012/8_0/159_162.pdf (Accessed 01 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи