РОЗВИТОК ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

  • M. L. Shvayko
Ключові слова: бюджет; бюджетний дефіцит; державний борг; публічні фінанси; податкова політика.

Анотація

У статті досліджено питання сутності, структури та особливостей функціонування публічних фінансів в Україні, конкретизовано складові публічного сектору.Розглянуто особливості та сучасні тенденції публічних фінансів України, доведено їх суттєвий вплив на спроможність держави ефективно виконувати свої функції, сприяти економічному росту та забезпеченню цілей суспільного добробуту.У статті обгрунтовано актуальність дослідження питань щодо підвищення ефективності методів акумуляції та напрямків використання публічних коштів в Україні. Проаналізовано вимоги діючого законодавства щодо забезпечення відкритості їх витрачання та можливостей вільного доступу до цієї інформації з метою посилення суспільного контролю за використанням публічних коштів.Проведено аналіз доходів та видатків бюджетної системи, як ключового компонента системи публічних фінансів, за допомогою якого держава здійснює процеси перерозподілу ВВП шляхом використання фіскальних інструментів. Проаналізовано основні напрямки бюджетної політики України у 2019 – 2020 роках з точки зору її впливу на соціально – економічний розвиток країни.Сформульовано основні проблеми публічних фінансів та надано практичні рекомендації щодо зростання їх ефективності, які дозволять підвищити ефективність управління публічними фінансами.

Посилання

Гончаренко М. В. Європейські стандарти антикризового управління публічними фінансами / М. В. Гончаренко // Актуальні проблеми державного управління. – 2016. – № 2. – С. 1-6.

Т. Ф. Куценко Публічні фінанси в Україні в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку // Економiка та держава. – 2016. – № 6. – С.62-66.

Musgrave R. The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy / R. Musgrave. – New York: McGraw-Hill Book Company, 1959. – 628 p.

Молдован О. О. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління / О. О. Молдован // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2. – С.35- 42.

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19.

Постанова «Про Основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки». [Електронний ресурс]– Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63995.

Офіційний сайт Міністерства фінансів [Електронний ресурс]– Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua.

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/184452.html.

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017 2020 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/PFM%20Strategy%20presentation.pdf.

Honcharenko, M.V. (2016), “European standards of crisis management of public finances”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 1-6.

Kutsenko, T.F. (2016), “Public finances in Ukraine in Ukraine: content and structure taking into account current development trends”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 62-66.

Musgrave, R. (1959), The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy, McGraw-Hill Book Company, New York, USA.

Moldovan, O.O. (2014), “Modernization of the public finance system and introduction of a new governance model”, Stratehichni priorytety, vol. 2, pp. 35-42.

Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the openness of the use of public funds”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19 (Accessed 15 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “About the Basic directions of budgetary policy for 2019-2021”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63995 (Accessed 15 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2019), available at: https://www.minfin.gov.ua (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2020”, available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/184452.html (Accessed 15 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2016), Order “Strategy for reforming the system of public finance management for 2017-2020”, available at: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/PFM%20Strategy%20presentation.pdf (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи