ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

  • Y. O. Sylkina
  • І. М. Mazur
Ключові слова: інновація; інноваційний розвиток; банківська інновація; система управління інноваційним розвитком.

Анотація

У статті досліджено особливості управління інноваційним розвитком банку. Проаналізовано різні наукові підходи, щодо визначень сутності понять «інновація», «банківська інновація» та запропоновано авторське визначення «інновації», крім того, відокремлені складові системи управління інноваційним розвитком банку. Розглянуто теоретико-методологічні підходи до процесів формування системи управління інноваціями банку, визначено основні складові системи. Також проаналізовано розвиток банківських продуктів під впливом сучасної конкуренції у банківській сфері та надані рекомендації стосовно необхідності їх впровадження. На сьогодні у банківській сфері спостерігається діджиталізація процесів стосовно системи управління особистим капіталом для клієнтів та внутрішніх систем для спрощення роботи. Отже інноваційний розвиток є невід’ємною частиною загального розвитку підприємств.Отримані результати можуть бути покладені майбутню оцінку необхідності інноваційного розвитку бізнесу, а також в основу розробки проектів процесів щодо інноваційного розвитку підприємств та банківських установ.

Посилання

E-банкинг / Коммунальные платежи. Режим електронного доступу: http://www.prostobank.ua/internet_banking.

Банківська система України: інституційні зміни та інновації : кол. моногр. / [Л.О. Примостка, М. І. Диба, І. В. Краснова та ін.]; за заг. ред. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2015, – 434 с.

Гарнов А. Формирование инновационного механизма разработки и внедрения в производство на примере фармацевтической промышленности / А. Гарнов, Т. Козюра // РИСК. – 2010. – № 3. – С. 167 – 170.

Єгоричева С. Методичні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках / С. Єгоричева // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 53–57.

Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації : аналіт. доп. / Центр Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2004 – №7. – С. 24.

Лозовий В. С. Застосування проектного підходу в сфері науки як ресурс модернізації і розвитку України : аналіт. записка / В. С. Лозовий. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/articles/1225.

Мошенець О. Інноваційні продукти і технології на ринку банківських послуг / О.Мошенець // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 12. – С. 7-8.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 143.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 груд. 1991 р. № 1977-XII // Голос України. – 1992. – 24 берез.

Яковенко Р. В. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи / Р. В. Яковенко, А. M. Чернега. – Режим доступу : www.kntu.kr.ua/doc/zb_22%282%29 _ekon/stat_20_1/72.pdf.

Поляков С.Г. Модель инновационного развития предприятия / С.Г. Поляков, И.М. Степнов // Инновации. – 2003. – № 2-3 (59-60). – С. 36-38.

Шипуліна Ю.С. Розвиток теоретико-методологічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку / Ю.С. Шипуліна, С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. І, № 4. – С. 103-112.

Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 c.

E-banking (2019) “Utility payments”, available at: (Accessed 31 Oct 2019).

Primostki L.O. (2015), Bankivs'ka systema Ukrainy: instytutsijni zminy ta innovatsii [Banking system of Ukraine: institutional changes and innovations], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

А. Garnov, T. Kozyura (2010), Formirovanie innovacionnogo mehanizma razrabotki i vnedrenija v proizvodstvo na primere farmacevticheskoj promyshlennosti [Formation of an innovative mechanism for the development and introduction into production on the example of the pharmaceutical industry], RISK, pp. 167 - 170.

Yegoricheva S. (2011), Metodychni zasady orhanizatsii innovatsijnoho protsesu v komertsijnykh bankakh [Methodical foundations of the organization of innovation process in commercial banks], Bulletin of the National Bank of Ukraine. pp. 53–57.

Razumkov Center (2004), Innovatsijnyj rozvytok v Ukraini: naiavnyj potentsial i kliuchovi problemy joho realizatsii [Innovative development in Ukraine: existing potential and key problems of its realization], pp. 24., Razumkov Center, Kyiv. Ukraine.

Lozovy V.S. (2016), Zastosuvannia proektnoho pidkhodu v sferi nauky iak resurs modernizatsii i rozvytku Ukrainy [Application of the project approach in the field of science as a resource of modernization and development of Ukraine: analyte. Note], available at: (Accessed 02 July 2013).

Moshenets O. (2011), Innovatsijni produkty i tekhnolohii na rynku bankivs'kykh posluh [Innovative products and technologies in the banking services market], 12th ed, pp. 7-8, The financial market of Ukraine, Kyiv. Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), “Law of Ukraine “On innovation activity”, Govt. courier., vol. № 40-IV, № 143.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), “Law of Ukraine “About scientific and scientific-technical activity”, Voice of Ukraine., vol. №1977-XII.

Yakovenko R.V. (2017) “Innovative activity in Ukraine: problems and prospects”, available at: (Accessed 28 Dec 2017).

Polyakov S., Stepnov I. (2003), Model' innovacionnogo razvitija predprijatija [Enterprise Innovation Development Model], 2nd ed, pp. 36-38, Innovation, Kyiv, Ukraine.

Shypulina Y., Illiashenko S. (2011), Rozvytok teoretyko-metodolohichnykh zasad perekhodu pidpryiemstv na innovatsijnyj shliakh rozvytku [Development of theoretical and methodological foundations of transition of enterprises to innovative way of development], 4th ed., pp. 103-112, Marketing and innovation management, Kyiv. Ukraine.

Illiashenko S. (2010), Marketynh. Menedzhment. Innovatsii : monohrafiia [Marketing. Management. Innovation: monogram], pp. 624.

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи