СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

  • Y. M. Grynchyshyn
  • T. V. Gryshchuk
Ключові слова: страхування життя; інвестиційне страхування; проект закону «Про страхування».

Анотація

У статті на основі вивчення наукових напрацювань обґрунтовано важливість страхування життя, як для забезпечення соціальних потреб страхувальників, так і для економічного розвитку країни. Обгрунтовано важливість накопичувального страхування життя у зв’язку з поступовим погіршенням демографічної ситуації, зменшенням працюючого населення та збільшення кількості пенсіонерів. Підкреслено особливу актуальність вивчення теоретичних і практичних аспектів різних видів довгострокового страхування життя, особливо інвестиційного.Інвестиційне страхування поєднує в собі елементи класичного страхування життя та інвестиційну складову. В Україні інвестиційне страхування передбачене проектом Закону України «Про страхування», який був розроблений ще у 2015 р., перше читання якого відбулося у Верховній Раді ще 31 березня 2016 року. Ключові особливості інвестиційного страхування полягають, по-перше в участі страхувальника в інвестиційному процесі і, по-друге, в залежності страхової виплати від ефективності інвестицій.При інвестиційному страхуванні, частина страхової премії спрямовується на покриття страхових ризиків, а основна частина, за вибором клієнта, інвестується у фінансові інструменти або інвестиційні фонди. На відміну від класичного страхування життя, клієнт в кінці строку дії договору не отримує фіксовану суму, а ту суму, розмір якої залежить від результатів, які принесла обрана стратегія інвестування.Для повноцінного функціонування інвестиційного страхування життя в Україні, крім прийняття відповідного закону парламентом, Нацкомфінпослуг необхідно розробити низку підзаконних актів.

Посилання

Лобова О.М., Кудря М.Г. Тенденції страхування життя в Україні. Финансовые услуги. 2017. № 2. С. 27-33.

Криклій А.С., Пікус Р.В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід. Економiка та держава. 2008. № 5. С. 13-16.

Кулина Г.М. Сучасні тенденції розвитку страхування життя у світі. Економічний аналіз. 2014. Том 15. № 2. С. 64-70.

Приступа Л.А., Смалюк Т.І., Совяк І.Е. Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 7. С. 230-234.

Привалова О. Страхування життя у системі соціального захисту населення. Фінанси та банківська справа. Вісник КНТЕУ. 2013. № 2. С. 48-57.

Савчук І. Ризик чи гарантія: що таке страхування життя і як воно працює. Український інтерес. URL: https://uain.press/articles/ryzyk-chy-garantiya-shho-take-strahuvannya-zhyttya-i-yak-vono-pratsyuye-980394 (дата звернення: 10.11.2019).

Золотарьова О.В., Галаганов В.О., Актуальні проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 589-597.

Фарат О.І. Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах євроінтеграції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук: 08.00.08. Львів, 2009. 21 с.

Журавка О.С. Інвестиційне страхування життя як інноваційний фінансовий інструмент страхового ринку України. Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: зб. тез. доп. Х міжн. наук.-практ. конф. Київ: Логос, 2014, С. 237-239.

Что такое инвестиционно-страховые продукты unit-linked и в чем их преимущества? Cтрахование жизни. URL: http://insurance-life.com.ua/articles/353 (дата зверенення 10.11.2019).

Кудрявцева Я. В чем смысл накопительного и инвестиционного страхования жизни.

Financial One. URL: https://fomag.ru/news/v-chem-smysl-nakopitelnogo-i-investitsionnogo-strakhovaniya-zhizni/ (дата зверенення 10.11.2019).

Про страхування. Проект Закону України. Верховна Рада України: офіційний веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53904 (дата зверенення 10.11.2019).

Що таке інвестиційне страхування і в чому його переваги у порівнянні з класичним продуктом страхування життя? Погляд Страхування на Бориспільській. Страхування на Бориспільській. URL: http://polis.skz.kiev.ua/index.php/news/47-ne-udalyat-shcho-take-investitsijne-strakhuvannya-i-v-chomu-jogo-perevagi-u-porivnyanni-z-klasichnim-produktom-strakhuvannya-zhittya-poglyad-strakhuvannya-na-borispilskij (дата зверенення 10.11.2019).

Tretiak D. Areas for innovative products implementation in the insurance market of Ukraine.

Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3, No. 1, P. 88-92.

Крейдич І. М. Особливості інвестиційного страхування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 4-8.

Lobova, O.M. and Kudrya, M.H. (2017), “Trend of life safety in Ukraine”, Finansovi posluhy, № 2. pp. 27-33.

Krykliy, A.S. and Pikus, R.V. (2014), “Market life support in Ukraine: trends and European experience”, Ekonomika ta derzhava, № 5. pp. 13-16.

Kulina, H.M. (2014),“Current trends in security in the world”, Ekonomichnyy analiz, t. 15., № 2. pp. 64-70.

Prystupa, L.A., Smalyuk, T.I. and Sovyak, I.E. (2016), “Life Insurance: Current Trends and Prospects for Development in Ukraine”, Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi, № 7. pp. 230-234.

Pryvalova, O. (2013), “Life insurance in the system

social protection of the population”, Finansy ta finansova sprava, № 2. pp. 48-57.

Savchuk, I. (2018), “Risk or guarantee: what ensures life safety and how it works”, Ukrayinsʹkyy interes, available at: https://uain.press/articles/ryzyk-chy-garantiya-shho-take-strahuvannya-zhyttya-i-yak-vono-pratsyuye-980394 (Accessed: 10 November 2019).

Zolotarʹova, O.V. and Halahanov, V.O. (2017), “Actual problems and prospects of development of life protection in Ukraine”, Ekonomika ta suspilʹstvo, № 10, pp. 589-597.

Farat O.I. (2009), “Development of life safety market in Ukraine in any European integration”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Institute of regional research., Lviv, Ukraine.

Zhuravka, O.S. “Investment security of life as an innovative important instrument of the Ukrainian insurance market”, Zbirnyk tez dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi [Collection of abstracts at the International Scientific and Practical Conference], Innovatsiynyy resurs strakhovoho rynku v suchasnykh produktakh [Innovative Resource of Insurance Market in Modern Products], Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Kyiv, pp. 237-239.

Life insurance (2019), “What are unit-linked insurance products and what are their benefits?” available at: http://insurance-life.com.ua/articles/353 (Accessed: 10 November 2019).

Kudryavtseva, Y. A. (2019), “What we have found in the accumulation and investment life insurance”, Financial One, available at: https://fomag.ru/news/v-chem-smysl-nakopitelnogo-i-investitsionnogo-strakhovaniya-zhizni/ (Accessed: 10 November 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Draft Law of Ukraine “About insurance”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53904 (Accessed: 10 November 2019).

Insurance in Boryspil street (2019), “What is safe use and what are its advantages over a classic life safety product? Overview of Insurance in Boryspil street”, available at: http://polis.skz.kiev.ua/index.php/news/47-ne-udalyat-shcho-take-investitsijne-strakhuvannya-iv-chomu-jogo-perevagi-u-porivnyanni-z-klasichnim- produktom-strakhuvannya-zhittya-poglyad-strakhuvannya-na-borispilskij 53904 (Accessed: 10 November 2019).

Tretiak, D. (2017), “Areas for innovative products implementation in the insurance market of Ukraine”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3, № 1, pp. 88-92

Kreydych, I. M. (2009), “Features of investment insurance in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 10. pp. 4-8.

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи