АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ПРОПОЗИЦІЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ЗВЕДЕНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

  • O. B. Pelekh
Ключові слова: система національних рахунків; консолідований рахунок товарів і послуг; структурні зміни; інтенсивність змін; швидкість змін; монотонність змін; зміни розміру структури; зміни форми структури.

Анотація

У роботі, використовуючи методику дворівневого кількісного аналізу структурних змін, проаналізовано структурну динаміку консолідованого рахунку товарів і послуг у системі національних рахунків (СНР) України і Польщі. Дослідження базувалося на перевірці двох гіпотез: 1)відмінності між структурами ресурсів і використання рахунку товарів і послуг обох країн є істотними; 2)ця відмінність поступово нівелюється під дією глобалізаційних процесів у світовій економіці.Результати аналізу частково підтвердили гіпотези: відмінності у структурах формування та використання ресурсів рахунку товарів і послуг України та Польщі є, проте їх навряд чи можна назвати істотними. Причина структурної схожості тісно пов’язана з глобальними детермінантами функціонування національної економіки, її спрямованістю на світогосподарську консолідацію, що спричиняє спільну логіку структуризації національних економік. Однак проведений аналіз засвідчив, що навіть у найближчому майбутньому неналежна увага ставлення до структурних змін з боку України може призвести до істотних структурних дисбалансів.

Посилання

Зведені національні рахунки. Рахунок товарів і послуг: 2000-2012 / Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/znr/znr_u_12.htm (дата звернення: 30.12.2018).

Зведені національні рахунки. Рахунок товарів і послуг: 2012-2016 / Держкомстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/znr/znr_u.htm (дата звернення: 30.12.2018).

Пелех О.Б., Юськів Б.М. Аналіз структурних змін в економіці: методологія та методика дослідження // Економіка та держава. 2019. №3.

Радіонова І.Ф., Усик В.І. Макроекономічний аналіз національної економіки. Київ: КНЕУ. 2015. 272 с.

Rachunki narodowe. Roczne: 2000-2006 / Polska. Bank Danych Makroekonomicznych. URL:https://bdm.stat.gov.pl (дата звернення: 30.12.2018).

State Statistics Service of Ukraine (2018), “Consolidated national accounts. Goods and services account: 2000-2012”, available at:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/znr/znr_u_12.htm (Accessed 30 December 2018).

State Statistics Service of Ukraine (2018), “Consolidated national accounts. Goods and services account: 2012-2016”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/znr/znr_u.htm (Accessed 30 December 2018).

Pelekh, O. B. (2019), Yus'kiv B.M. “Structural economy changes analysis: methods and methodology of study”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3.

Radionova, I.F., Usyk, V.I. (2015), Makroekonomichnyj analiz natsional'noi ekonomiky [Macroeconomic analysis of the national economy], KNEU, Kyiv.

Polska. Bank Danych Makroekonomicznych (2018), “National accounts. Annual: 2000-2006”, available at: https://bdm.stat.gov.pl (Accessed 30 December 2018).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи