ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • R. M. Fedoriak
  • А. М. Крат
Ключові слова: інвестиційна діяльність; інвестиційний проект; ефективність; підприємство; учасники; інвестиції.

Анотація

Забезпечення стійкого положення підприємства на ринку та його економічного розвитку в довгостроковому періоді вимагає відповідної інвестиційної підтримки. Це обумовлює необхідність створення системи управління інвестиційною діяльністю на основі науково виваженого передбачення її напрямків і форм, забезпечення реалізації загальних цілей розвитку підприємства та адаптування до умов зовнішнього мінливого середовища його функціонування. Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю підприємства, є розробка проектів інвестиційної діяльності. В статті розглянуто підходи до інвестиційної діяльності підприємства, виділено основні ознаки інвестиційного проекту та розглянуто фази його життєвого циклу. Виділено етапи загальної процедури впорядкування інвестиційної діяльності підприємства по відношенню до конкретного проекту та обґрунтовано індивідуальні інтереси учасників інвестиційної діяльності.

Посилання

Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия / Н.И. Лахметкина. – М. :КНОРУС, 2006. – 184 с.

Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/11056?lang=ru.

Закон України: «Про інвестиційну діяльність» № 5610 – ХІІ : від 18. 09.1991р. (зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12/.

Мойсеєнко І.П. Інвестування [навч. посіб.] / І.П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2008. – 490 с.

Селіверстова Л.С. Формування оптимального портфелю фінансових інвестицій корпорації/ Л.С. Селіверстова // Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 2. С. 127–131.

Кірейцев, Г.Г. Інвестиційна діяльність. Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.

Селіверстова Л.С. Особливості формування сприятливого підприємницького середовища в Україні / Л.С. Селіверстова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – №7-8 (194-195). – С. 81-84.

Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: інструменти та управління: колект. монографія / С. І. Дем'яненко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015. – 250 с.

Lakhmetkyna, N.Y. (2006), Ynvestytsyonnaia stratehyia predpryiatyia [Investment strategy of the enterprise], KNORUS, Moscow, Russia.

Agency for prevention of bankruptcy of enterprises and organizations (1998), “On approval of the Methodology of integral evaluation of investment attractiveness of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/ru/11056?lang=ru (Accessed 10 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Investment Activity”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12/ (Accessed 15 Sept 2019).

Mojseienko, I.P. (2008), Investuvannia [Investing], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Seliverstova, L.S. (2016), “Formation of an optimal portfolio of financial investments of the corporation”, Naukovyj visnyk Polissia, vol. 2, pp. 127-131.

Kirejtsev, H.H. (2001), Investytsijna diial'nist' [Investment activity], ZhITI, Zhytomyr, Ukraine.

Seliverstova, L.S. (2017), “Features of formation of favorable business environment in Ukraine”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 7-8 (194-195), pp. 81-84.

Dem'ianenko, S.I. (2015), Investytsijna diial'nist' ahrarnykh pidpryiemstv: instrumenty ta upravlinnia [Investment activity of agricultural enterprises: tools and management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи