СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ, ОРІЄНТОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТ: ЛОГІКА ІНТЕРВЕНЦІЇ І ПОКАЗНИКИ ДЛЯ УРЯДУ УКРАЇНИ

  • V. Usyk
  • T. Semiletko
Ключові слова: сфера освіти; стратегія; фінансування; орієнтоване на результат управління; стратегічне планування; стейкхолдер; бенефіціар; концепція політики.

Анотація

Проблема неефективного фінансування освіти та відсутність життєздатної стратегії фінансування в сфері освіти є надзвичайно актуальною та нагальною. Вирішення цієї проблеми є загальнонаціональним питанням, яке стосується більшості українців. У статті проаналізовано досвід кращих практик стратегічного планування на основі принципів орієнтованого на результатах управління (RBM). Охарактеризовано процес стратегування та його основні етапи. Розглянуто основні переваги підходів RBM. Розроблено проєкт стратегії фінансування освіти, орієнтованої на результат, зокрема, визначено стратегічні, операційні та кінцевий результати, в тому числі індикатори їх вимірювання. В основу стратегії покладено чотири групи правил фінансування освіти, які формують систему взаємопов’язаних елементів: правила уряду власне для центрального уряду, правила уряду для місцевих бюджетів; правила уряду для окремих закладів освіти, правила уряду для домашніх господарств (здобувачів освіти та їх родин). Надано оцінку основним ефектам впливу запропонованої стратегії на сферу освіти загалом.

Посилання

Статистичні дані України в сфері освіти на початок 2018/2019 навчального року. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (Дата звернення:18.11.2019).

Результати загальнонаціонального опитування «Українське покоління Z: цінності та орієнтири». Офіційний сайт центру «Нова Європа» URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf (Дата звернення:18.11.2019).

Указ Президента «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». Офіційний сайт «Законодавство України. Верховна Рада України» URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (Дата звернення:18.11.2019).

Building on Success: International Education Strategy (2019-2024). Global Affairs Canada. URL: https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=eng (Дата звернення:18.11.2019).

Medium Term Strategic Framework, South Africa, 2014-2019. South Africa government. URL: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/mtsf2014-2019.pdf (Дата звернення:18.11.2019).

Results-based Management and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Handbook. United Nations Office on Drugs and Crime. 2018. URL: https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC_Handbook_on_Results_Based_Management.pdf (Дата звернення:18.11.2019).

Афонін Е.А., Бережний Я.В., Валевський О.Л. та ін. Концептуальні засади взаємодії політики й управління: навчальний посібник / за заг. ред. В.А.Ребкала. НАДУ, 2010. 300 c.

A guide to Results-Based Management (RBM), efficient project planning with the aid of the Logical Framework Approach (LFA). Sida. 2016. URL: https://www.sida.se/contentassets/9d257b83f4124113a324c61715150722/21920.pdf (Дата звернення:18.11.2019).

Results-Based Management for International Assistance Programming atGlobal Affairs Canada: A How-to Guide. Global Affairs Canada. 2016. URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide-en.pdf (Дата звернення:18.11.2019).

State Statistics Service of Ukraine (2019), Statistical data Ukraine in education at the beginning of the academic year 2018/2019, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 18.11.2019).

New Europe Center official site (2017), Results of a national survey "Ukrainian Generation Z: values and guidelines", available at: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf (Accessed:18.11.2019).

The legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), Presidential Decree "On the National Strategy for Development of Education in Ukraine for the period till 2021" , available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (Accessed 18.11.2019).

Global Affairs Canada(2019), Building on Success: International Education Strategy (2019-2024), available at: https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=eng (Accessed 18.11.2019).

South Africa government(2014), Medium Term Strategic Framework, South Africa, 2014-2019, available at: https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/mtsf2014-2019.pdf (Accessed 18.11.2019).

United Nations Office on Drugs and Crime(2018). Results-based Management and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Handbook, available at: https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC_Handbook_on_Results_Based_Management.pdf (Accessed 18.11.2019).

Afonin E.A., Berezhnyi Ya.V., Valevskyi O.L. etc (2010). Kontseptualni zasady vzaiemodii polityky y upravlinnia [Conceptual framework of interaction between policy and management], NAPU, Kyiv, Ukraine.

Sida (2016), A guide to Results-Based Management (RBM), efficient project planning with the aid of the Logical Framework Approach (LFA), available at: https://www.sida.se/contentassets/9d257b83f4124113a324c61715150722/21920.pdf (Accessed 18.11.2019).

Global Affairs Canada (2016), Results-Based Management for International Assistance Programming atGlobal Affairs Canada: A How-to Guide, available at: https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide-en.pdf (Accessed 18.11.2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи