МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У РАЗІ НЕОТРИМАННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ВІДПОВІДНО ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

  • L. Anipko
Ключові слова: доцент; професор; вчене звання; відшкодування витрат; посадовий оклад; науково-педагогічні працівники.

Анотація

Стаття є логічним продовженням досліджень стосовно розробленого фінансово-організаційного механізму мотивації підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічного працівника (НПП) для ефективності використання фінансового ресурсу закладів вищої освіти (ЗВО). У даній статті розглянуті питання, повязані з формуванням механізму його фінансової мотивації при проходженні атестації на звання доцент та професор. Розроблено методику визначення витрат, пов’язаних з авансуванням НПП, які на посадах доцента або професора у дворічний термін не отримали відповідного вченого звання, що є підґрунтям для розробки нормативно-правових актів та адміністративно-організаційних заходів для підвищення ефективності використання фінансового ресурсу ЗВО та стимулом фінансової мотивації підвищення кваліфікаційного рівня НПП. Розроблено інформативний показник, що відбиває ступінь відповідності для навчальних та наукових підрозділів та ЗВО у цілому, якій може бути застосований при перевірках ефективності використання фінансового ресурсу Рахунковою палатою України. Визначені адміністративні ричаги для контролю за ефективностю використання фінансового ресурсу НПП на посадах доцента та професора без відповідних атестатів. Запропоновано відкорегувати керівні документи на рівні ЗВО та МОН України для практичного здійснення фінансової мотивації та повернення інвестовних коштів у випадку не отримання відповідного вченого звання НПП.

Посилання

Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів: монографія / за заг. ред. канд. економ. наук, професора А.З. Підгорного. – Одеса: ФОП Гуляєва В. М.- 2017. – 152 с.

Аніпко Л.В. Фінансова мотивація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / Л.В.Аніпко // Вісник Київськ. нац. торг.-ек. ун-ту - 2019. - №3(125) - С.30-40.

Порядок відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006р. N 964.

Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення / Т.М.Боголіб // Економіст – 2015 - № 8 - С.1-6.

Варналій З. С. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна / З.С. Варналій // Вісник Київськ. нац.ун-ту ім.Т.Шевченка: економіка – 2018 – № 36(1) - С.9-17.

Варналій З. С., Красільник О. В., Хмелевська Л. П. Фінансування державних вищих навчальних закладів України: монографія - Київ: Знання України – 2017 – 231с.

Затонацька Т.,Терещенко Г. Кредитний механізм фінансування здобуття вищої освіти в Україні / Т.Затонацька, Г.Терещенко // Вісник Київськ. нац.ун-ту ім.Т.Шевченка: економіка – 2018 - № 2(197) – C.19-23.

Ілащук С.А. Методологія контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів / С.А.Ілащук // Ефективна економіка – 2015 – № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3820.

Касич А. О. Управління якістю освітньої діяльності ВНЗ на засадах стратегічного підходу. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: наук. практ. інтернет-конф. (24 трав. 2017 р. Київ, 2017).

URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7170/1/20170524_Determinant_P293- 295.pdf.

Pidgornii, A.Z. (2017). Problems of financial management of higher educational establishments: Monograph. FOP Guluaeva V.M., Odessa, Ukraine.

Anipko, L. (2019), “Motivation for increase qualifying level”, Visnyk Economics Institute of Kyiv National Trade, vol.3(125), pp.130-140.

Order of compensation students and persons of officers of the charges related to their maintenance in higher educational establishments, it is ratified by resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine from 2006,July,12. N 964.

Boholib, T.M. (2015), “Financial support for educational sector of Ukraine: problems and prospects of their solution”. Economist, vol.8, pp.1-6.

Varnalii, Z.S. (2018), Kyiv Financial support of higher educational institutions of Ukraine”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol.36(1), pp.9-17.

Varnalii, Z. & Krasilny, O., & Khmelevska, L. (2017), Financing public higher education institutions of Ukraine: monograph. Knowledge of Ukrain, Kyiv, Ukraine.

Zatonatska, T. & Tereshchenko, G. (2018), “Directions of development of credit and insurance mechanisms for financing higher education in Ukraine”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol.2(197), pp.19-23.

Ilaschuk, S. A. (2015), “Control methodology labor costs of higher education Institutions”, Effective economy, [Online], vol.2. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3820 (Accessed 05 Oct 2019).

Kasich, A.O. (2017), Quality Management of educational activity of higher learning on principles of strategic approach. Modern approaches of development of business processes is in Ukraine: scientif-pract. internet-conf. (24 may 2017, t.Kiev). [Online], available at: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7170/1/20170524_Determinant_P293- 295.pdf.

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи