ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ І США

  • R. Tsygan
  • D. Solodkov
Ключові слова: запаси; облік; інвентаризація; оцінка запасів; Україна; США; методи оцінки; облікова система.

Анотація

Стаття присвячена питанню оптимізації оцінки й інвентаризації запасів в українській системі обліку на основі американського досвіду, зокрема методів для його здійснення. Були розглянуті різні аспекти обліку запасів, такі, як законодавче забезпечення, методологічна, технічна і технологічна складові, що застосовуються в Україні і США – їх було проаналізовано та порівняно в розрізі двох країн. Було визначено, що основною перешкодою до застосування окремих практик є їх неадаптованість до українського законодавства, а також імовірна неспроможність більшості українських підприємств технічно забезпечити облік запасів частково або повністю використовуючи американські методики через відносно високу вартість відповідного програмного та апаратного забезпечення. Отже, з метою вдосконалення обліку запасів в українській обліковій системі необхідні положення, що розширять перелік дозволених методів та розробка доступних за вартістю програмного та технічного забезпечення.

Посилання

Шматковська Т. О. (2016), “Порівняння методів оцінки запасів в Україні та зарубіжних країнах”, XII Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука» [XII Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання сучасної науки»], Софія, Болгарія, 2016, 34-36 ст., [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/56.pdf (Accessed 01 November 2019).

Очеретько Л. М., Пальцева М. В. (2014), “Шляхи вдосконалення методів оцінки вибуття виробничих запасів”, Міжнародний науково-виробничий журнал, ISSN 2221-1055, №24, 2014 р., 141-147 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/mappe/Downloads/sre_2014_2_22.pdf (Accessed 03 November 2019).

Любезна І. (2013), “Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку”, Економічний аналіз, ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649, №12, 2013 р., 221-226 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/mappe/Downloads/ecan_2013_12(4)__50.pdf (Accessed 29 October 2019).

Лучко М. Р. Бенько І. Д. (2004), Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Accounting in foreign countries], №3, Економічна думка, Тернопіль, Україна – 52-53 ст.

Спеціалізований інформаційний веб-ресурс з питань американської системи бухгалтерського обліку/ Cycle Counting, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/10/cycle-counting (Accessed 30 October 2019).

Приймак, О. Ю., “Інвентаризація запасів: сучасні проблеми методики та практики”, Вісник Національного аграрного університету, 2007 р., 349-356 ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/19200/349-356.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 12 November 2019).

Shmatkovs'ka T. O. (2016), “Porivniannia metodiv otsinky zapasiv v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh” [Comparing of methods of inventory counting in Ukraine and foreign countries], XII Mezhdunarodna nauchna praktychna konferentsyia «Kliuchovy v'prosy v s'vremennata nauka», Sofiia, Bolhariia, 2016, 34-36 st., available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/56.pdf (Accessed 01 November 2019)

Ocheret'ko L. M., Pal'tseva M. V. (2014), “Shliakhy vdoskonalennia metodiv otsinky vybuttia vyrobnychykh zapasiv” [Ways of improving of methods of inventory counting on manufactures], Mizhnarodnyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal, ISSN 2221-1055, №24, 2014 r., 141-147 st., available at: file:///C:/Users/mappe/Downloads/sre_2014_2_22.pdf (Accessed 03 November 2019)

Liubezna I. (2013), “Otsinka material'nykh zapasiv u vitchyznianij ta zarubizhnij systemakh obliku” [Estimating and inventory counting in national and foreign accounting], Ekonomichnyj analiz, ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649, №12, 2013 r., 221-226 st., available at: file:///C:/Users/mappe/Downloads/ecan_2013_12(4)__50.pdf (Accessed 29 October 2019)

Luchko M. R. Ben'ko I. D. (2004), Bukhhalters'kyj oblik u zarubizhnykh krainakh [Accounting in foreign countries], №3, Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraina – 52-53 st.

Specialized web-site on accounting issues/ Cycle Counting, 2017, available at: https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/10/cycle-counting (Accessed 30 October 2019).

Pryjmak, O. Yu., “Inventaryzatsiia zapasiv: suchasni problemy metodyky ta praktyky” [Nowadays issues, methods and practices of stocktaking of production inventories], Visnyk Natsional'noho ahrarnoho universytetu, 2007 r., 349-356 st., available at: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/19200/349-356.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 12 November 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи