ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

  • L. Yelisieieva
Ключові слова: соціальний капітал; інформаційно-мережева економіка; мережеве благо; цифровізація економіки; мережевий ефект.

Анотація

У статті досліджено вплив інформатизації та віртуалізації економіки та трансформацію соціального капіталу. Для цього в контексті міжнародного досвіду проаналізовано особливості поширення Інтернету та становлення інформаційно-мережевої економіки в Україні. Виявлено вплив інформаційних технологій на демократизацію економіки та зміну відносин власності, пов’язаних із нею. Конкретизовано роль поширення Інтернету, мобільних ґаджетів, технології web 2.0 у розвитку віртуальних соціальних мереж та значення останніх у генеруванні нових економічних можливостей для суб’єктів господарювання. Систематизовано вигоди економічних агентів від участі в мережах, пов’язаних зі зміною економічного вибору товарів і послуг, можливостей працевлаштування, скорочення трансакційних витрат, структури виробничих витрат тощо. Охарактеризовано мережеві ефекти, які виникають унаслідок цифровізації економіки. Визначено напрями трансформації відкритого, закритого, структурного, когнітивного соціального капіталу під впливом розвитку цифрових технології та їх економічні наслідки.

Посилання

Галушка З.І. Соціальний капітал як суспільне благо: проблеми формування у процесі ринкової трансформації економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Випуск 27. Частина 1. С. 7–10.

Геєць В. Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі. Віче. 2011. № 1. С. 22–26.

Головаха Є., Горбачик А., Паніна Н. Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження. К.: Інститут соціології НАН України, 2006. 142 с.

Гражевська Н., Мостепанюк А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 2 (197). С. 12–19.

Гриценко А., Песоцька Є. Формування інформаційно-мережевої економіки. Економічна теорія. 2013. № 1. С. 5–19.

Динаміка проникнення Інтернету в Україні: результати національного соціологічного опитування (10–19 лютого 2012 р.)/КМІС. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80&page=1.

Засоби телефонного зв’язку/ Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Інститут довіри в координатах економічного простору-часу: монографія/За ред. А. Гриценко. К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2012. 212 с.

Кількість абонентів зв’язку на 1 січня 2019 року/Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

На чому Viber заробляє в Україні і чому месенджери стануть головними в телефонах. Інтерв'ю з топ-менеджером Viber. Економічна правда. 2019. 30 серпня. URL:https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/30/651085/.

Підсумки і плани: e-commerce України 2018-2019. URL: https://eopac.org.ua/pidsumky-i-plany-e-commerce-ukrayiny-2018-2019/.

Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку. Економіка і прогнозування. 2009. № 3. С. 61-74.

Третина безготівкових розрахунків платіжними картками у pos-терміналах відбувається безконтактно/Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno.

Україна. Огляд урбанізації/Світовий банк. Вашингтон, 2015. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf.

Ферґюсон Н. Площі та вежі. К.: Наш формат, 2018. 552 с.

Digital Economy and Society Index (DESI)/ European Commission. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

Facebook Market Capitalization. URL: https://ycharts.com/companies/FB/market_cap.

Facebook в Україні: актуальні дані української інтернет-аудиторії (січень 2019)/PlusOne. URL: https://plusone.com.ua/fb/facebook_in_ukraine.pdf.

O'Reilly T., Battelle J. Web Squared: Web 2.0 Five Years On: Special Report of Web 2.0 Summit. URL: https://assets.conferences.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf.

Smart Ukrainians 2018/КМІС, LEAD9 Mobile Marketing. URL: https://www.facebook.com/LEAD9/posts/1728357953914523.

World Development Report 2016: Digital Dividends/World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016.

Halushka, Z.I. (2017), “Social capital as a public good: problems of formation in the process of market transformation of the economy”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 27, no. 1, pp. 7–10.

Heiets', V. (2011), “Social capital development is the largest wealth in the world”, Viche, vol. 1, pp. 22–26.

Holovakha, Ye., Horbachyk, A. and Panina, N. (2006), Ukraina ta Yevropa: rezul'taty mizhnarodnoho porivnial'noho sotsiolohichnoho doslidzhennia [Ukraine and Europe: results of an international comparative sociological survey], Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Hrazhevs'ka, N. and Mostepaniuk, A. (2018), “Corporate social responsibility as a factor of accumulation of the newest forms of capital in the modern market economy”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 2, no. 197, pp. 12–19.

Hrytsenko, A. and Pesots'ka, Ye. (2013), “Formation of information-network economy”, Ekonomichna teoriia, vol. 1, pp. 5–19.

The official site of Kyiv International Institute of Sociology (2012), “Dynamics of Internet penetration in Ukraine”, available at: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=80&page=1 (Accessed 19 November 2019).

The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), “Zasoby telefonnoho zv'iazku”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 19 November 2019).

Hrytsenko, A. (2012), Instytut doviry v koordynatakh ekonomichnoho prostoru-chasu [Institute of confidence in the coordinates of economic space-time], Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), “Number of subscribers as of January 1, 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 19 November 2019).

Nekrasov, V. (2019), “Na chomu Viber zarobliaie v Ukraini i chomu mesendzhery stanut' holovnymy v telefonakh. Interv'iu z top-menedzherom Viber”, Ekonomichna Pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/30/651085/ (Accessed 19 November 2019).

The official site of USAID (2019), “Pidsumky i plany: e-commerce Ukrainy 2018-2019”, available at: https://eopac.org.ua/pidsumky-i-plany-e-commerce-ukrayiny-2018-2019/ (Accessed 19 November 2019).

Suprun, N.A. (2009), “Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist' iak chynnyk staloho rozvytku”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 61-74.

The official site of National Bank of Ukraine (2019), “Tretyna bezghotivkovykh rozrakhunkiv platizhnymy kartkamy u pos-terminalakh vidbuvaiet'sia bezkontaktno”, available at: https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno (Accessed 19 November 2019).

The official site of the World Bank (2015), “Ukraina. Ohliad urbanizatsii”, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf (Accessed 19 November 2019).

Fergiuson, N. (2018), Ploschi ta vezhi [Square and towers], Nash format, Kyiv, Ukraine.

The official site of the European Commission (2018), “Digital Economy and Society Index (DESI)”, available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (Accessed 19 November 2019).

The official site of the Ycharts (2019), “Facebook Market Capitalization”, available at: https://ycharts.com/companies/FB/market_cap (Accessed 19 November 2019).

The official site of the PlusOne (2019), “Facebook v Ukraini: aktual'ni dani ukrains'koi internet-audytorii”, available at: https://plusone.com.ua/fb/facebook_in_ukraine.pdf (Accessed 19 November 2019).

O'Reilly, T. and Battelle, J. (2009), “Web Squared: Web 2.0 Five Years On: Special Report of Web 2.0 Summit”, available at: https://assets.conferences.oreilly.com/1/event/28/web2009_websquared-whitepaper.pdf (Accessed 19 November 2019).

The official site of Kyiv International Institute of Sociology (2018), “Smart Ukrainians 2018”, available at: https://www.facebook.com/LEAD9/posts/1728357953914523 (Accessed 19 November 2019).

The official site of the World Bank (2016), “Digital Dividends”, available at: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 (Accessed 19 November 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи