СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • Ye. О. Didenko
  • G. М. Kogut
Ключові слова: сталий розвиток; конкурентна стратегія; стратегічне управління; стратегічний потенціал; конкурентоспроможність; конкурентний статус; економічна безпека; інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність.

Анотація

У статті за даними Державної служби статистики України визначено динаміку кількості суб’єктів господарювання та розглянуто стан рентабельності їх діяльності, досліджено обсяги витрат на впровадження промисловими підприємствами інновацій та проаналізовано їх структуру, розглянуто тенденції зміни ВВП країни та рівень індексу споживчих цін, представлено характеристику стану інвестиційної активності та наведено світові позиції держави в контексті показника глобальної конкурентоспроможності. Розглянуто особливості конкурентоспроможного функціонування підприємства як відкритої системи в контексті запровадження положень концепції сталого розвитку. Розкрито ключові притаманні діяльності підприємства ознаки сталого розвитку. Охарактеризовано основні властивості підприємства як системи з точки зору концепції сталого розвитку, серед яких витривалість, стійкість, опірність, адаптивність та рівноважність. Розроблено концепцію конкурентоспроможності підприємства як відкритої системи в контексті сталого розвитку. На основі результатів дослідження авторами встановлено, що конкурентна стратегія має розглядатися за низовим (стратегія формування конкурентних переваг, що спирається на контроль над витратами, диверсифікацію або фокусування), середнім (стратегія забезпечення конкурентоспроможності, що розглядається в товарному, ресурсному, техніко-технологічному, соціальному, фінансово-інвестиційному, кадрово-управлінському та інтеграційному контекстах) та вищим (стратегія конкурентної поведінки, що може концентруватися на наступальних, оборонних або комбінованих діях) рівнями. Також авторами запропоновано інноваційно-орієнтовану модель стратегічного управління конкурентоспроможністю в контексті сталого розвитку підприємства, яка спирається на дослідження стану підприємства, передбачає формування та розробку його конкурентної стратегії задля перетворення суб’єкта підприємницької діяльності на конкурентоспроможний комплекс динамічного господарювання, функціонування якого спрямовано на створення стратегічного потенціалу, формування передумови подальшого забезпечення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки.

Посилання

Діденко Є. О. Імідж підприємства як один з факторів його конкурентоспроможності / Є. О. Діденко, М. С. Лавринець // Geopolitical processes in the world today : Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna, Austria, 2016. – P. 23-27.

Діденко Є. О. Процес досягнення підприємством конкурентних переваг / Є. О. Діденко, А. К. Даніленко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_43.

Діденко Є. О. Управління конкурентоспроможністю юридичної компанії на основі визначення ключових факторів успіху в умовах насиченого конкурентного середовища / Є. О. Діденко, А. Г. Ткаченко // Технології та дизайн. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_4_12.

Іванов Ю. Б. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Підручник/ Ю. Б. Іванов, М. О. Кизим, О. М. Тищенко, О. Ю. Іванова, О. В. Ревенко , Т. М. Чечетова-Терашвілі. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 320 с.

Квятковська Л. А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства / Л. А. Квятковська // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 85-89.

Кузьміна О. С. Аналіз підходів до трактування поняття «сталий розвиток підприємства» / О. С. Кузьміна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 5 (1). – С. 13-21.

Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с.

Омельяненко Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 272 с.

Офіційний сайт «Державна служба статистики України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт «Економічний дискусійний клуб» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://edclub.com.ua.

Didenko, Ye. O. and Lavrynets', M. S. (2016), Company image as a factor of competitiveness, Geopolitical processes in the world today : Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education, Vienna, Austria, pp. 23-27.

Didenko, Ye. O. and Danilenko, A. K. (2014), «The process of achieving competitive advantages of an enterprise», Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 15 Nov 2019).

Didenko, Ye. O. and Tkachenko, A. H. (2016), « A. H. Tkachenko », Tekhnolohii ta dyzajn, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_4_12 (Accessed 12 Nov 2019).

Ivanov, Yu. B. Kyzym, M. O. Tyschenko, O. M. Ivanova, O. Yu. Revenko, O. V. and Chechetova-Terashvili T. M. (2010), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness], VD «INZhEK», Kharkov, Ukraine.

Kviatkovska, L. A. (2013), Implementation of the principles of sustainable development concept in the enterprise, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1, pp. 85-89.

Kuz'mina, O. S. (2015), Analysis of approaches to interpretation of the concept of «Sustainable enterprise development», Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5 (1), pp. 13-21.

Lupak, R. L. and Vasyl'tsiv, T. H. (2016), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise], Vydavnytstvo LKA, Lviv, Ukraine.

Omel'ianenko, T. V. Barabas', D. O. and Vakulenko A. V. (2006), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Official site «State Statistics Service of Ukraine» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 Nov 2019).

Official site «Economic Discussion Club» (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 14 Aug 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи