ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

  • L. V. Yloveha
Ключові слова: витрати; статті витрат; виробництво; калькулювання; методи обліку витрат; собівартість; молочне скотарство.

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні підходи стосовно змістового наповнення поняття «витрати» й особливостей формування їх термінологічної сутності, що має практичну цінність у процесі калькулювання собівартості продукції молочного скотарства. Узагальнено аналіз останніх досліджень і публікацій, що висвітлюють відповідну проблематику й підходи її вирішення. Досліджено документування та порядок облікового відображення витрат виробництва молочного скотарства у розрізі статей витрат; досліджено різновид сільськогосподарської продукції галузі, її документування та облікове відображення; розкрито методику калькулювання собівартості продукції молочного скотарства, що надає цінності проведених досліджень задля практичного їх використання; узагальнено рекомендації щодо використання новітніх методів обліку витрат та методів калькулювання собівартості продукції.The article summarizes the analysis of the latest research and publications dealing with relevant problems and approaches to solving them. Theoretical and methodological approaches to the meaning of the notion “costs”, which is defined by the current legislation as a decrease of economic benefits in the form of disposal of assets or an increase of liabilities that lead to a decrease in equity (except for the reduction of capital due to its withdrawal or distribution by owners), are substantiated.

Посилання

Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах № 73 від 21 лютого 2008 р. URL: http://www.minagro.kiev.ua. (дата звернення 06.11.2019).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ Міністерства аграрної політики України № 1315 від 29 грудня 2006 р. URL:http://www.minagro.kiev.ua. (дата звернення 05.11.2019).

Методичні рекомендації з планування, калькулювання та обліку собівартості (робіт та послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 04.11.2019).

Національне положення стандарт бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07 лютого 2013 р. URL: http://www.minagro.kiev.ua. (дата звернення 06.11.2019).

Плаксієнко В. Я., Яловега Л. В., Лега О. В., Прийдак Т. Б., Мокієнко Т. В., Канцедал Н. А. Управлінський облік: навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / за ред. В. Я. Плаксієнка. Полтава: ПП «Астрая», 2018. 250 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України № 318 від 31 грудня 1999 р. URL: http://www.rada.gov.ua. (дата звернення 04.11.2019).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Наказ Міністерства фінансів України № 790 від 18 липня 2005 р. URL: http: //www.rada.gov.ua. (дата звернення 06.11.2019).

Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2008), “Methodological recommendations for application of specialized forms of primary documents for accounting of long-term and current biological assets in agricultural enterprises”, available at: http://www.minagro.kiev.ua (Accessed 10 Nov 2019).

Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2006), “Methodological recommendations for accounting for biological assets”, available at: http://www.minagro.kiev.ua (Accessed 10 Nov 2019).

Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2001), “Guidelines for the planning, calculation and accounting of the cost (work and services) of agricultural enterprises”, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 10 Nov 2019).

Ministry of agrarian policy and food of Ukraine (2013), “National Accounting Standard “General Requirements for Financial Reporting”, available at: (Accessed 10 Nov 2019).

Plaksiienko, V. Ya. Yaloveha, L. V. Leha, O. V. Pryjdak, T. B. Mokiienko, T. V. and Kantsedal, N. A. (2018), Upravlins'kyj oblik [Management accounting], PP «Astraia», Poltava, Ukraine.

Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Standard 16 Costs”, available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 10 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2005), “Accounting Standard 30 (Biological Assets)”, available at: http://www.rada.gov.ua (Accessed 10 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи