ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ПОСЛУГ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОШИТТЯ ОДЯГУ

  • I. M. Teslenok
  • N. V. Peretokina-Pichkhaia
Ключові слова: зовнішнє середовище; бізнес-середовище; PEST-аналіз; профіль макрооточення; підприємство сфери послуг.

Анотація

Будь-яке підприємство є відкритою системою і знаходиться у постійній взаємодії з різними елементами зовнішнього середовища. Мінливість і невизначеність оточення підприємства, безперервне виникнення нових тенденцій у розвитку економіки та суспільства, прискорення науково-технічного прогресу створюють принципово нове зовнішнє середовище господарювання, яке призводить до необхідності опанування нових для вітчизняних підприємств способів взаємодії із зовнішнім оточенням і більш швидкого реагування на постійні зміни. Оцінці факторів бізнес-оточення та їх дослідженню слід приділяти належну увагу, адже вони обумовлюють підґрунтя для прийняття управлінських рішень та враховуються при складанні цілей та розробці шляхів їх досягнення підприємством. В статті відображена одна із методик оцінки впливу факторів бізнес-середовища на підприємство, а саме використання PEST-аналізу, який дозволить виявити фактори бізнес-середовища, які найбільше впливають на аналізоване підприємство, а також передбачити їх динаміку. Відповідно до алгоритму проведення аналізу, було виділено і досліджено чинники у кожній з чотирьох груп факторів бізнес-середовища підприємства сфери послуг – студії-ательє «Наталі». Кожному із аналізованих чинників було надано оцінки та охарактеризовано спрямованість впливу. З метою наочного порівняння числових значень отриманого результату оцінювання факторів бізнес-середовища було побудовано профіль макрооточення, на основі якого було проведено аналіз сукупного впливу факторів бізнес-оточення на функціонування підприємства з використанням коефіцієнту впливу факторів макросередовища. Результати дослідження дозволяють виділити негативні та позитивні фактори бізнес-середовища студії-ательє «Наталі» та в подальшому розробити заходи для їх мінімізації або визначити можливість їх використання. Розглянутий методологічний підхід щодо оцінки впливу факторів бізнес-середовища на підприємство сфери послуг та отримані в результаті дослідження висновки можуть бути корисним при подальшому аналізі конкурентного середовища ательє-студії «Наталі» та для розробки стратегії розвитку підприємства.

Посилання

Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер: пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес, 2016. – 715 с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Изд-во «Питер», 1999. – 416 с.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [2-е изд.] / Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг; пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2017. – 720 с.

Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М. : «Дело», 1993. – 702 с.

Виханский О. С. Стратегическое управление : ученик / О. С. Виханский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Гардарики, 2002. – 296 с.

Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К.: УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.

Шершньова З. Е. Стратегічне управління: навч.метод. посібник для самост. вивч. дисц. / З. Е. Шершньова, С. В. Оборська, Ю. М. Ратушний. – К. : КНЕУ, 2001. – 232 с.

Соколова Л. В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. економ. наук: 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Л. В. Соколова // Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк, 2006. – 32 с.

Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища: системний підхід / М. І. Мельник // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 251-260.

Швець Г. О. Сучасне бізнес-середовище малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2017. Вип. 34. С. 31–39.

Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії / В. Савельєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 112-115.

Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга : учеб. пособие / Дэвид Джоббер ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

Тесленок І. М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством / І. М. Тесленок, Л. О. Кримська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 110 с.

Пуліна Т. В., Коротунова О. В., Клімуш Г. С. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». 2014. Вип. 9. С. 152−159.

Porter, M. (2016), Konkurentnoe preimushhestvo: kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechit' ego ustojchivost' [Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance], Al'pina Biznes, Moskow, Russia.

Ansoff, I. (1999), Novaja korporativnaja strategija [New corporate strategy], Piter, Saint Petersburg, Russia.

Lamben, J.-J., Chumpitaz, R. and Schuiling, I. (2017), Menedzhment, orientirovannyj na rynok [Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing], 2nd ed, Piter, Saint Petersburg, Russia.

Meskon, M., Albert, M. and Khedouri, F. (1993) Osnovy menedzhmenta [Management], Delo, Moskow, Russia.

Vihanskij, O. S. (2002), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], 2nd ed, Gardariki, Moskow, Russia.

Niemtsov, V. D. and Dovhan', L. Ye. (2001), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], UVPK «EksOb», Kyiv, Ukraine.

Shershn'ova, Z. E., Obors'ka, S. V. and Ratushnyj, Yu. M. (2001), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Sokolova, L. V. (2006), “Economic and organizational support to adaptation of enterprises to uncertain business environment”, Ph.D. Thesis, Economics, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk, Ukraine.

Mel'nyk, M. I. (2008), “Classification of Business-Environment: the System Approach”, Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp. 251–260.

Shvets', H. O. (2017), “The current business environment of small and medium business in Ukraine”, Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, vol. 34, pp. 31–39.

Savel'iev, V. (2014), “Assessment of the business environment for development of global marketing strategy”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 3, pp. 112–115.

Dzhobber, D. (2000), Pryntsypy y praktyka marketynha [Principles and practice of marketing], Vyl'iams, Moskow, Russia.

Teslenok, I. M. (2012), Stratehichnyj analiz zovnishn'oho seredovyscha v systemi upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom [Strategic analysis of the external environment in the management system of an industrial enterprise], ZNTU, Zaporizhzhia, Ukraine.

Pulina, T. V., Korotunova, O. V. and Klimush, H. S. (2014), “Justification of the choice of development strategy of metallurgical enterpris”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 9, pp. 152−159.

Опубліковано
2019-12-06
Номер
Розділ
Статьи