САМОМЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • M. I. Tarnavskyi
  • R. D. Bala
  • O. I. Bala
Ключові слова: розвиток персоналу; саморозвиток; самоменеджмент; інструменти розвитку.

Анотація

Роботу присвячено дослідженню питання розвитку персоналу на підприємствах на засадах самоменеджменту. Визначено теоретичний та практичний аспекти розвитку персоналу із застосовуванням self-manegement категорії. При цьому встановлено, що потреба розвитку самоменеджменту на підприємстві визначається особистими цілями працівників та керівництвом у процесі здійснення управління персоналом. Визначено, що ефективне застосування самоменеджменту вимагає постійної роботи над собою, здійснення самонавчання, застосування нових інструментів, таких як: коучинг та наставництво. Відповідно, наведено практичне обґрунтування потреби наукового застосування інструментів самоменеджменту в контексті забезпечення якісного розвитку персоналу. Стаття покликана визначити категорійний апарат самоменеджменту,встановити його зміст, обґрунтувати інструменти та сформувати пропозиції щодо їх застосування в системі розвитку персоналу підприємства.

Посилання

Колпаков В. М. Самоменеджмент / В.М. Колпаков. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 528 с.

Бабчинська О. І., Мідляр А. К. Самоменеджмент як складова професійного розвитку персоналу / О.І. Бабчинська, А.К., Мідляр. Ефективна економіка. 2016. № 9. – URL: http://http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5151.

Лукашевич М.П. Теорія і практика самоменеджменту / М.П. Лукшевич. – К.:МАУП, 2010. –225с.

Зайверт Л. «Ваше время - в Ваших руках» / Л. Зайверт.- м.: Инфра-М, 2005.-268с.

Вудкок М., Френсіс Д. Розкріпачений менеджер: для керівника-практика: пер. з англ. / М. Вудкок, Д. Френсіс.- М: Справа, 1991.

Карпичев В. Самоменеджмент (Введение в проблему) // Проблемы теории и практики управления. — 1994. — № 5. — С. 103—107.

Хроленко А.Т. Самоменеджмент / А.Т. Хроленко. М.: Економіка, 2005.– 250 с.

Швальбе Б, Швальбе Х. Особистість, кар’єра, успіх: пер. з нім./ Б.Швальбе, Х.Швальбе. - М.: А Видавнича група «Прогрес», 1993. – С. 201-208.

Тренінги, семінари, конференції на Jobs.ua [Електронний ресурс] // Jobs.ua : офіційний портал послуг для роботодавців та шукачів. – Режим доступу : http://www.jobs.ua/ukr/trainings/.

Чкан А. С. Самоменеджмент як головний інструмент системи мотиваційного менеджменту на підприємстві / А. С. Чкан, І. В. Ганза // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 1. - С. 261-266.

Маркова С. В. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту / С. В. Маркова, А. С. Чкан, О. М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 7. - С. 194-201.

Kolpakov, V.M. (2008), Samomenedzhment [Self-management], DP “Vidavnichij dіm “Personal”, Kyiv, Ukraine.

Babchynska, O. I. and Midliar, A. K. (2016), “Self-management as a component of professional development of staff”, Efektyvna ekonomika, vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5151 (Accessed 10 Nov 2019).

Lukashevych, M.P. (2010), Teoriia i praktyka samomenedzhmentu [Theory and practice of self-management], MAUP, Kyiv, Ukraine.

Zaivert, L. (2005), Vashe vremia - v Vashykh rukakh [Your time in your hands], Ynfra-M, Мoscow, Russia.

Vudkok, M. and Frensis, D. (1991), Rozkripachenyi menedzher [Rosary manager], Sprava, Мoscow, Russia.

Karpychev, V. (1994), “Self-management (Introduction to the problem)”, Problemу teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 5, рр. 103—107.

Khrolenko, A.T., (2005). Samomenedzhment [Self-management], Ekonomika, Мoscow, Russia.

Shvalbe, B. and Shvalbe, Kh., (1993), Osobystist, kariera, uspikh: per. z nim. [Personality, career, success: trans. from deutch], Vydavnycha hrupa «Prohres», Мoscow, Russia.

jobs.ua (2019), “Trainings, seminars, conferences on Jobs.ua. Jobs.ua: official portal of services for employers and job seekers”, available at: http://www.jobs.ua/ukr/trainings/ (Accessed 15 October 2019).

Chkan, A. S. and Hanza, I. V., (2014), “Self-management as the main tool of the motivational management system in the enterprise”, Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1, pp. 261-266.

Markova, S. V. Chkan, A. S. and Oliinyk, O. M. (2014), “Managerial approaches to the formation of the enterprise quality management system by means of personnel development and self-management”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 194-201.

Опубліковано
2019-12-05
Номер
Розділ
Статьи