ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ

  • O. O. Liubar
Ключові слова: система бухгалтерського обліку; нормативно-правове забезпечення; інформація; господарські операції; позабалансові рахунки; активи; зобов’язання.

Анотація

Розвиток ринкової економіки в Україні, розширення міжнародних економічних зв'язків зумовили значні зміни в системі бухгалтерського обліку, яка є однією з найважливіших складових в управлінні процесами господарювання на рівні підприємства, держави і міжнародної діяльності. Постійно зростають вимоги до бухгалтерського обліку як до упорядкованої системи збору, нагромадження, реєстрації, узагальнення та впорядкування інформації про засоби підприємства, їх рух та причинно-наслідковий зв'язок. Потреба створення повної і чіткої інформаційної системи управління зумовлює постійний пошук у галузі формування облікових даних. Важливим є кожен її елемент та його наявні і потенційні інформаційні можливості.Систематизація інформації про господарські операції, які мають місце на підприємстві, здійснюється з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Причому різні факти господарського життя відображаються як на балансових, так і на позабалансових рахунках. На балансових рахунках узагальнюється інформація щодо об’єктів, які належать підприємству на правах власності, залишки по цих рахунках відображаються у балансі підприємства на звітну дату. Об’єкти бухгалтерського обліку, що належать підприємству на правах володіння і розпорядження майном знаходять своє відображення на позабалансових рахунках, залишки по яких не включаються до балансу підприємства, про те наводяться у спеціальній звітності.Незважаючи на те, що інформація позабалансового обліку не використовується для складання фінансової звітності та для розрахунку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, його ведення є обов’язковим та входить до загальної системи бухгалтерського обліку. Завдяки веденню позабалансового обліку забезпечується реальне відображення економічного стану підприємства, він дозволяє чітко відокремити власні об’єкти від невласних, підтверджує або спростовує облікову інформацію суб’єкта господарювання, що надав ці активи у тимчасове користування чи на зберігання.В сучасних умовах система бухгалтерського обліку загалом та операцій на позабалансових рахунках зокрема не може повноцінно існувати без належного нормативно-правового забезпечення. Таке забезпечення бурхливо формувалося протягом двох останніх десятиріч і перебуває в процесі постійних змін, які супроводжуються політичними, економічними, інтеграційними, соціальними та іншими чинниками.Досліджено особливості нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках як в Україні, так і за кордоном та встановлено необхідність його подальшого вдосконалення.

Посилання

Федоров Г.О. Нормативно-правове забезпечення процесів іноземного інвестування в Україні / Г.О. Федоров // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 1. – С. 294-299. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_43.

Теорія та історія державного управління: навч. посіб. / [Г.С. Одінцова, В.Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова, Н.С. Міронова, В.В. Нікітін]; за заг. ред. Г.С. Одінцової, О.Ю. Амосова. – К.: Професіонал, 2008. – 285 с.

Державне управління в Україні: [навч. посіб.] / за заг. ред. д.ю.н., проф. В.Б. Авер'янова. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. – 265 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 29.06.2004 р. № 1905-IV.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змінами.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24.

Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15.09.95 р. № 327/95-ВР.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. № 959-XII.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI.

Про Митний тариф України: Закон України від 19 вересня 2013 року № 584-VII.

Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В.С. Здреник, О.В. Ярощук. – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.

Методичні рекомендації з відображення у бухгалтерському обліку операцій з ф’ючерсними та опціонними контрактами учасниками фондового ринку (крім банків): рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.2012 р. № 650.

Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань: наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.

Методика оцінки майна: постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 224).

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ.

Про заставу: Закон України від 02.10.92 р. № 2655-ХІІ.

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р. № 1255-ІV.

Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.01 р. № 2374-ІІІ.

Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV.

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України: постанова правління Національного банку України від 21.02.2018 р. № 14.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів від 29.12.2000 р. № 356.

Fedorov, H.O. (2015), “Legal support of foreign investment processes in Ukraine”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 294-299, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_43 (Accessed 25 Oct 2019).

Odintsova, H.S. Dziundziuk, V.B. Mel'tiukhova, N.M. Mironova, N.S. and Nikitin, V.V. (2008), Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia [The theory and history of public administration], Profesional, Kyiv, Ukraine.

Aver'ianov, V.B. (1999), Derzhavne upravlinnia v Ukraini [Public administration in Ukraine], In-t derzhavy i prava im. V.M. Korets'koho NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 25 Oct 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 25 Oct 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On Lease of State and Communal Property”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 Oct 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order “Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1557-11 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order “Instruction on the application of the Plan of Accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business transactions of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2019), “National accounting regulations (standards)”, available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2019), “International Accounting and Financial Reporting Standards”, available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “On Operations with Give-and-Take Raw Materials in Foreign Economic Relations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/327/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Foreign Economic Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/959-12 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2012), “The Customs Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/en/4495-17 (Accessed 25 Oct 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “About the Customs Tariff of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/en/584-18 (Accessed 05 Nov 2019).

Zdrenyk, V.S. and Yaroschuk, O.V. (2011), Bukhhalters'kyj oblik i kontrol' operatsij z pokhidnymy finansovymy instrumentamy: orhanizatsiia ta metodyka [Accounting and control of transactions with derivatives: organization and methodology], Krok, Ternopil', Ukraine.

National Commission on securities and stock market (2012), “Methodological guidelines for accounting for transactions with futures and options contracts in stock market participants (excluding banks)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr650863-12 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2014), Order “Assets and Liabilities Inventory Regulations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1365-14 (Accessed 05 Nov 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution “Procedure for determining the amount of theft loss, deficiency, destruction (damage) of tangible assets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/116-96-%D0%BF (Accessed 05 Nov 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Resolution “Methods of property valuation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “On Banks and Banking”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2121-14 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On Pledge”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2654-12 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On Securing Creditors' Claims and Registration of Encumbrances”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1255-15 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On Circulation of Bills of Exchange in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2374-14 (Accessed 05 Nov 2019).

Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine “On Securities and Stock Exchange”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1201-12 (Accessed 05 Nov 2019).

National Bank of Ukraine (2018), “Instruction on accounting of transactions with financial instruments in banks of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014500-18/ed20180221 (Accessed 05 Nov 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (1993), Resolution “Instruction on the procedure for keeping employees' work books”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0110-93 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (1995), Order “Regulation on the documentary support of accounting records”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (Accessed 05 Nov 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order “Methodical recommendations for the use of accounting registers”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00/stru (Accessed 05 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-05
Номер
Розділ
Статьи