ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

  • S. A. Burlan
  • I. M. Panchenko
Ключові слова: облікове забезпечення; підприємство; торгівля; оптова торгівля; склади; товарні запаси; бухгалтерський облік; управлінський облік.

Анотація

У статті окреслені особливості обліку товарних запасів оптових підприємств, а також виокремлені перспективні напрями його удосконалення. Авторами наведено визначення товарних запасів, охарактеризовані функції, які вони виконують, а також види товарних запасів відповідно до різноманітних ознак класифікації. В статті наголошено на необхідності раціонального та обґрунтованого обліку товарними запасами, оскільки це має прямий вплив на функціонування підприємства, а також результати його діяльності. Визначено основні проблеми управління товарними запасами на сучасних торгівельних підприємствах, зокрема це неоптимальний розмір товарних запасів; відсутність чіткої політики щодо формування розміру та структури товарних запасів; нераціональна структура товарних запасів; непродумана система списання товарних запасів не передбачених для майбутньої реалізації, недостатнє відображення питань обліку товарних запасів в обліковій політиці підприємства, обмежене використання наявних методів управлінського обліку. В статті наведено концептуальні напрями удосконалення обліку товарних запасів; наголошено на необхідності формування єдиного механізму управління товарними запасами, а також обґрунтування облікової політики.

Посилання

Дожланський А. М. Економічна сутність товарних запасів у оптовій торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.4. С. 163-169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.4_28.

Думанська, М., Семенишена Н. Трактування товарних запасів в обліку та торгівельній діяльності підприємств. Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 16-17 грудня 2015 р. (м. Тернопіль). Тернопіль: Крок, 2015. C. 127-129. URL: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2015_12_16_17/sekcija_5_ekonomichni_nauki/traktuvannja_tovarnikh_zapasiv_v_obliku_ta_torgivelnij_dijalnosti_pidpriemstv/36-1-0-672.

Колумбет О. П. Особливості обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 905-908.

Куцик П. О. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі: монографія / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська. Л. : Видавництво «Растр - 7». 2015. 312 с.

Максименко І. Я., Вайло Т. В. Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів у системі управління торговельним підприємством. Інвестиції: практика та досвід. ‒ 2016. ‒ № 16. ‒ С. 22-25. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2016/7.pdf.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. ‒ 2016. ‒ Вип. 3. ‒ С. 45-57.

Скрипник М. Є., Шум’як Г. В. Особливості обліку в оптовій торгівлі. Журнал науковий огляд. 2017. № 11 (43). URL: http://oaji.net/articles/2017/797-1517525244.pdf.

Смоквіна Г. А., Оніщенко Н. А., Міхалєва К. С. Теоретичні основи сутності та законодавчого забезпечення внутрішнього аудиту товарних запасів торгівельного підприємства. ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»: матеріали конференції. Одеса, 2015. С.72-75. URL: https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2015/72.pdf.

Федорова М. С. Особенности бухгалтерского учета товарных запасов в организациях оптовой торговли. Теория и практика современной науки. 2016. № 12-2 (18). С. 359-362.

Accounting for business trading stock: URL: https://www.ato.gov.au/Business/Income-and-deductions-for-usiness/Accounting-for-trading-stock/.

What Is Inventory Valuation and Why Is It Important: URL: https://www.freshbooks.com/hub/ accounting/inventory-valuation.

Dozhlanskyi, A.M. (2013), “The Economic Essence of Inventory in Wholesale Trade”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, [Online], vol. 23.4, pp. 163-169, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.4_28 (Accessed 15 november 2019).

Dumanska, M., Semenyshena N. (2015), “Interpretation of inventories in accounting and trading activities of enterprises”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii “Modernizatsiia natsionalnoi systemy upravlinnia derzhavnym rozvytkom: vyklyky i perspektyvy” [Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference “Modernization of the National System of State Development Management: Challenges and Prospects”], Mіzhnarodna naukovo-praktychnа internet-konferentsіia “Modernizatsiia natsionalnoi systemy upravlinnia derzhavnym rozvytkom: vyklyky i perspektyvy” [International Scientific and Practical Internet Conference “Modernization of the National System of State Development Management: Challenges and Prospects”], Ternopil, Ukraine, [Online], pp. 127-129, available at: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2015_12_16_17/sekcija_5_ekonomichni_nauki/traktuvannja_tovarnikh_zapasiv_v_obliku_ta_torgivelnij_dijalnosti_pidpriemstv/36-1-0-672 (Accessed 15 november 2019).

Columbet A.P. (2013), “Features of the accounting of the movement of goods at the enterprises of wholesale trade”, Molodyi vchenyi, vol. 1(53), pp. 905-908.

Kutsyk P. O., Bachynskyi V. I., Polianska O. A. (2015), Upravlinskyi oblik operatsiynoi diialnosti pidpryiemstv optovoi torhivli: monohrafiia [Management accounting of the operational activity of the wholesale trade enterprises: monograph], Rastr-7, Lviv, Ukraine.

Maksymenko I. Ya., Vailo T.V. (2016), “Features of accounting and analytical display of inventory in the management of a trading company”, Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 16, pp. 22-25, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2016/7.pdf (Accessed 15 november 2019).

Ministry of Finance of Ukraine (1999), Accounting Regulations (Standard) 9 “Inventories”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 15 november 2019).

Rudnytska O. (2016), “Managerial accounting of inventory in storage facilities at commercial enterprises”, Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, vol. 3, pp. 45-57.

Skrypnyk M.E, Shumiak G.V. (2017), “Features of accounting in wholesale trade”, Zhurnal naukovyi ohliad, [Online], vol. 11 (43), available at: http://oaji.net/articles/2017/797-1517525244.pdf (Accessed 15 november 2019).

Smokvina G.A, Onishchenko N.A, Mikhaleva K.S. (2015), “Theoretical basis of the essence and legislative support of internal audit of inventory of a trading enterprise”, Materialy ІХ Vseukrayinskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii “Oblikovo-analitychne zabezpechennia innovatsiinoi transformatsii ekonomiky Ukrainy” [Conference Proceedings of the IX All-Ukrainian Scientific-Practical Internet Conference “Accounting and Analytical support of Innovative Transformation of the Ukrainian Economy”], Odesa, 2, Ukraine, [Online], pp. 72-75 available at: https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2015/72.pdf (Accessed 15 november 2019).

Fedorova M.S. (2016), “Peculiarities of inventory accounting in wholesale trade organizations”, Teoriia y praktyka sovremennoi nauky, vol. 12-2 (18), pp. 359-362.

Accounting for business trading stock, available at: https://www.ato.gov.au/Business/Income-and-deductions-for-usiness/Accounting-for-trading-stock/ (Accessed 15 november 2019).

What Is Inventory Valuation and Why Is It Important, available at: https://www.freshbooks.com/hub/ accounting/inventory-valuation (Accessed 15 november 2019).

Опубліковано
2019-12-05
Номер
Розділ
Статьи