ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • Ludmila Davidyuk
Ключові слова: глобалізація; чинники міграції; міжнародна міграція; інтелектуальна міграція; технології.

Анотація

У статті досліджено особливості інтелектуальної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації. Розглянуто сутність поняття «інтелектуальна міграція», дві її форми як внутрішня і зовнішня. Охарактеризовано фактори впливу на інтелектуальну міграцію робочої сили. Визначено, що розвиток інформаційних і комунікаційних технологій є основним фактором в сучасних умовах. Зазначено, що технології дозволяють працювати інтелектуальним ресурсам відразу в країні перебування і в країнах-походження. Під впливом глобалізації формуються потоки інтелектуальної міграції зі сходу на захід, з півдня на північ. Сформульовано, що процеси інтелектуальної міграції закріпили асиметричну структуру міжнародної системи. Проаналізовано витрати окремих країн на освіту і навчання, що впливає на спрямованість міжнародної інтелектуальної міграції. Основним результатом дослідження є висновок про те, що світовий ринок висококваліфікованого інтелектуальної праці розширюється, стає все більш інтернаціональним і динамічним.

Посилання

Бараник З.П. Інтелектуальна міграція населення України: статистичний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 6. 2014. С. 223-227.

Бондарь М. Обращение интеллектуального капитала на мировом рынке труда. Журнал международного права и международных экономических отношений. 2014. N4. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.evolutio.info/content/view/2314/235/

Утечка мозгов // Социальная политика, уровень и качество жизни: словарь / под. общ. ред. В.Н. Бобкова, А.П. Починка. М., 2001. 257с.

Ушкалов И.Г. «Утечка умов» – масштабы, причины, последствия / И.Г. Ушкалов, И.А. Малаха. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 176с.

Калініна С.П., Давидюк Л.П. Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст. Вісник Маріупольського національного університету. Серія: Економіка. Маріуполь. 2016. Випуск №14. С. 209-213.

Освіта за кордоном: міфи, вибір країни, вартість навчання, документи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://openstudy.org.ua/posts/20321/.

Фінансування освіти: скільки, кому і як? [Електронний ресурс]. – Режим доступу

http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=4879.

Regional integration and labour mobility linking trade, migration and development/ United Nations. URL: https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/STESCAP2688_No81.pdf.

Baranik, Z.P. (2014), “Intellectual migration of the population of Ukraine: statistical aspect”, Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. Seriya Ekonomichni nauki, vol. 6, pp. 223-227.

Bondar, M. (2014), “The circulation of intellectual capital in the world labor market”, Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnyh ekonomicheskih otnoshenij, available at: http://www.evolutio.info/content/view/2314/235/ (accessed: 17 november 2019).

Bobkov, V.N. and Pochinok, A.P. (2001), “Brain drain”, Socialnaya politika, uroven i kachestvo zhizni: slovar [Social Policy, Level and Quality of Life: Dictionary], Moscow, Russia.

Ushkalov, I.G. (1999), «Utechka umov» – masshtaby, prichiny, posledstviya [Leakage of Minds - Scales, Causes, Consequences], Editorial URSS, Moscow, Russia.

Kalinina, S.P. and Davydiuk, L.P. (2016), “International competition for human potential: a migration context”, Visnyk Mariupol's'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 14, pp. 209-213.

openstudy.org.ua (2019), “Education Abroad: Myths, Country Choices, Tuition Fees, Documents”, available at: //openstudy.org.ua/posts/20321/ (accessed: 17 november 2019).

euroosvita.net (2019), “Financing education: how much, to whom and how?”, available at: https://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=4879 (accessed: 17 november 2019).

United Nations (2014), “Regional integration and labour mobility linking trade, migration and development”, available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/STESCAP2688_No81.pdf(accessed: 17 november 2019).

Опубліковано
2019-12-05
Номер
Розділ
Статьи