ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Iryna V. Farynovych
  • Khrystyna P. Danylkiv
  • Nataliia Y. Hembarska
Ключові слова: зовнішні фактори; внутрішні фактори; ефективність; управління; комунальне підприємство.

Анотація

Від якості житлово-комунальних послуг залежить високий рівень життя суспільства. Тому вагомою галуззю народного господарства країни є комунальна галузь. Однак, незадовільний технічний стан цієї галузі призводить до зниження якості наданих послуг та чинить негативний вплив на навколишнє середовище. Ефективне управління підприємством комунального господарства можливе шляхом швидкого реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовище. Тому, дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на ефективність управління діяльністю комунальних підприємств є актуальним та набуває особливого значення. У статті проаналізовано бачення вітчизняних науковців щодо сутності поняття «комунальне підприємство». Узагальнено перелік факторів, що, за певних обставин, можуть вплинути на розвиток підприємств комунального господарства. Охарактеризовано внутрішні фактори, що впливають на ефективність управління комунальними підприємствами. Розглянуто вплив зовнішніх факторів на управлінську діяльність підприємств, зокрема, підприємств комунальної галузі. Виокремлено та досліджено групи факторів, які є дестимуляторами розвитку підприємств. Виявлено, що основними групами факторів, які впивають на розвиток комунальних підприємств є: політично-правові, організаційно-економічні, соціальні, науково-технологічні, екологічні та кліматичні. Охарактеризовано фактори прямої та непрямої дії на зовнішнє та внутрішнє середовище підприємств. Виявлено, що фактори зовнішнього середовища впливають на економічну безпеку підприємства, а внутрішні – розглядаються як похідні від них. В процесі дослідження виявлено взаємозалежність внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на діяльність підприємств комунального господарства. Зазначимо, що зміна зовнішніх факторів впливає на зміни у внутрішньому середовищі діяльності комунальних підприємств. Узагальнено результати дослідження.

Посилання

Brovkina, Yu.O. (2015), “Factors of the internal environment and their impact on the economic security of baking enterprises”, Visnyk Skhidnoievropejs'koho universytetu ekonomiky i menedzhmentu, vol. 1(18), pp. 93-99.

Kniaz, O.V. (2006), “Analysis and evaluation of factors that influence the level of innovative development of enterprises”, Ekonomika promyslovosti, vol. 3, pp. 128-135.

Kovbatiuk, M.V. and Benyk, N.H. (2016), “Influence of factors of external and internal environment on the process of functioning and adaptation of enterprises”, Vodnyj transport, vol. 2(25), pp. 101-108.

Lukyanchuk, O.M. (2013), “Influence of factors of external and internal environment on the process of functioning and adaptation of enterprises”, Heohrafiia ta turyzm, vol. 26, pp. 207-214.

Maximsov, М.М. Ignatiev, A.V. and Komarov, М.А., (1999), Menedzhment [Management], Banky y byrzhy, YuNYTY, Moscow, Russia.

Pikhtar, I.P. (2013), “Ensuring sustainable development of the housing and communal complex of the region: territorial and sectoral aspects”, Ph.D. Thesis, Economy, Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine.

Podlesna, V.G. (2008), “Problems of housing and communal services reform”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, Т.2, pp. 132-136.

Svitlichna, V. Yu. (2004), “Economic strategy of housing and communal services development: formation, specificity, prospects”, Kommunal'noe khoziajstvo horodov: naukovo-tekhnycheskyj sbornyk, Seryia: Ekonomycheskye nauky, vol. 59, pp. 78-85.

Skibina, T.I. (2017), “Evaluation of the efficiency of enterprise management in the provision of public utilities”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kherson, Ukraine.

Sukhorukova, A.M. and Pashkang N.N. (2000), “The result of the transformation of the food industry management system in the region”, Pyschevaia promyshlenost', no. 9, pp. 15-19.

Zhuravleva, P.V. Sedegova, R. S. and Yanchevsky, V. G. (2002), Teoryia systemnoho menedzhmenta [Theory of systems management], Exam, Moscow, Russia.

Tulenkov, N. (1997), “Social Management Efficiency”, Staff, vol. 2, pp. 3-7.

Fedulova, L.I. (2003), Menedzhment orhanizatsij [Management of Organizations], Lybid, Kyiv, Ukraine.

Бровкіна Ю.О. Фактори внутрішнього середовища та їхній вплив на економічну безпеку хлібопекарських підприємств // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. - Випуск 1 (18). - 2015. – с. 93-99.

Князь О.В. Аналіз та оцінювання факторів, які впливають на рівень інноваційного розвитку підприємств / О.В. Князь // Економіка промисловості. – 2006. - №3. – с. 128-135.

Ковбатюк М.В. Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств / М.В. Ковбатюк, Н.Г. Беник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

Лук’янчук О.М. Фактори розвитку та ефективної діяльності житлово-комунального господарства / О.М. Лук’янчук // Географія та туризм. – с. 207-214 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis.

Менеджмент: учебник для вузов / М.М. Максимцов, А.В. Игнатьева, М.А. Комаров и др.; под. ред. М.М. Максимцова, А.В. Игнатьевой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 343 с.

Піхтар І. П. Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального комплексу регіону: територіально-галузевий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Піхтар Ілона Павлівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2013. - 20 с.

Подлєсна В. Г. Проблеми реформування житлово-комунального господарства / В. Г. Подлєсна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – Т. 2. – С. 132–136.

Світлична В. Ю. Економічна стратегія розвитку житлово-комунального господарства: формування, специфіка, перспективи / В. Ю. Світлична // Коммунальное хозяйство городов : науково-технический сборник. – К. : Техника, 2004. – Вип.59. – С. 78-85. – (Серия : Економические науки).

Скібіна Т.І. Оцінювання ефективності управління підприємствами із надання комплексу комунальних послуг [текст] : дис. к.-та екон. наук : 08.00.04 / Скібіна Тетяна Ігорівна, Херсон. - 2017. – с. 225.

Сухорукова А.М. Результат трасформации системы управления пищевой промышленностью региона / А.М. Сухорукова, Н.Н. Пашканг // Пищевая промышленость. – 2000. - №9. – с. 15-19.

Теория системного менеджмента: учебник. / под общ. ред. П.В. Журавлева, Р. С. Седегова, В. Г. Янчевского. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 516 с.

Туленков Н. Социальная эффективность управления / Н. Туленков // Персонал. – 1997. – № 2. – С. 3-7.

Федулова Л.І. Менеджмент організацій: Підручник. / Л.І. Федулова – К.: Либідь, 2003. – 448 с.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи