СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

  • O. P. Mulska
  • I. Ye. Baraniak
  • U. V. Ivaniuk
  • M. I. Kolosinska
Ключові слова: соціально-демографічні чинники; міграційні процеси; демографічне відтворення; Карпатський регіон; народжуваність.

Анотація

У статті досліджено взаємний вплив соціально-демографічних чинників і міграційних процесів у Карпатському регіоні. Значна увага приділена демографічному відтворенню як основного демографічного чинника розвитку регіону. За результатами аналізу регіональної демографічної ситуації за досліджуваний період (2001-2018 рр.) виявлено, що чисельність населення Карпатського регіону зменшилась на 172,8 тис. осіб або 3 %. Найбільше скорочення чисельності населення спостерігається у Львівській області, натомість у Закарпатській області вона зросла.Авторами аргументовано, що соціально-демографічні чинники, зокрема природне відтворення, корелюють з показниками міграційної активності населення. Емпіричне дослідження про існування прямого двостороннього зв’язку між соціально-демографічними чинниками (загальний коефіцієнт народжуваності та смертності, рівень шлюбності, частка сільського населення та ін.) та міграцією населення (внутрішньої і зовнішньої) показало, що статистична значущість 1 % коефіцієнта народжуваності у Львівській області пояснює зміну міграції населення на 1,65 %, а зростання кількості шлюбів та частки сільського населення в області є причинами послаблення еміграційних настроїв населення в межах 3,61 % - 6,85 %.

Посилання

Зовнішня трудова міграція населення: монографія / Лібанова Е.М., Позняк О.В., Макарова О.В., Саріогло В.Г., Ткаченко Л.Г. Київ: Український центр соціальних реформ; Державний комітет статистики України, 2009. 120 с.

Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання / наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 110 с.

Cегіда К. Ю. Передумови та чинники демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми. Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. 2009. № 9(2). С.185-191.

Левицька О. О. Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі. Регіональна економіка. 2016. № 4. С. 56-65.

Біль М. М. Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції. Молодий вчений. 2015. № 2(1). С. 92-97.

Риндзак О. Т. Фактори і мотиви зовнішньої міграції населення України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2018. №1 (18). С. 112-121.

Малиновська О. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому? Міграція. 2015. URL: http://migraciya.com.ua /news/ migrantworkers/ua-labour-migration-ukraine-what-to-expectinthe-near-future-part-1.

Семів Л. К. Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. № 3. С. 244-253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_27.

Населення України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/.

Міграційний рух населення. Державна служба України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Плоских Е. В., Межерицкий В. П. Влияние миграции на демографический потенциал. Вестник КРСУ. 2014. Том 14. № 3. C. 179-183. URL: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2014/v3/a42.pdf.

Державна служба України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Libanova, E.M. Pozniak, O.V. Makarova, O.B. Sarioglo, V.G. and Tkachenko, L.G. (2009), Zovnishnia trudova mihratsiia naselennia [External labour migration of population], Ukrainian Center for Social Reforms; State Committee of Statistics of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Sadova, U.Ya. (2019), Ukrains’ka mihratsiia v umovakh hlobal’nykh i natsional’nykh vyklykiv [Ukrainian migration in the face of global and national challenges in the 21st century], State Institution Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine.

Cegida, K. Yu. (2009), “Prerequisites and factors for the demographic development of the regional sociogeosystem”, Chasopys sotsial’no-ekonomichnoi heohrafii: Mizhrehional’nyj zbirnyk naukovykh prats’, Vol. 9 (2), pp.185-191.

Levytska, O. O. (2016), “Migration factor of asymmetry of development of border regions of Ukraine and Poland”, Rehional’na ekonomika, Vol. 4, pp. 56-65.

Bil, M. M. (2015), “Factors of self-organization of labor migrants in the field of socio-cultural consequences of migration”, Molodyj vchenyj, Vol. 2 (1), pp. 92-97.

Ryndzak, O.T. (2018), “Factors and motives of external migration of the population of Ukraine”, Sotsial’no-ekonomichni problemy i derzhava, Vol. 1 (18), pp. 112-121.

Malynovska, O. A. (2015), “Labor Migration of the Ukrainian Population: What to Expect in the Near Future?”, Migration, available at: http://migraciya.com.ua/news/migrantworkers/ua-labor-migration-ukraine-what-to-expectinthe-near-future-part-1 (Accessed 10 Nov 2019).

Semiv, L. K. (2013), “Educational migration as a factor of development of territorial migration systems: national and European context”, Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, Vol. 3, pp. 244-253.

State Statistics Service of Ukraine (2019), “Database of the Population of Ukraine”, available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ (Accessed 10 Nov 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2019), “Database of Migration Movement of the Population”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2019).

Ploskikh, E.V. and Mezherytskii, V.P. (2014), “Impact of migration on demographic potential”, Visnyk KRSU, Vol. 3, pp. 179-183, available at: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2014/v3/a42.pdf (Accessed 10 Nov 2019).

State Statistics Service of Ukraine (2019), “Database of statistics”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи