ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

  • Nadezhda Potapova
  • Dmitry Lavrynchuk
Ключові слова: інформаційні технології; управління; земельні ресурси; інформація; інформаційна система управління; сільське господарство.

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню ролі інформаційної підтримки землеустрою та удосконаленню теоретико-методичних засад інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві. Доцільність запровадження інформаційної підтримки землевпорядкування обумовлюється науково-технічним прогресом у галузі геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій, а також необхідністю підвищення ефективності землеустрою, викликаної трансформацією сільськогосподарських земель: використанням, перерозподілом земель та активізацією ринку земель.Визначено, що процес інформаційного забезпечення землевпорядкування дає змогу створити комплексне уявлення про організацію території, впорядкування сільськогосподарських угідь і сівозмін та прийняти обґрунтовані рішення в процесі землевпорядного проектування. При цьому, підсистема автоматизації землевпорядного проектування налічує елементи, що забезпечують обробку даних, інформаційні трансформації, математичне моделювання та аналіз. Основним завданням цієї підсистеми є проведення землевпорядних робіт на основі генерації та оформлення результатів роботи у вигляді карт, графічних зображень, таблиць, текстів та іншої інформації.Обґрунтовано, що інформаційне забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві є одним зі шляхів інноваційного вдосконалення процесу управління сільськогосподарським виробництвом на основі досліджень можливостей використання прикладних програм для управління помодульним впровадженням інформаційних систем управління різної складності. Метою таких інформаційних систем є надання можливості кожному учаснику аграрного ринку на всій території України оперативно одержати точну, достовірну, пертинентну, достатню інформацію з мінімальними витратами часу й засобів. Відсутність чи недостатність такої інформації про ситуацію на аграрному ринку призводить до того, що витрати праці та ресурсів, вкладені у виробництво сільськогосподарської продукції в довготерміновому періоді, можуть обернутися прямими втратами.

Посилання

Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №12. С. 88-96.

Гутгарц Р. Анализ информационного обеспечения на предприятии [Текст] / Р. Гутгарц // Проблемы теории и практики управления. 2008. № 2. С. 62–68.

Добряк Д. С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві : монографія / Д. С. Добряк, А. Г. Тихонов, Н. В. Гребенюк. – К. : Урожай, 2004.134 с.

Єрмошенко М. М. Інформація в системі виробничих відносин [Текст] /М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. 2007. № 10.С. 66–73.

Исследование систем управленими [Текст]: учеб.пособие для студ. вузов / [Н. И. Архипова, В. В. Кульба, С. А. Косяченко и др]; под ред, Ф. Ю. Чанхиева. М.: ПРИОР, 2002.384 с.

Мишин В. М. Исследование систем управления [Текст]: учеб.пособие / В. М. Мишин. М.: ЮНИТИ, 2003. 527 с.

Нетреба І. О. Інформаційне забезпечення як фактор ефективної взаємодії суб ‘єкта і об’єкта в системі управління підприємством [Текст] / І. О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". 2009.№ 107–108.С.

Потапова Н. А.Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства: Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали ІІ Всеукр. нау.практ. конф., (25 лют. 2019 p., м. Київ). Київ: ВИЮ, 2019. С. 194-197.

Святненко В. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності. [Текст] / В. Ю. Святненко // Збірка матеріалів до науково-практичного семінару з підвищення кваліфікації: "Організація інформаційної діяльності в умовах становлення і розвитку інноваційної економіки", 17–18 травня 2011 р. УкрІНТЕІ, м. Київ. К.: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІН-ТЕІ), 2011.С. 18–39.

Воронина П.В., Мамаш Е.А. Классификация тематических задач мониторинга сельского хозяйства с использованием данных дистанционного зондирования MODIS. Вычислительные технологии. 2014. Т. 19, № 3. С. 76–102. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-tematicheskih-zadach-monitoringa-selskogo-hozyaystva-s-ispolzovaniem-dannyh-distantsionnogo-zondirovaniya-modis/viewer.

Потапова Н.А. Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика". 2018. № 892. С. 179-189.URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44569/2/2018n892_Potapova_N_A-Smart_logistics_conceptual_179-188.pdf.

Volontyr, L.O. and Zelinska, O.V. (2018), “Information-logistic systems of agricultural enterprise management”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual’ni pytannya nauky i praktyky, vol. 12, pp. 88-96.

Hutharts, R. (2008), “Analysis of information support at the enterprise”, Problems of the theory and practice of management,vol. 2, pp. 62-68.

Dobryak, D.S. Tikhonov, A.G.and Grebenyuk, N.V. (2004), Teoretychni zasady staloho rozvytku zemlekorystuvannia u silskomu hospodarstvi [Theoretical foundations of sustainable land use development in agriculture], Urozhay, Kyiv, Ukraine.

Iermoshenko, M. (2007), “Information in the system of industrial relations”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 66–73.

Arkhipova, N. I. Kulba, V.V. and Kosyachenko, S.A. (2002), Yssledovanye system upravlenymy [Research of management systems], PRIOR, Kyiv, Ukraine.

Myshyn, V. (2003), Yssledovanye system upravlenyia [Research of management systems], YuNITI, Kyiv, Ukraine.

Netreba, I. (2009), “Information support as a factor of effective interaction of subject and object in the enterprise management system”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy series., pp. 107-108.

Potapova, N. (2019), “Information Logistics in the Enterprise Management System”, Ekonomichnyj rozvytok Ukrainy v konteksti vprovadzhennia prohresyvnykh informatsijnykh tekhnolohij ta system upravlinnia: materialy II Vseukr. nau.prakt. konf. [Economic Development of Ukraine in the Context of Implementation of Advanced Information Technologies and Management Systems: materials II All-Ukrainian. Research Practice conf.], Kyiv, Ukraine Feb 25, pp. 194-197.

Sviatnenko, V. (2011), “Information-analytical support of innovative activity”, Zbirka materialiv do naukovo-praktychnoho seminaru z pidvyshchennya kvalifikatsiyi: "Orhanizatsiya informatsiynoyi diyal’nosti v umovakh stanovlennya i rozvytku innovatsiynoyi ekonomiky" [Collection of materials for a scientific-practical seminar on advanced training: "Organization of information activities in the conditions of formation and development of innovative economy"], Derzhavne ahent•stvo z pytan’ nauky, innovatsiy ta informatyzatsiyi Ukrayiny; Ukrayins’kyy instytut naukovo-tekhnichnoyi i ekonomichnoyi informatsiyi (UkrIN-TEI) State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine; Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information (UKRIN-TEI), Kyiv, Ukraine, May 17-18, p. 18–39.

Voronina, P.V. and Mamash, E.А. (2014), “Classification of thematic tasks of agricultural monitoring using MODIS remote sensing data”, Calculation technologies, vol. 3, pp. 76-102, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-tematicheskih-zadach-monitoringa-selskogo-hozyaystva-s-ispolzovaniem-dannyh-distantsionnogo-zondirovaniya-modis/viewer (Accessed 10 Nov 2019).

Potapova, N. (2019), “Smart logistics: conceptual framework and implementation practice”, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" "Logistics", vol. 892, рр. 179-189, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44569/2/2018n892_Potapova_N_A-Smart_logistics_conceptual_179-188.pdf (Accessed 10 Nov 2019).

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи