РОЛЬ СОТ В РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КРАЇНАМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

  • Natalia Anistratenko
  • Anna Malchenko
Ключові слова: Світова організація торгівлі; міжнародна торгівля; торговельні взаємозв’язки; глобальна економіка; регулювання міжнародної торгівлі.

Анотація

Розвиток економіки кожної країни світу напряму пов’язаний із розвиток її зовнішньої торгівлі. Темпи приросту міжнародної торгівлі значно перевищують темпи приросту світового ВВП, що підкреслює значення торговельних відносин в сучасному світі. Розвиток міжнародної торгівлі не може відбуватися без відповідного інституційного регулювання на міжнародному рівні. Саме з цією метою було створено Генеральну году з торгівлі і тарифів (ГАТТ), які пізніше трансформувалась в Світову організацію торгівлі (СОТ). В умовах загрози економічних криз, торговельних дисбалансів та загроз глобальному розвитку економіки перед СОТ постають нові та складні завдання із забезпечення розвитку торгівлі в глобальній економіці. Дане дослідження спрямоване на пошук відповіді на питання про те, чи може СОТ в сучасних умовах забезпечити подальше стимулювання міжнародної торгівлі, чи вона вже вичерпала свої інституційні ресурси впливу на розвиток торгівлі між країнами.Дослідження діяльності СОТ на сучасному етапі розвитку торговельних відносин між країнами показало, що назріли інституційні проблеми функціонування даної організації. Стимулююча функція СОТ проявлялась активно в період обмеженої кількості членів даної організації. В той час перебування в СОТ надавало суттєві переваги країнам членам, зокрема щодо переваги менших митних бар’єрів. Сьогодні митні бар’єри безпрецедентно зменшилися і СОТ вже не має такого запасу засобів стимулювання міжнародної торгівлі як колись.Регулююча функція СОТ наразі теж зазнає випробування та конкуренції з боку двосторонніх угод. Украдаючи двосторонні угоди країни беруть на себе зобов’язання задля досягнення певного позитивного ефекту для себе. В такому випадку жодна зі сторін не зацікавлена в порушенні таких домовленостей. Переважна більшість конфліктів, що вирішує СОТ це конфлікти, що виникають через порушення певних загальних правил і вони не спрямовані на конкретного партнера. Двосторонні домовленості практично виключають такі ситуації. Можемо констатувати, що роль СОТ у розвитку торговельних взаємозв’язків між країнами вичерпує себе. Для збереження ефективності діяльності цієї організації необхідною є її інституційна трансформація та розширення сфери компетенцій, які б допомагали країнам налагоджувати між собою торговельні відносини.

Посилання

Bhagwati Jagdish, Arvind Panagariya. Preferential Trading Areas and Multilateralism: Strangers, Friends or Foes? URL: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812815330_0002 (дата звернення: 11.11.2019).

Bhagwati Jagdish. Dawn of a New System. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/12/bhagwati.htm (дата звернення: 11.11.2019).

Bhagwati Jagdish. Regionalism and Multilateralism: An Overview. URL: http://ctrc.sice.oas.org/trc/Articles/Regionalism/dm_ch2.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Bhagwati Jagdish. Threats to the World trading System: Income Distribution and the Selfish Hegemon. URL: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D880594X (дата звернення: 11.11.2019).

Panagariya Arvind. Challenges to the Multilateral Trading System and Possible Responses. URL: http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2013-3/file (дата звернення: 11.11.2019).

Алавердян Л.М., Романенко О.В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Березович К.С. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі бізнес-послугами. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/8.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Патика Н.І. Світова організація торгівлі (СОТ) та розвиток економік країн-нових членів. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2012/9.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Проценко І. Сучасні тенденції розвитку багатостороннього регулювання міжнародного ринку послуг. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/162_76-81.pdf (дата звернення: 11.11.2019).

Bhagwati, J. and Panagariya, A. (1996), “Preferential Trading Areas and Multilateralism: Strangers, Friends or Foes?”, available at: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812815330_0002 (Accessed 11 Nov 2019).

Bhagwati, J. (2013), “Dawn of a New System”, Finance and Development, vol.50(4), available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/12/bhagwati.htm (Accessed 11 Nov 2019).

Bhagwati, J. (1993), "Regionalism and Multilateralism: An Overview," available at: http://ctrc.sice.oas.org/trc/Articles/Regionalism/dm_ch2.pdf (Accessed 11 Nov 2019).

Bhagwati, J. (1994), "Threats to the World trading System: Income Distribution and the Selfish Hegemon", Journal of International Affairs, available at: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D880594X (Accessed 11 Nov 2019).

Panagariya, A. (2013), “Challenges to the Multilateral Trading System and Possible Responses,” Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 7, available at: http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2013-3/file (Accessed 11 Nov 2019).

Alaverdyan, L. and Romanenko, O. (2019), “Modern realities and prospects for development of foreign trade of Ukraine with other countries of the World”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf (Accessed 11 Nov 2019).

Berezovych, K. (2019), “The current state and prospects of international trade in business services”, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/8.pdf (Accessed 11 Nov 2019).

Patyka, I. (2012), World Trade Organization (WTO) and developing economies of new member countries“”, available at: (Accessed 05 Nov 2019)http://www.economy.in.ua/pdf/4_2012/9.pdf.

Protsenko, I. (2015), Current trends in the development of multilateral regulation of the international services market“”, available at: (Accessed 05 Nov 2019)http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/162_76-81.pdf.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи