ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

  • O. Shelest
  • O. Zavadska
Ключові слова: кошторис; план асигнувань; бюджетна установа; головний розпорядник; державний контроль.

Анотація

Становлення ринкових відносин в Україні впроваджує удосконалення механізмів управління державного сектору. Бюджетні установи та організації забезпечують виконання покладених на державу функцій. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що надаються їм безвідплатно та безповоротно. Бюджетні кошти можуть виділятися лише за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань. Установи мають право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюджетні кошти на цілі, визначені затвердженими кошторисами. Законодавством визначено, що кошторис доходів і видатків є основним фінансовим документом, яким керуються в ході своєї діяльності бюджетні установи. Також законодавчими нормативними актами встановлена відповідальність, що передбачає порушення в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ. Оцінка виконання кошторису доходів і видатків проводиться методом аналізу на підставі даних поточної звітності про кошторисні цільові призначення бюджетних коштів, касові та фактичні видатки в розрізі їх видів за кодами економічної класифікації. Контроль формування і виконання кошторису бюджетної установи – це свого роду система заходів, що чиняться органами державного фінансового контролю, які направлені на безперервне відстеження інформації щодо надходження та витрачання бюджетних коштів і майна, що представлені в кошторисі усунення подальшому бюджетних правопорушень. Рівень ефективності фінансової безпеки має великий прояв через фінансовий контроль, який дає змогу надавати потрібний напрям розвитку фінансових відносин в країні, вивільняючи її від кризових явищ та будувати економічне зростання за рахунок продуктивного розподілу фінансових ресурсів.Кількість порушень у бюджетній сфері залишається настільки значною, що потребує ефективного управління рухом державних коштів та майна.Метою дослідження є визначення поняття фінансового контролю, його видів та особливостей у ході доцільного та ефективного використання фінансових ресурсів в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Фальченко О. О. Основні аспекти контролю та аудиту виконання кошторису бюджетних установ / О. О. Фальченко, В. М. Чумак // Інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України : кол. монографія / ред. О. В. Манойленко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – Розд. 1. – С. 48-55.

Білуха М. Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підручник / М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. - К., 2005. – 640 с.].

Постанова Кабінету Міністрів України 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п.

Постанова Кабінету Міністрів України 14 вересня 2012 р. №1200 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12.

Даценко Г. В. Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів / Г. В. Даценко, Т. В. Поліхун // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 312-318.

Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 10 Nov 2019).

Fal'chenko, O. O. and Chumak, V. M. (2017), “Main aspects of control and audit of budget institutions' budget implementation”, Innovatsijno-investytsijne zabezpechennia staloho sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Innovation and investment support for sustainable socio-economic development of Ukraine], NTU «KhPI», Kharkiv, Ukraine, vol. 1, pp. 48-55.

Bilukha, M. T. and Mykytenko, T.V. (2005), Finansovyj kontrol': teoriia, reviziia, audyt [Financial control: theory, revision, audit],Kyiv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution “On approval of the Procedure for drawing up, review, approval and basic requirements for the implementation of the budgetary institutions' budgets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-p (Accessed 30 Sept 2019).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution “Approval of Methodological Recommendations for the Organization of Internal Control by the Budget Managers in their Institutions and Subsidiary Budget Institutions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12 (Accessed 30 Sept 2019).

Datsenko, H. V. and Polikhun, T. V. (2014), “Financial control over the implementation of the budget of budgetary institutions, determination of the main stages”, Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 312-318.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи