ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • T. Mulyk
  • N. Vascshilova
Ключові слова: інтегрована звітність; міжнародні стандарти; бухгалтерський облік; управлінські рішення; фінансова звітність; користувачі інформації; аналіз; показники звітності.

Анотація

У статті висвітлено основні особливості та сутність складання інтегрованої звітності підприємствами відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності саме в Україні. Визначено основні етапи її становлення та запропоновано методику складання звітності. Здійснено аналіз щодо основних підходів та принципів інтегрованої звітності. Представлено її складові елементи та розкрито сутність показників звітності н основі яких керівництво приймає відповідні управлінські рішення. Розкрито основні проблеми та передумови складання інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами. Розглянуто особливості удосконалення організації складання даної звітності підприємствами. Розроблено перелік основних рекомендацій з даних питань задля впровадження в практичну діяльність складання інтегрованої звітності в єдиній формі представлення в Україні вітчизняними підприємствами згідно вимог та принципів міжнародних стандартів.

Посилання

ACCA report: Understanding Investors: directions for corporate reporting [Електронний ресурс]. – URL: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDFtechnical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf (дата звернення: 31.10.2019).

Атамас П. Й. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження, Академічний огляд. 2015. № 1(42). С. 78–85.

Безверхий К. В. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства. Облік і фінанси. 2014. № 3(65). C. 8-14.

Лоханова Н. О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 4(47). С. 50–56.

Международный стандарт интегрированной отчетности – [Електронний ресурс]. – URL: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pd (дата звернення: 29.10.2019).

Кравченко О.В., Овчарова Н.В. Теоретичні та методичні засади формування інтегрованої звітності в Україні. Економіка і суспільство. Вип. 6. 2016. вид-во: Мукачівський державний університет. С. 359-366.

Кузіна Р. В. Підготовка інтегрованої корпоративної звітності на основі системи збалансованих показників. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2015. Т. 20. вип. 2. С. 190-195.

Давидюк Т. В. Конвергенція бухгалтерської та соціальної звітності в частині людського капіталу: розвиток існуючих підходів. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2012. № 2(3). С.123-129. URL: http://www.economics.opu.ua/n3.html (дата звернення: 30.10.2019).

Зоріна О. А. Організація інтегрованої системи обліку та звітності як інформаційної бази аналізу. Экономика Крыма. 2011. №2 (35). С. 265–269.

Костирко Р. О., Ліснича Т.В. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2012. №24 (І). С. 189 – 195.

Муравський В. В. Формування та подання інтегрованої звітності з використанням інтернет-технологій. [Електронний ресурс]. – URL: http://zsas.zhitomir.org/ru/forum (дата звернення: 31.10.2019).

Гриценко О.І. Фактори впливу соціальни аспектів діяльності на формування інтегрованої звітності. Проблеми інноваційного розвитку економіки України: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація «Перспектива»: у 2-х частинах. Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика». 2014. Ч. 1. С.145–152.

Петрушевська В.В., Соболєва Я.С. Перспективи впровадження інтегрованої звітності як інструменту підвищення інвестиційної привабливості українських підприємств. Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем: І Всеукраїнська науково-практична конференція (17 – 18 жовтня 2013 р.). Сімферополь: ВД «АРІАЛ». 2013. С. 249–252.

ACCA report: Understanding Investors: directions for corporate reporting [Online], available at: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDFtechnical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf (Accessed: 31 Oct. 2019).

Atamas, P. J. (2015), “Integrated Corporate Reporting: Implementation Issues”, Intehrovana korporatyvna zvitnist': problemy vprovadzhennia, Akademichnyj ohliad, vol. 1(42), pp. 78–85.

Bezverkhyj, K. V. (2014), “Methodical principles of formation of the integrated reporting of the enterprise”, Metodychni zasady formuvannia intehrovanoi zvitnosti pidpryiemstva, Oblik i finansy vol. 3(65), pp. 8-14.

Lokhanova, N. O. (2012), “Integrated reporting as a product of a holistic accounting and analytical system”, Intehrovana zvitnist' iak produkt tsilisnoi oblikovo-analitychnoi systemy, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4(47). pp. 50–56.

Mezhdunarodnyj standart yntehryrovannoj otchetnosty, [Online], available at: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pd (Accessed: 29 Oct. 2019).

Kravchenko, O.V., Ovcharova, N.V. (2016), “ Theoretical and methodological foundations of the formation of integrated reporting in Ukraine”, Teoretychni ta metodychni zasady formuvannia intehrovanoi zvitnosti v Ukraini. Ekonomika i suspil'stvo. vol. 6, vyd-vo: Mukachivs'kyj derzhavnyj universytet, pp. 359-366.

Kuzina, R. V. (2015), “ Preparation of integrated corporate reporting based on a balanced scorecard”, Pidhotovka intehrovanoi korporatyvnoi zvitnosti na osnovi systemy zbalansovanykh pokaznykiv, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Ekonomika, no. 20. vol. 2. pp. 190-195.

Davydiuk, T. V. (2012), “ Convergence of accounting and social reporting on human capital: developing existing approaches”, Konverhentsiia bukhhalters'koi ta sotsial'noi zvitnosti v chastyni liuds'koho kapitalu: rozvytok isnuiuchykh pidkhodiv. Ekonomika: realii chasu. Naukovyj zhurnal, no. 2(3), pp.123-129, available at: http://www.economics.opu.ua/n3.html (Accessed: 30 Oct. 2019).

Zorina, O. A. (2011), “Organization of an integrated accounting and reporting system as an information base for analysis”, Orhanizatsiia intehrovanoi systemy obliku ta zvitnosti iak informatsijnoi bazy analizu, Ekonomyka Kryma, no.2 (35), pp. 265–269.

Kostyrko, R. O., Lisnycha, T.V. “Integrated reporting is a tool for ensuring the sustainable development of society”, Intehrovana zvitnist' – instrument zabezpechennia staloho rozvytku suspil'stva, Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo. no. 24 (I), pp. 189-195.

Muravs'kyj, V. V. Formuvannia ta podannia intehrovanoi zvitnosti z vykorystanniam internet-tekhnolohij, [Online], available at: http://zsas.zhitomir.org/ru/forum (Accessed: 31 Oct. 2019).

Hrytsenko, O.I. “ Factors of influence of social aspects of activity on the formation of integrated reporting”, Faktory vplyvu sotsial'ny aspektiv diial'nosti na formuvannia intehrovanoi zvitnosti. Problemy innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats' z aktual'nykh problem ekonomichnykh nauk. Naukova orhanizatsiia «Perspektyva»: u 2-kh chastynakh, Dnipropetrovs'k: Vydavnychyj dim «Hel'vetyka», vol. 1. pp. 145–152.

Petrushevs'ka, V.V., Sobolieva, Ya.S. (2013), “ Prospects for implementation of integrated reporting as a tool for increasing the investment attractiveness of Ukrainian enterprises”, Perspektyvy vprovadzhennia intehrovanoi zvitnosti iak instrumentu pidvyschennia investytsijnoi pryvablyvosti ukrains'kykh pidpryiemstv, Potentsial stijkoho rozvytku ta finansova bezpeka sotsial'no-ekonomichnykh system: I Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia (17 – 18 zhovtnia 2013 r.), Simferopol': VD «ARIAL», pp. 249–252.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи