СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • O. I. Melnyk
  • I. M. Kapitan
Ключові слова: фондовий ринок; капіталізація; законодавче регулювання; комісія з цінних паперів та фондового ринку; інформаційне забезпечення.

Анотація

У даній статті висвітлені сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Проведено аналіз сучасного стану фондового ринку України та здійснено порівняння за показником капіталізації найбільших бірж світу та українських бірж. Було з’ясовано, що фондовий ринок країни має багато недоліків та потребує активних змін. У роботі виділені чотири основні проблеми розвитку фондового ринку України та представлені можливі шляхи їх вирішення. Першою проблемою є законодавча неврегульованість питань корпоративного урядування в акціонерних товариствах. З’ясовано, що можливим рішенням цієї проблеми є забезпечення захисту прав інвесторів, також представлені імовірні шляхи його досягнення. Друга проблема стосується організації фондового ринку України, а саме тривалості існування головного регулятора ринку цінних паперів – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Доведено, що її вирішення потребує активізації впровадження необхідних законодавчих норм, розширення повноважень та приведення Комісії до вимог міжнародних стандартів. Третьою проблемою українського фондового ринку є формування депозитарно-клірингової інфраструктури. В роботі проведений аналіз перших кроків державної влади на шляху її вирішення. Також у роботі обґрунтовано, що четвертою, і найгострішою сучасною проблемою розвитку фондового ринку України є несвоєчасність, необґрунтованість та часто недостовірність інформації про діяльність учасників фондового ринку України. У статті висвітлена важливість інформаційних технологій та діджиталізації у сучасному світі і їх вплив на зростання економіки країни і фондового ринку, як індикатора розвитку, зокрема. Проведено детальний аналіз проблем та запропоновані шляхи покращення інформаційного забезпечення учасників фондового ринку України.

Посилання

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на капіталізацію біржового ринку: аналіз панельних даних [Електронний ресурс] / С.Лі, М. Альфорд, Д. Крессон, Л. Гарднер // Бізнес та економічні дослідження. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://pdfs.semanticscholar.org/0b99/9f4027f32cf556fa749784bc06808b9457eb.pdf.

Головні новини [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nssmc.gov.ua/.

Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-серпня 2019 року [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics.

Колупаєв Ю. Б. Обгрунтування напрямку перспективного розвитку фондового ринку України / Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, М. А. Яковенко. // Ефективна економіка. – 2018. – №8.

Ньєбель Т. ІТ та економічне зростання - порівняння розвитку, розвинуті країни та ті, що розвиваються [Електронний ресурс] / Т. Ньєбель // IARIW 33rd General Conference. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.iariw.org/papers/2014/NiebelPaper.pdf.

Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Річний звіт [Електронний ресурс] // Світова федерація бірж. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/ statistics/monthly-reports.

Річний звіт НКЦПФР за 2018 рік [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2018-rk/.

Сепегдовст Г. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій та фінансового розвитку на економічне зростання країн ОПЕК [Електронний ресурс] / Г. Сепегдовст // Журнал суспільних наук Касетсартського університету. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315117303612.

Фондовий ринок: підручник / [О.М. Мозговий, А.Ф. Баторшина, О.Г. Величко, Т.О. Фролова та ін.]. – К. : КНЕУ. – 2013. – 537 с.

Lee, S. Alford, M. Cresson, J. and Gardner, L. (2017), “The Effects of Information Communication Technology on Stock Market Capitalization: A Panel Data Analysis”, Business and Economic Research, Vol. 7, No. 1, available at: https://pdfs.semanticscholar.org/0b99/9f4027f32cf556fa749784bc06808b9457eb.pdf (Accessed 12 Nov 2019).

National commission of securities and Stock Exchange (2019), “The main news”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (Accessed 12 Nov 2019).

National commission of Securities and Stock Market (2019), “Information about development of Stock market during January – August 2019”, available at: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics (Accessed 12 Nov 2019).

Kolupayev, Yu. Zalyubovska, S. and Yakovenko, M. (2018), “Substantination of directions of perspective development of the stock market of Ukraine”, Effective economy, vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6570 (Accessed 12 Nov 2019).

Niebel, T (2014), “ICT and Economic Growth - Comparing Developing, Emerging and Developed Countries”, Paper Prepared for the IARIW 33rd General Conference, available at: http://www.iariw.org/papers/2014/NiebelPaper.pdf (Accessed 12 Nov 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On Securities and Stock Market", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (Accessed 12 Nov 2018).

World federation of exchange. (2018) Available at: https://www.world-exchanges.org/home/index.php/ statistics/monthly-reports (Accessed 12 Nov 2019).

National commission of Securities and Stock Market (2019), “Annual Report on 2018”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2018-rk/ (Accessed 12 Nov 2019).

Sepehrdoust, H. (2018), “Impact on information and communication technology and financial development on economic growth of OPEC developing economies”, Kasetsart Jornal of Social Sciences, available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315117303612 (Accessed 12 Nov 2019).

Mozhovyy, O.M. Batorshyna, A.F. Velychko, O.H and Frolova, T.O. (2013), Fondovyy rynok [Stock market], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи