МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • O. Podskrebko
  • O. Garnazhenko
  • D. Kurochkin
Ключові слова: імітаційне моделювання; системно-динамічна модель; торговельне підприємство; прийняття рішень; управління запасами.

Анотація

В статті запропоновано імітаційну системно-динамічну модель системи функціонування торговельного підприємства, яка дозволить підвищити якість та своєчасність прийняття управлінських рішень, удосконалити стратегії управління запасами та оцінити можливі наслідки коливання попиту та зриву поставок.З метою визначення модельованої системи, система функціонування торговельного підприємства представлена авторами у вигляді динамічної системи, яка складається з множини елементів із заданою функціональною залежністю між часом і положенням в фазовому просторі.Автори відзначають, що у якості досліджуваної системи, виступає система функціонування торговельного підприємства, структура якої складається з трьох основних рівнів, а в якості основної цілі виступає максимізація доходу за рахунок продажу товару.Спираючись на трирівневу структуру системи функціонування торговельного підприємства, в статті представлено причинно-наслідкова діаграма модельованої системи, основною сферою діяльності якої є оптова та роздрібна торгівля.На основі побудованої причино-наслідкової діаграми авторами розроблено імітаційну системно-динамічну модель функціонування торговельного підприємства, яка складається з трьох блоків, а саме: з блоку формування прибутку, товари на полицях, товари на складі.Запропонована імітаційна модель системи функціонування торгового підприємства наддасть можливість підвищити ефективність торгово-збутової діяльності, провести сценарний аналіз та оцінити можливі збитки від коливання попиту на окремі групи виробів, визначити можливі наслідки зриву поставок та вдосконалити стратегію управління запасами на торгівельному підприємстві.Автори відмічають, що розроблена імітаційна модель також дозволить підвищити ефективність управлінських рішень, що напряму відобразиться на фінансових показниках діяльності торговельного підприємства, завдяки, у тому числі, зниженню кількості зіпсованої продукції, зменшенню кількість скарг та підвищення лояльності клієнтів.

Посилання

A decision-support system for the design and management of warehousing systems / Riccardo Accorsi, Riccardo Manzini, Fausto Maranesi // In Computers in Industry. – 2014. - Volume 65, Issue 1. – P. 175-186.

Digital Ecosystem: Trends in the Retail Segment / N. S. Kisteneva, D. V. Ralyk, E. V. Loginova, T. E. Gorgodze // Conference on Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities, 2018; Samara; 29-31 May 2018. Pages 609-621.

Бакунов О.О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства: монографія / О.О Бакунов, Є.М. Смирнов. – Донецьк: «Східний видавничий дім», 2012. – 208 с.

Використання апарату економіко-математичного моделювання в практиці виробничо-торгівельного підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Іванов // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 94-100. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n2.html.

Глущевський В. В. Адаптивні механізми в системах управління підприємствами: методологія і моделі: монографія / В. В. Глущевський. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – 352с.

Загорна Т. О. Конкурентна динаміка роздрібної торгівлі: теорія, діагностика, моделювання :[монографія] / Т. О. Загорна. – Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2013. – 463 c.

Зайковская Г.Г. Управление товарным запасом оптового предприятия в условиях неопределенности с использованием методов имитационного моделирования / Г.Г. Зайковская // Логистика и управление цепями поставок,-2011.-№ 1. С. 87-90.

Кравченко В.Н. Инструменты проблемно-целевого управления бизнес-процессами: Монография / В.Н. Кравченко. – Днепропетровск: Середняк Т.К., 2014. – 304 с.

Руденский Р.А. Антисипативное управление сложными экономическими системами: модели, методы, инструменты: монография / Р.А. Руденский; [научн. ред. проф. Ю.Г. Лысенко]. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 257 с.

Смирнов Є.М. Моделювання рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства / Є.М. Смирнов // Академічний огляд, - 2013. - № 1 (38). С. 92-97.

Управление стратегическим развитием жизнеспособных экономических систем: модели, механизмы и инструменты: Монография / [Ю. Г. Лысенко, В. Н. Тимохин, Р.А. Руденский, С. И. Левицкий и др.]. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2012. – 350 с.

Accorsi R., Manzini R., Maranesi F. (2014), “A decision-support system for the design and management of warehousing systems” In Computers in Industry, vol. 65, Issue 1, pp. 175-186.

Kisteneva N. S., Loginova E. V. , Ralyk D. V. , Gorgodze T. E. (2018), Digital Ecosystem: Trends in the Retail Segment, Conference on Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends and New Opportunities, Samara, pp. 609-621.

Bakunov O.O. (2012), Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu torhovel'noho pidpryiemstva [Strategic management of trading enterprise competitiveness], Skhidnyj vydavnychyj dim, Donetsk, Ukraine.

Ivanov S.V. (2015), “The use of the apparatus of economic and mathematical modeling in the practice of production and trade enterprise“, Ekonomika: realii chasu, vol. 2 (18), pp. 94-100.

Glushchevsky V.V. (2016) Adaptyvni mekhanizmy v systemakh upravlinnia pidpryiemstvamy, [Adaptive mechanisms in enterprise management systems], KPU, Zaporizhzhia, Ukraine.

Zagorna T.O. (2013), Konkurentna dynamika rozdribnoi torhivli: teoriia, diahnostyka, modeliuvannia, [Competitive dynamics of retail trade: theory, diagnostics, modeling], Noulidzh, Donetsk, Ukraine.

Zajkovskaia H.H. (2011), “Inventory management of a wholesale enterprise in the face of uncertainty using simulation methods“, Lohystyka y upravlenye tsepiamy postavok, vol. 1, pp. 87-90.

Kravchenko V.N. (2014) Ynstrumenty problemno-tselevoho upravlenyia byznes-protsessamy, [Tools of problem-oriented management of business processes], Seredniak T.K., Dnepropetrovsk, Ukraine.

Rudensky R.A. (2009), Antysypatyvnoe upravlenye slozhnymy ekonomycheskymy systemamy, [Antisipative management of complex economic systems], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.

Smyrnov Ye.M. (2013), “The model of competitiveness of the trade and trading industry”, Akademichnyj ohliad, vol. 1 (38), pp. 92-97.

Lysenko Yu. H., Tymokhyn V. N., Rudenskyj R.A., Levytskyj S. Y., oth. (2012), Upravlenye stratehycheskym razvytyem zhyznesposobnykh ekonomycheskykh system: modely, mekhanyzmy y ynstrumenty, [Managing the strategic development of viable economic systems: models, mechanisms and tools], – Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи