МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

  • O. M. Gustera
Ключові слова: ризик банкрутства; підприємство аграрного сектора; фінансова стійкість; дискримінантний аналіз; моделювання процесів оцінки ризику.

Анотація

В статті досліджено теоретичні основи та сучасний стан моделювання процесів оцінки ризику банкрутства підприємств аграрного сектора України. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення поняття ризику банкрутства для організацій, а також безпосередньо для підприємств аграрного сектора України. У статті розглянуто класичні моделі та підходи до визначення рівня ризику банкрутства підприємства та відокремлено специфічні для різних сфер діяльності параметри, зокрема, визначено, що специфічною рисою підприємств аграрного сектора яку необхідно включати до моделі оцінки ризику банкрутства є залежність від погодних умов та ситуація на ринку збуту готової продукції, яка не завжди може довго зберігатися у виробника. Для побудування моделі процесів оцінки ризику банкрутства підприємств аграрного сектора України було проаналізовано метод дискримінантного аналізу, запропонований Е. Альтманом, який дозволяє врахувати незалежні змінні моделі (показники бухгалтерської та фінансової звітності підприємства), та ваги параметрів, отримані при статистичному аналізі генеральної сукупності однорідних об'єктів дослідження.

Посилання

Кісіль М.І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М. І. Кісіль // Інноваційна економіка. - 2014. - № 1. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2014_1_4.pdf.

Борейко В.І. Стратегічні напрями економічного розвитку України / В.І. Борейко // Університетські наукові записки. - 2009. - № 1. - С. 395-398. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_1_73.pdf.

Гуторов О.І. Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій / О.І. Гуторов, Ю. М. Хвесик // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. - 2013. - № 7. - С. 3-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2013_7_3.pdf.

Лупенко Ю.О. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / Ю.О. Лупенко, М.І. Кісіль, М.Ю. Кожем’якіна, М.М. Кропивко, С.В. Лук’янець, С.М. Ковальов, Т.В. Мацибора. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 86 с.

Мельник М.І. Інвестиційне забезпечення безпеки бізнес-середовища України в умовах європейської інтеграції / М. І. Мельник. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_69.pdf.

Ролінський О.В. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських виробничих кооперативів : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.02.02 / О. В. Ролінський; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. - К., 2005. - 19 c. - укp.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та доповненнями.

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств, затверджених наказом Держкомстату від 09.11.2011 №289.

Сільське господарство України = Agriculture of Ukraine: статистичний збірник / Державнаслужба статистики України; за ред. Н.С. Власенко – К., 2014. – 402 с.

Кісіль М.І. Зміни в рейтингах інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів / М.І. Кісіль // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 2. - С. 92-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2014_2_22.pdf.

Кісіль М. І. Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності / М.І. Кісіль // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_ 2015_1_16.pdf.

Костіна О.М. Методи та моделі діагностики кризового стану підприємства / О.М. Костіна, О.Є. Майборода // Вісник Сумського держ. ун-ту. – 2012. – № 4. – С. 91-97.

Сметанюк О.А. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01. «Економіка, організація та управління підприємствами» / О.А. Сметанюк. – Хмельницький, 2006. – 22 с.

Бланк І.О. Управління фінансами підприємства : підручник / І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2006. – 780 с.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України №10 від 17 січня 2001 р[Електронний ресурс] // Портал ЛІГА ЗАКОН. – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ME06025.html.

Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посіб. / О.О. Терещенко, Н.Д. Бабяк. – К. : КНЕУ, 2014. – 408 с.

Kisil, M.I. (2014), “Current challenges, strategic priorities and objectives for agricultural investment investment”, Innovatsijna ekonomika, vol. 1, pp. 14-19.

Boreiko, V.I. (2009), “Strategic directions of economic development of Ukraine”, Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 1, pp. 395-398.

Hutorov, O.I., Khvesyk, Yu.M. (2013), “Investment support for the agricultural sphere of rural depressed territories”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva, vol. 7, pp. 3-16.

Lupenko, Yu.O., Kisil, M.I., Kozhem'iakina, M.Yu., Kropyvko, M.M., Luk'ianets', S.V., Koval'ov, S.M., Matsybora, T.V. (2019), Investytsijnyj rozvytok sil's'koho hospodarstva Kyivs'koi oblasti [Investment development of agriculture of Kyiv region], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.

Melnik, M.I. (2014), “Investment security of business environment of Ukraine in the conditions of European integration”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1, pp. 1-69.

Rolins'kyj, O.V. (2005), “Investment activity of agricultural production cooperatives”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, National Science Center "Institute for Agricultural Economics", Kyiv, Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Economic Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 21 October 2019).

State Statistics Committee (2011), “Methodological provisions on the organization of state statistical observations on statistics of agricultural enterprises, approved by the order of the State Statistics Committee of November 9, 2011 No. 289”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/289/metod.pdf (Accessed 9 November 2011).

State Statistics Committee (2014), “Agriculture of Ukraine. Statistical Collection”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf (Accessed 9 November 2014).

Kisil, M.I. (2014), “Changes in the ratings of investment attractiveness of agriculture in the regions”, Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 2, pp. 92-97.

Kisil, M.I. (2015), “ Priority directions of investments in agrarian sphere of Ukraine in conditions of instability”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva, vol. 1, pp. 84-91.

Kostina, O.M., Majboroda, O.Ye. (2012), “Methods and models of diagnostics of the crisis state of the enterprise”, Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu, vol. 4, pp. 91-97.

Smetaniuk, O.A. (2006), “ Diagnosis of the financial state of the enterprise in the crisis management system”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, Khmelnytsky National University, Khmelnytskyi, Ukraine.

Blank, I.O., Sytnyk H.V. (2006), Upravlinnia finansamy pidpryiemstva, [Enterprise Finance Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Ministry of Economy of Ukraine (2001), “Guidelines for identifying signs of insolvency of the enterprise and signs of actions for concealing bankruptcy, fictitious bankruptcy or bringing to bankruptcy: Order of the Ministry of Economy of Ukraine No. 10 of January 17, 2001”, available at: https://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ME06025.html (Accessed 17 January 2001).

Tereschenko, O.O., Babiak, N.D. (2014), Finansovyj kontrolinh, [Financial Controlling] , KNEU, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи