СТРАТЕГІЯ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Khrystyna Patytska
Ключові слова: смарт-спеціалізація; регіональний розвиток; інновації; стратегія; конкурентоспроможність.

Анотація

В рамках реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, економічної інтеграції до ринку ЄС та включення у глобальні ланцюги формування доданої вартості вагомою є реалізація підходів смарт-спеціалізації в контексті формування політики регіонального розвитку в Україні. В статті проведене дослідження теоретичного аспекту формування та реалізації стратегії смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону. В рамках реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, економічної інтеграції до ринку ЄС та включення у глобальні ланцюги формування доданої вартості вагомою є реалізація підходів смарт-спеціалізації в контексті формування політики регіонального розвитку в Україні. Смарт-спеціалізація визначається як підхід, при якому регіональні інтереси стають основою і складовою загальнонаціональних пріоритетів за рахунок вертикально орієнтованого підходу до вибору галузей або сфер державної підтримки, передбачає формування регіональної спеціалізації за рахунок консолідації зусиль усіх суб’єктів регіону на конкретних бізнес-функціях і процесах.

Посилання

Амоша О., Лях О., Солдак М., Череватський Д. Інституційні детермінанти впровадження концепції смарт-спеціалізації: приклад старопромислових регіонів України. Журнал європейської економіки. 2018. Т. 17. № 3 (66). С. 310-344.

Бжуска Я., Пика Я. Розумна спеціалізація регіону. 2012. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf (дата звернення: 8.11.2019 р.).

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Укладач і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Дунаев І.В. Ціннісні цілі модернізації регіональної економіки крізь призму принципу «розумної спеціалізації» Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2014. № 9. 240 с.

Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Белінська Я. В. Післякризовий розвиток економіки України. Київ: НІСД, 2011. 66 с.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.. В. М. Гейця та ін..; НАН України. К., 2015. – 336 с.

Маркович І. Б. Передумови та особливості розумної («смарт») – спеціалізації регіонів їх врахуванням глобальних тенденцій. Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. Т. : ФОП Осадца Ю.В., 2016. С. 52-58.

Пуцентейло П. Р., Завитій О. П. Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону. Економічні науки, вип. 27. 2017. С. 298-308.

Родченко В. Б., Белявцева В. В., Хрипунова Д. М. Дослідження доменів в розрізі формування стратегії смарт спеціалізації. Соціальна економіка, 2018. Вип. 56. С. 69-77.

Федяєва М. С. «Розумна» спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект). Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26-1. С. 87-92.

Яцюк О. С. Смарт-спеціалізація розвитку регіону як важливий напрям підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2018. № 2 (18). С. 54-60.

Foray D. Smart Specialization: The Concept / Foray, D., David, P.A., Hall, B /Knowledge for Growth. Prospects for Science, Technology, and Innovation. Selected papers from Research Commissioner Janez Potochnk’s Expert Group. November, 2009. Рр. 20-24.

Goddard J. Universities and Smart specialisation: challenges, tensions and opportunities for the innovation strategies of European regions / J. Goddard, L. Kempton, P. Vallance / Ekonomiaz. 2013. № 83 (2 cuatrimestre). P. 82-101.

Morgan K. Smart specialization for regional innovation: Underpinning effective strategy design (Work package 4). 2014. URL: http://orca.cf.ac.uk/78221/1/Underpinning%20Effective%20Strategy%20Design.pdf (дата звернення: 8.11.2019 р.).

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund.

Tоdtling F. One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach / Research Policy. 2005. № 34. Р. 1204.

Vanthillo T. Paradigm change in regional policy: Towards smart specialisation? Lessons from Flanders (Belgium) / Т. Vanthillo. Belgeo. 2012. № 1-2.

Amosha, O. Liakh, O. Soldak, M. and Cherevatsky, D. (2018), “Institutional determinants of smart specialization concept implementation: an example of the old industrial regions of Ukraine”. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, vol. 3 (66), pp. 310-344.

Brzuszka, J. and Pika, J. (2012), “Reasonable specialization of the region”. 2012, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/25853/1/65-362-366.pdf (Accessed 8 Nov 2019).

Busel, V. T. (2005), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian (with additions and supplements)], VTF “Perun”, Kyiv, Ukraine.

Dunaev, I. V. (2014), “Valuable goals of modernization of the regional economy through the prism of the principle of "reasonable specialization”, Analityka i vlada : zhurn. ekspert.-analit. materialiv i nauk. pr. In-tu probl. derzh. upr. ta mists. Samovriaduvannia, NADU, ,vol. 9, pp. 240.

Zhalilo, Y. A. Pokryshka, D. S. and Belinskaya, Y. V. (2011), Pisliakryzovyi rozvytok ekonomiky Ukrainy [Post-crisis development of the Ukrainian economy], NISD, Kyiv, Ukraine.

Heitz, V. M. (2015), Innovatsijna Ukraina 2020: natsional'na dopovid' [Innovative Ukraine 2020: a national report], NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Markovich, I. B. (2016), “Prerequisites and features of smart-specialization of their regions in the light of global trends”, Suchasni sotsialno-ekonomichni problemy teorii ta praktyky rozvytku ekonomichnykh system [Modern socio-economic problems of the theory and practice of development of economic systems], FOP Osadtsa Yu.V., Ternopil, Ukraine, pp. 52-58.

Puzenteilo, P. R. and Zavitiy, O. P. (2017), “Features of formation of strategy of management of economic development of the region”, Ekonomichni nauky, vol. 27, pp. 298-308.

Rodchenko, V. B. Belyavtseva, V. V. and Khripunova, D. M. (2018), “Research of domains in the context of smart specialization strategy formation”, Sotsialna ekonomika, vol. 56, pp. 69-77.

Fedyaeva, M. S. (2018), “Intelligent" specialization as a tool for transformation of the national economy (theoretical aspect)”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 26-1, pp. 87-92.

Yatsyuk, O. S. (2018), “Smart specialization of the development of the region as an important direction of increasing its competitiveness and innovative activity”, Naukovyi visnyk IFNTUNH, vol. 2 (18), pp. 54-60.

Foray, D. David, P. and Hall, B. (2009), “Smart Specialization: The Concept”, Selected papers from Research Commissioner Janez Potochnk’s Expert Group, November, pр. 20-24.

Goddard, J. Kempton, L. and Vallance P. (2013), “Universities and Smart specialisation: challenges, tensions and opportunities for the innovation strategies of European regions”, Ekonomiaz, vol. 83 (2 cuatrimestre), pp. 82-101.

Morgan, K. (2014), “Smart specialization for regional innovation: Underpinning effective strategy design (Work package 4)”, available at: http://orca.cf.ac.uk/78221/1/Underpinning%20Effective%20Strategy%20Design.pdf (Accessed: 8 Nov 2019).

European Parliament and of the Council (2013), Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, European Parliament and of the Council, Brussels, Belgium.

Tоdtling, F. (2005), “One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach”, Research Policy, vol. 34, pp. 1204.

Vanthillo, T. (2012), “Paradigm change in regional policy: Towards smart specialisation?”, Belgeo, vol. 1-2.

Опубліковано
2019-12-04
Номер
Розділ
Статьи