МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • L. O. Volontir
  • M. Y. Bendas
Ключові слова: моделювання; інвестиції; математичне моделювання; ефективне управління; методи.

Анотація

У статті на основі аналізу існуючих підходів до опису та моделювання інвестиційних процесів запропоновано виклад основного теоретичного матеріалу з теми «Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства». Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності економічних категорій «інвестиції», проаналізовані різні методи дослідження інвестиційної діяльності підприємства у різних сферах обслуговування. Обгрунтовано необхідність надання переваги економіко-математичним методам під час планування інвестиційної діяльності підприємства. Розглянуто специфіку формування інформаційної бази побудови сценаріїв розвитку підприємства. Проаналізовано інвестиції як важливим фактором економічного розвитку, а інвестиційна політика підприємств – центральною ланкою загальнодержавної економічної політики. Ефективне управління інвестиційною діяльністю є важливим методом вирішення виробничих, соціальних та науково-технологічних проблем. Обгрунтовано методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства.

Посилання

Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. - 1991. - № 47.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". ВВР України. - 1991. - № 38.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.; 1995.

Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Учебник - М.: Дело, 1997. — 1008 с.

Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

Волонтир Л. О. Моделювання системи ризиків банківської діяльності. VII Міжнародна науково-методична конференція. Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Тернопіль. 21-22 жовтня 2016. С. 18–20.

Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1999.

Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. - СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.

Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.К.:Киевское инвистиционное агентство, 1997.

Потапова Н.А. Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017.

Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра,1998.

Погасій С.О., Познякова О.В., Краснокутська Ю.В. Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях): навч. посібник /: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 337 с.

Пономаренко О.І., Перестюк М.О, Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: Навч. посіб. для студ. екон. та мат. спец. вищих навч. закл.:У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка /. — К.: Вищ. шк., 2004. — 206 с.

Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.

Скітер І.С., Ткаленко Н.В., Трунова О.В. Математичні методи прийняття управлінських рішень. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011.- 248 с.

Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. - К.: МАУП, 2000.

Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. - М. : ИНФРА-М, 1997.

Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. - К.: Знання, 2003. – 622 с.

Y. Mishura, G. Shevchenko Mathematics of finances. - 352 pages. - Kyiv University press, - 2009.

Law of Ukraine (1991), Investment activity [Investment activity], Kyiv, Ukraine.

Law of Ukraine (1991), Securities and stock exchange [Securities and stock exchange], Kyiv, Ukraine.

Blank I. A. (1995), Investment management [Investment management], Kyiv, Ukraine.

Vitlinsky. V. V. (2003), Modeling the economy: Studies. benefit. [Modeling the economy: Studies. benefit], Kyiv, Ukraine.

Volkov I. M. and Gracheva M. V. (1998), Project analysis: Studies for universities. Banks and exchanges [Project analysis: Studies. for universities. Banks and exchanges] Kyiv, Ukraine.

Gitman L. J. and Junk M. D. (1997), Fundamentals of investing [Fundamentals of investing], Moscow, Russia.

Gracheva M. V. (1999), Analysis of project risks: Studies. the manual for high schools [Analysis of project risks: Studies. the manual for high schools], Kyiv, Ukraine.

Volontir L. A. (2016), Modeling of economy: problems, trends, experience [Modeling of economy: problems, trends, experience"], Ternopol, Ukraine.

Kalina A.V., Korneev V. V. and Kosheev A. A. (1999), Securities Market (theory and practice) [Securities Market (theory and practice)], Kyiv, Ukraine.

Kruszwica L. (2001), Investment calculations. - St. Petersburg: Peter, Finance and statistics. [investment calculations. - St. Petersburg: Peter, Finance and statistics], St. Petersburg, Russian.

Mertens A. (1997), Investments. Course of lectures on modern financial theory. Kiev investment Agency [Investments. Course of lectures on modern financial theory. Kiev investment Agency], Kyiv, Ukraine.

Potapova N. A. (2017), Prospects of development of agrologistics in the markets of agricultural crops. Economy. Finance. Management: actual issues of science and practice. [Prospects of development of agrologistics in the markets of agricultural crops. Economy. Finance. Management: actual issues of science and practice.], Kyiv, Ukraine.

Peresada A. A. (1998), Investment process in Ukraine [Investment process in Ukraine], Kyiv, Ukraine.

Pogasiy.A. Poznyakova E. V. and Krasnokutskaya Y. V. (2009), Investment management (in examples and tasks): studies manual. [Investment management (in examples and tasks): studies manual], Kyiv, Ukraine.

Ponomarenko. I. and Perestyuk M. O. (2004), Modern economic analysis: Studies. no. for students. Econ. and mate. spets. higher studies. Macroeconomics [Modern economic analysis: Studies. no. for students. Econ. and mate. spets. higher studies.], Kyiv, Ukraine.

Savchuk. P. Prilipko S. I. and Velichko G. (1999), Analysis and development of investment projects: Studies. benefit[ Analysis and development of investment projects: Studies. benefit], Lviv, Ukraine.

Tkalenko N. V. and Trunova O. V. (2011), Mathematical methods of managerial decision-makin.[ Mathematical methods of managerial decision-making], Chernigov, Ukraine.

Fedorenko. G.V. and Gojko. F.V. (2000), Investinnest [Investinnest], Kyiv, Ukraine.

Sharpe W.S. Alexander G.V. and Bailey D.V. (1997), Investments [Investinnest], Kyiv, Ukraine.

Chervanev D. M. (2003), Management of investment activity of enterprises [Management of investment activity of enterprises], Knowledge, Ukraine.

Mishura Y.G. Shevchenko G.V. (2009), Mathematics of Finance [Mathematics of Finance], Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи