ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

  • Larisa Ocheretko
  • Yuliia Romanova
Ключові слова: Бухгалтерський облік; виробничі запаси; класифікація; оцінка запасів; управління запасами; облік виробничих запасів.

Анотація

У статті розглянуто значення бухгалтерського обліку виробничих запасів для підприємств, досліджено передумови та принципи його правильної організації.Доведено значення класифікації запасів, яка забезпечує виконання основних завдань організації обліку та контролю виробничих запасів. Встановлено, що існує потреба у чіткому розмежуванні запасів виробничої діяльності із подальшою їх деталізацією та запасів, придатних для обслуговування виробничого процессу.Запропоновано узагальнену класифікацію виробничих запасів, яка об’єднує у собі найнеобхідніші для потреб управління виробничими запасами на металургійному підприємстві ознаки та види запасів, а тому дозволяє вчасно прийняти ефективне управлінське рішення.Сформовані основні передумови раціональної організації обліку виробничих запасів. Визначено напрями підвищення ефективності використання та руху виробничих запасів підприємств.Представлені завдання, які сприяють формуванню інформації для управління виробничими запасами з метою забезпечення безперервного процесу металургійного виробництва.Запропоновано шляхи удосконалення організації обліку запасів.

Посилання

Сопко В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. — Тернопіль: Астон, 2005. — 197-199 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / [Ф.Ф. Бутинець та ін..]; за ред. [і з передм.] Ф. Ф. Бутинця. — 8 ме вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2009. — 912 с.

Єрмоленко, Г. С. Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удосконалення / Г. С. Єрмоленко, Б. О. Шумляєв / Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2012. – № 3. – С. 29–34.

Сіротенко, Н. А. Запаси – об’єкт обліку та контролю: сучасний стан та напрями вдосконалення / Н. А. Сіротенко // Вісник соціально-економічних досліджень : [зб. наук. пр.] / голов. ред. М. І. Звєряков ; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2009. – Вип. 36. – С. 160–165.

Sopko, V. Hutsajliuk, Z. Schyrba, M. and Ben'ko, M. (2005), Bukhhalters'kyj oblik: navch. posib. Aston, Ternopil', Ukraine, pp.-197-199.

Butynets, F.F. (2009), Bukhhalterskyy finansovyy oblik [Accounting financial accounting], 8nd ed, Ruta, Zhytomyr, Ukraine.

Yermolenko, H. S. and Shumliaiev, B. O. (2012), “Organization of inventory accounting, deficiencies in accounting and ways to improve it”, Zb. nauk. pr. Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu, vol .3, pp 29-34.

Sirotenko, N. A. (2009), “Inventories are an object of accounting and control: current status and areas of improvement”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 36 , pp. 160–165.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи