ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПК

  • Oksana Zelinska
  • Volodymyr Hovorukha
Ключові слова: інформаційні системи; інформаційні технології; інноваційна система; інформатизація; оптимізація виробництва; ефективність; сільське господарство; агропромисловий комплекс.

Анотація

В даній статті описано важливу роль та сучасний рівень інформаційних систем та технологій в агропромисловому комплексі, який характеризується наявністю комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та новітніх технологій. Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство є важливим етапом на виробництві, оскільки підприємство є динамічною системою та безперервно змінюється, відповідно змінюються потреби, технологія, техніка, цілі, професіоналізм. Сільське господарство є ідеальним середовищем для застосування інформаційних технологій. Наведено приклади популярних додатків, веб-застосунків, онлайн-сервісів, які оптимізують та позитивно впливають на підприємства у сфері агропромислового комплексу. Особливу увагу приділено веб-технологіям та використанню мережі Інтернет, оскільки вони дають унікальні можливості доступу до інформації. Інформаційні системи дозволяють зберігати великий об’єм даних, проводити їх аналіз та на основі отриманих результатів пропонувати рішення завдань, які б мінімізували витрати та максимізували прибутки аграрних підприємств.

Посилання

Бритвєнко А., Семенов А., Тулопов Д. Маркетингові інформаційні системи в АПК // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – №4. – С. 34–38.

Волосюк Ю.В., Кузьома В.В., Коваленко О.А., Тихонова Т.В., Нєлєпова А.В., Бондаренко Л.В., Мороз Т.О., Борян Л.О. Інформаційні технології [текст] : навч. посібник. / під заг. ред. А.В. Нєлєпової. – К. : «Кафедра», 2017. – 200 с.

Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» // Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.

Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1994. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.

Зелінська О. В., Сухоцька С. М. Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі // Галицький економічний вісник. – 2016. – №2. – С. 148–152.

Клочан В. Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – №4. – С. 12–19.

Лазор Я. О. Поняття та види інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 80-86.

Солтис І. Роль інформаційних технологій в управлінні аграрними підприємствами [Електронний ресурс] // Sophus Науковий клуб. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://sophus.at.ua/publ/2013_12_19_20_kampodilsk/sekcija_7_2013_12_19_20/rol_informacijnikh_tekhnologij_v_upravlinni_agrarnimi_pidpriemstvami/49-1-0-862.

Тверезовська Н. Т., Нєлєпова А. В. Інформаційні технології в агрономії: навч. посіб. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 282 с.

Ушкаленко І. М. Стан та перспективи розвитку агрологістичної системи України [Електронний ресурс] // Х Міжнародна науково-практична конференція. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3806/Збірник_маркетинг_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=226.

Янчук Т. В. Значення механізму впровадження інформаційних технологій у господарській діяльності підприємств // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2016. – №4. – С. 269–276.

Britvenko, A. (2017). “Marketing information systems in agroindustrial complex”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4, pp. 34-38.

Volosyuk, J.V. Kuz'oma, V.V. Kovalenko, O.A. & Tykhonova, T.V. (2017), Informatsijni tekhnolohii [Information Technology], Kafedra, Kyiv.

Hrytsunov O.V. (2010). Informatsijni systemy ta tekhnolohii [Information systems and technologies], Kharkivs'ka natsional'na akademiia mis'koho hospodarstva, Kyiv, Ukraine.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “About information security in information and telecommunication systems”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 (Accessed 19 April 1994).

Zelinskaya, O. & Sukhotska, S. (2016), “ Use of modern information technologies in the agro-industrial complex ”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2, pp. 148-152.

Klochan, V. (2014), “Agribusiness Information Infrastructure”, Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, vol. 4, pp. 12-19.

Lazor, J.O. (2016), “Concepts and types of information systems”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 837, pp. 80-86.

Soltis, I. (2013), “The role of information technology in the management of agricultural enterprises”, Sophus Naukovyj klub, available at: http://sophus.at.ua/publ/2013_12_19_20_kampodilsk/sekcija_7_2013_12_19_20/rol_informacijnikh_tekhnologij_v_upravlinni_agrarnimi_pidpriemstvami/49-1-0-862, (Accessed 19 December 2013).

Tverezovskaya, N.T. & Nelepova, A.V. (2013), Informatsijni tekhnolohii v ahronomii [Information technology in agronomy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv.

Ushalenko, I. M. (2018), “State and prospects of development of agrologistic system of Ukraine”, Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3806/Збірник_маркетинг_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=226, (Accessed 18 April 2018).

Yanchuk, T.V. (2016), “The value of the mechanism of introduction of information technologies in the economic activity of enterprises”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 4, pp. 269-276.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи