КРИЗА ДОВІРИ ДО БАНКІВ: ЗМІСТ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА НАСЛІДКИ

  • Y. Kryvych
  • Y. Martyanova
Ключові слова: криза довіри; банківська система; фінансова криза; споживач; банківська криза.

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «криза довіри», яке сформувалося на фоні негативної економічної ситуації в минулому та залишило сильний відбиток на співпраці населення з банківськими установами. З’ясовано, що одним із пріорітетних принципів такого співробітництва є рівень довіри між клієнтом і банком, їх партнерська соціальна відповідальність. Споживачі потребують бути впевненими щодо наданих їм послуг, а посередники, у свою чергу, мають нагоду зміцнити довіру з клієнтами й стимулювати їх до придбання фінансових продуктів, розміщення заощаджень для ефективного використання. Відокремлено ряд обставин, що зумовлюють кризовий стан довіри. Окреслено форми прояву кризи недовіри вкладників. Можна вважати, що це ряд закономірностей, які достовірно вказують на відношення населення щодо їх захищеності з боку держави та банківських інституцій. Визначено наслідки недовіри до банківських установ, які тягнуть за собою ряд негативних явищ.

Посилання

Stiglitz J. E. A crisis of confidence / J. E. Stiglitz // Th e Guardian. – 2008. – 22 Oct. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theguardian.com/commentisfree/ cifamerica/2008/oct/22/economy-fi nancial-crisis-regulation.

Diamond D. W. Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the DiamondDybvig Model / D. W. Diamond // Economic Quarterly. – 2007. – Vol. 93, № 2. – P. 189–200.

Caprio G., Jr. Banking Crises / G. Caprio, Jr., P. Honohan [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.williams.edu/Economics/wp/caprioBankingCrises.pdf.

Басадзе К. М. Відновлення довіри до банківської системи: міф чи реальність / К. М. Басадзе // Фінансовий простір. – 2015. – № 1 (17) – С. 18–22.

Сомик А. В. Підвищення рівня довіри до банків України / А. В. Сомик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – № 38. – С. 250–257.

Турчин Л. Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи / Л. Є. Турчин // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 90–92.

A confi dence Crisis Restoring trust in fi nancial services / ed. by J. Springford. – L. : Social Market Foundation, 2011. – 132 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2011/07/Publication-A-Confi dence-CrisisRestoring-trust-in-fi nancial-services.pdf.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма ; [пер. с англ.]. – М. : Издательство ACT, 2004. – 730 с.

Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : моногр. / О.І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 754 с.

Гриценко А.А. Внутрішня структура довіри // Економічна теорія / А.А. Гриценко. – № 3. – 2010. – С. 20–26.

Stiglitz, J. (2008), “A crisis of confidence” available at: http://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2008/oct/22/economy-fi nancial-crisis-regulation (Accessed 26 September 2019).

Diamond, D. (2007), “Banks and Liquidity Creation: A Simple Exposition of the Diamond Dybvig Model” , vol. 93, no. 2, pp. 189–200.

Caprio, G. and Honohan, P. (2008), “Banking Crises” available at: http://web.williams.edu/Economics/wp/caprioBankingCrises.pdf (Accessed 25 Oct 2019).

Basadze, K.M. (2015), “Restoration of trust in the banking system: myth or reality”, Financial space, vol. 1 (17), pp. 18-22.

Somyk, A.V. (2014), “Increasing the level of trust in Ukrainian banks], Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine”, vol. 38, pp. 250–257.

Turchin, L.E. (2012), “Theoretical aspects of the formation of confidence in the banking system”, Economics and State, vol. 12, pp. 90–92.

Springford, J. (2011), “A confidence Crisis Restoring trust in financial services”, Social Market Foundation, available at: http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2011/07/Publication-A-Confidence-CrisisRestoring-trust-in-financial-services.pdf (Accessed 25 Oct 2019).

Fukuyama, F. (2004), Doverie: social'nye dobrodeteli i put' k procvetaniju [Trust: Social Virtues and the Road to Prosperity], Izdatel'stvo ACT, Moscow, Russia.

Baranovsky, O.I. (2009), Finansovi kryzy: peredumovy, naslidky i shliakhy zapobihannia [Financial crises: preconditions, consequences and ways of prevention], KNUTE, Kyiv, Ukraine.

Gritsenko, A.A. (2010), “Internal Structure of Trust”, Economic Theory , vol. 3, pp. 20-26.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи