ЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ

  • Iuliia Gernego
Ключові слова: консалтинг; фінансовий консалтинг; ринок консалтингових послуг; попит на консультації.

Анотація

У статті обґрунтовані основні теоретичні засади фінансового консалтингу, наголошено на актуальності його застосування на практиці в умовах сьогодення. Проаналізовано сутнісні характеристики та класифікаційні ознаки виокремлення видів консалтингу залежно від характеру наданих консультаційних послуг. Висунуто гіпотезу про те, що реалізація комплексу заходів фінансового консультування на практиці сприятиме вирішенню ряду термінових задач. Це відбувається на основі удосконалення системи фінансового управління, набуття нею стратегічного характеру. Проведено аналітичне дослідження та прогноз попиту на такі послуги в Україні. Звернуто увагу на переваги та перспективи застосування фінансового консалтингу для вітчизняних суб’єктів господарювання. Наведено приклади успішної діяльності міжнародних консалтингових компаній на вітчизняному ринку.

Посилання

Євтушенко, Н. О. Компаративний аналіз поняття «консалтингова взаємодія» / Н. О. Євтушенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. - № 1 (19). – C. 42-50.

Орищенко М. Антикризовий консалтинг. Попит зростає. //Консалтинг в Україні. - 2014. – № 59. - С. 4-7.

Бейч Э. Консалтинговый бизнес: основы профессионализма / Э. Бейч ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2006. – 272 с.

Асоціація консалтингових фірм. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://acf.ua/poslugi/finansovij-konsalting#.

Бортнікова М. Г. Аналізування стану реалізації консалтингових проектів на вітчизняному та світовому ринках / М. Г. Бортнікова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип 18. – С. 28–32.

Віннікова І.І., Марчук С.В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні / І.І. Віннікова, С.В. Марчук // Молодий вчений. - 2016. - № 7 (34). - С. 16-21.

Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: [монографія] / В.А. Верба. – К.: КНЕУ, 2011. – 327 с.

Відновлення ринку консалтингу почнеться вже в 2018 році. Незалежний аудитор. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://cutt.ly/FeEUjLG.

Офіційний сайт Deloitte. Послуги. Консалтинг. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/services/consulting.html?icid=top_consulting.

Офіційний сайт Ernst&Young. Консультаційні послуги. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ey.com/UA/uk/Services/Advisory/About-Advisory-Services.

Офіційний сайт PricewaterhouseCoopers. Консультаційні послуги. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/uk/services/consulting/index.jhtml.

Офіційний сайт KPMG. Консультаційні послуги. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.kpmg.com/ua/uk/services/advisory/pages/default.aspx.

Ковальська К. В. Особливості і тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. / К. В. Ковальська // Ефективна економіка. – 2014. - № 6. – Електронний ресурс. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_69.

Гернего Ю. О. Кредитне фінансування в інноватизації виробництва: теорія та досвід: монографія / Ю. О. Гернего, О. М. Диба, Є. А. Поліщук ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Диби ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ: КНЕУ, 2016. - 534 с.

Ievtushenko, N. O. (2017), “Comparative analysis of the "consulting interaction" concept“, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 1 (19), p.p. 42-50.

Oryshchenko, M. (2014), “Anti-crisis consulting. The demand is increasing”, Konsaltynh v Ukraini, vol. 59. pp. 4-7.

Beych, E. (2006), Konsaltynhovyy byznes: osnovy professyonalyzma [Consulting Business: The Basis of Professionalism], Pyter, St. Petersburg, Russia.

Association of consulting companies. (2019), “Financial consulting”, [Online], available at: http://acf.ua/poslugi/finansovij-konsalting# (Accessed 10 Sept 2019).

Bortnikova, M. H. (2017), “Analyzing the state of implementation of consulting projects within the national and global markets ”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. vol. 18. pp. 28–32.

Vinnikova, I.I. and Marchuk, S.V. (2016), “ Features of the development of consulting services market in Ukraine ”, Molodyi vchenyi. vol. 7 (34). pp. 16-21.

Verba, V.A. (2011), “Upravlinske konsultuvannia: kontseptsiia, orhanizatsiia, rozvytok [Consulting management: conception, organization and development]”, KNEU, Kyiv, Ukraine.

Independent auditor. (2017), “The recovery of the consulting market will start in 2018”, [Online], available at: https://cutt.ly/FeEUjLG (Accessed 10 Sept 2019).

Delloitte (2019), “Services. Consulting”, [Online], available at: https://www2.deloitte.com/ua/uk/services/consulting.html?icid=top_consulting (Accessed 10 Sept 2019).

Ernst&Young. (2019), “Consulting Services”, [Online], available at: http://www.ey.com/UA/uk/Services/Advisory/About-Advisory-Services (Accessed 10 Sept 2019).

PricewaterhouseCoopers. (2019), “Consulting Services”, [Online], available at: http://www.pwc.com/ua/uk/services/consulting/index.jhtml (Accessed 10 Sept 2019).

KPMG. (2019), “Consulting Services”, [Online], available at: http://www.kpmg.com/ua/uk/services/advisory/pages/default.aspx (Accessed 10 Sept 2019).

Kovalska, K. V. (2014), “Peculiarities and tendencies of consulting market development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 6, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_69 (Accessed 10 Sept 2019).

Herneho, Yu. O., Dyba, M. I., Dyba, O. M. and Polishchuk Ye. A. (2016), “Credit financing in innovatization of production: theory and experience”, KNEU, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи