МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОГРЕСИВНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

  • V. I. Hanin
  • H. P. Popova
Ключові слова: артість праці; кваліфікування робіт; облік; аналіз; контроль; заробітна плата; прогресивність.

Анотація

Стаття присвячена прогресивності методологічних аспектів аналізу системи організації обліку заробітної плати, питанням удосконалення аналізу та контролю розрахунків з оплати праці. На базі лонгітюдних досліджень на підприємствах та організаціях Харківщини було висунуто гіпотезу про вплив оцінки класифікування вартості праці на реорганізацію системи класифікування оплати праці різних категорій працівників в межах трудового законодавства. Запропоновано методологічний підхід до оцінки прогресивності діючої системи нарахування заробітної плати. Проаналізовано вимоги постіндустріального суспільства до класифікування, оцінювання оплати праці робітників. Діагностика системи організації обліку, нарахування заробітної плати дозволяє констатувати, що вона не є досконалою, не дозволяє працюючому забезпечити не тільки свої потреби, а й соціальні цінності членам своєї родини. Доведено гіпотезу про вплив оцінки праці на прогресивність економічного зростання та якість життя населення України. Заслуговують на увагу проблемні питання організації обліку та оплати праці: регламентація організації праці працівників організацій, контроль за використанням робочого часу та рівнем оплати праці;правильне визначення суми нарахованої заробітної плати;дотримання термінів розрахунків та виплати в установлені терміни заробітної плати;облік і контроль за формуванням та використанням фонду заробітної плати;впровадження мотивації працівників. Наукове дослідження авторів дозволяє констатувати, що самим універсальним способом оцінки праці є аналітично-кількісний метод. Він базується на визначенні і здобутті оцінки структури певної операції, а також факторів, за яких саме цей вид роботи є складним і потребує вимірювальних зусиль робітника. Саме цей спосіб дозволяє визначити рівень складності роботи за допомогою цифрових шкал. Він поділяється на техніку аналізу за балами та техніку порівняння результатів. Підвищити зацікавлення до кінцевих результатів праці можна за допомогою додаткової заробітної плати (надбавки, доплати, премії постійного спрямування). Але встановлені на даний час надбавки (за почесне, спортивне звання, вислугу років, тощо) не дають можливості оцінити здібності працівника та не є стимулом підвищення якості його роботи, оскільки були вже враховані при виборі посадового окладу.

Посилання

Ганін В. І. Економічний аналіз: методологія, організація, методика, практикум. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти. Третє видання (перероблене та доповнене)/ К. Д. Гурова, В. І. Ганін, – Харків: Видавництво Іванченка І. С.– 2019 –329 с.

Kozdaszewski J., Pracownicyumysfowi. Dynamika zatrudnieniai melodybadaniatrudnoscipracy, PWE, Wazszawa 1969.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. – Київ : Алерта. – 2013. –982 с.

Карпенко Є. А. Фінансовий облік: навчальний посібник для самостійного вивчення / Є. А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ–2013. – 359 с.

Конституція України [Електронний ресурс]: Верховна Рада України №322–VIII від 28.06.1996р.– офіц. веб–портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80. – (Дата звернення 17.08.2019).

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]: Верховна Рада України № 322–VIII від 10.12.1971р. – офіц. веб–портал. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322–08. – (Дата звернення 17.08.2019).

Інструкція зі статистики заробітної плати [Електронний ресурс]: наказ Державного комітету статистики № 5 від 13.01.2004р. // Верховна Рада України. – офіц. веб–портал. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04. – (Дата звернення 17.08.2019).

Hanin, V. I. and Hurova, K. D. (2019), Ekonomichnyi analiz: metodolohiia, orhanizatsiia, metodyka, praktykum. Navchalnyi posibnyk dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity [Economic analysis: methodology, organization, methodology, practicum. Tutorial for Higher Education Applicants], 3rd ed., Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., Kharkiv , Ukraine, P. 329.

Kozdaszewski J., Pracownicyumysfowi. Dynamika zatrudnieniai melodybadaniatrudnoscipracy, PWE, Wazszawa 1969.

Tkachenko, N. M. (2013), Bukhhalterskyi finansovyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist [Accounting financial, taxation and reporting], Alerta, Kyiv, Ukraine, P. 982.

Karpenko, Ye. A. (2013), Finansovyi oblik: navchalnyi posibnyk dlia samostiinoho vyvchennia [Financial accounting:], PUET, Poltava, Ukraine, P. 359.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96–%D0%B2%D1%80 (Accessed 17 August 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1971), "Labor Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322–08 (Accessed 17 August 2019).

The State Statistics Committee (2004), Order of the State Statistics Committee "Instruction on statistics of wages", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (Accessed 17 August 2019).

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи