ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • О. М. Zgurska
Ключові слова: диверсифікація; диверсифікаційний процес; інформаційні технології; ІТ-рішення; управління диверсифікацією.

Анотація

У статті визначено значення розвитку сільського господарства як частини цілого комплексу виробничих ресурсів для агропромислових підприємств. Наголошено на теоретичному розвитку агропромисловості на основі диверсифікації. Визначені концептуальні принципи європейської практики, що спрямовані на ефективне функціонування міжрегіональної багаторівневої та міжвідомчої системи управління диверсифікацією. Розглянуто принципові особливості зарубіжного досвіду диверсифікації агропромислових підприємств, які свідчать про існування ефективних моделей управління сільськими територіями. Сформовано основні концепції зарубіжного досвіду використання інноваційних механізмів розвитку сільських територій. Наголошено на важливому значенні використанням сучасних ефективних ІТ-рішень для розвитку диверсифікаційних процесів підприємств, що вимагає нового концептуального підходу до розвитку аграрного сектору економіки. Наголошено на проблемах стратегiчних i тактичних завдань диверсифікації та напрямкiв їх реалiзацiї для успiшного функцiонування агропромислових підприємств. Виділені завдання забезпечення стратегічного напрямку диверсифікації агропромислових підприємств з врахуванням розвитку новітніх ІТ-технологій в умовах євроорієнтованої економіки.

Посилання

Гаріфуллін А.Р., Макаров А.В. Диверсифікація як інструмент розвитку сільського господарства // Вісник аграрної науки // Проблеми агропромислового комплексу. — 2003. — С. 49-56.

Вараджан П., Романов В. Диверсіфікація аграрного комплексу // Сучасний агробізнес: стан та перспективи розвитку: Тези міжнародної заочної науково-практичної конференції / За заг. ред. М.П. Гриценко. — Барна 3. — С. 129-135.

Котлер Ф. Стратегія диверсифікації сучасного сільського господарства // Формування ринкових відносин в регіональному АПК: матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції / За заг. ред. М.П. Гриценко. — Прогрес, 1999. — 736 с.

Стрікленд А., Томпсон А. Диверсифікація майбутнього // Проблеми організації агробізнесу в регіоні: Матеріали міжнародної очно-заочної науково-практичної конференції (22 квітня 2005 року) / Під заг. ред. М. П. Гриценко. — Вісник Львівського державного аграрного університету. -С. 178-180.

Виханський О.А. Диверсифікація, як стратегія розвитку сільського господарства // Управління сільськогосподарськими підприємствами на основі диверсифікації: монографія. — Барнаул: Аз Бука, 2005. — 150 с.

Global Modernities / Ed. by M.Featherstone, S.Lash, R.L.Robertson. Thousand Oaks; New Delhi. - 2005. - 675 р.

Економіка сільського господарства: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.Я. Коваленко, Ю.І. Агірбов, Н.А. Сєров та ін. — М.: Юркніга, 2008. - 384 с.

Федотов А. Ринок матеріально-технічних ресурсів аграрного сектора // АПК: економіка, управління. — 2008. — № 6. — С. 27- 33.

Байгунь А.А. Розвиток науковотехніч ного потенціалу регіону // Економіка сільсько господарських і переробних підприємств. — 2007. — №3. - С. 13-15.

Harifullin, A.R. and Makarov, A.V. (2003), “Diversification as a tool for agricultural development”, Visnyk ahrarnoi nauky. Problemy ahropromyslovoho kompleksu, pp. 49-56.

Varadzhan, P. and Romanov, V. (2002), “Diversification of agricultural sector”, Suchasnyj ahrobiznes: stan ta perspektyvy rozvytku, Tezy mizhnarodnoi zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Modern agribusiness: Status and Prospects: Proceedings of International correspondence scientific-practical conference], Moscow, Russia, pp. 129-135.

Kotler, F. (1999), “The strategy of diversification of modern agriculture”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v rehional'nomu APK: materialy mizhnarodnoi zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Formation of market relations in the regional agro-industrial complex: materials of the international correspondence scientific-practical conference], Prohres, Kyiv, Ukraine.

Striklend, A. and Tompson, A. (2005), “Diversification of the future”, Problemy orhanizatsii ahrobiznesu v rehioni: Materialy mizhnarodnoi ochno-zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Problems of agribusiness organization in the region: Proceedings of the international full-time correspondence scientific-practical conference], Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, L'viv, Ukraine, 22 april, pp. 178-180.

Vykhans'kyj, O.A. (2005), “Diversification as an agricultural development strategy”, Upravlinnia sil's'kohospodars'kymy pidpryiemstvamy na osnovi dyversyfikatsii [Management of agricultural enterprises based on diversification], Az Buka, Barnaul, Russia.

Featherstone, M. Lash, S. and Robertson, R.L. (2005), Global Modernities, Thousand Oaks; New Delhi, India.

Kovalenko, N.Ya. Ahirbov, Yu.I. and Sierov, N.A. (2008), Ekonomika sil's'koho hospodarstva [Agricultural Economics], Yurkniha, Moscow, Russia.

Fedotov A. (2008), “The market of logistical resources of the agrarian sector”, APK: ekonomika, upravlinnia, vol. 6, pp. 27-33.

Bajhun', A.A. (2007), “Development of the scientific and technical potential of the region”, Ekonomika sil's'ko hospodars'kykh i pererobnykh pidpryiemstv, vol. 3, pp. 13-15.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи