КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  • Iryna Antokhova
  • Liubov Vodianka
  • Liudmyla Sybyrka
Ключові слова: корпоративна культура; управління персоналом; моделі управління; корпоративний характер; організаційні цілі; ціннісні орієнтації працівників.

Анотація

У статті розкрито сутність і поняття «корпоративна культура», зокрема на ряду економічної, управлінської, соціологічної і психологічної позиції в тлумаченні цього поняття, окреслено різноманітні підходи до її визначення. Визначено особливості вітчизняних підходів до дефініції поняття «корпоративна культура». Встановлено, що більшість з механізмів корпоративної культури в діяльності вітчизняних організацій практично не використовується, особливо це стосується державних підприємств. Досліджено вплив корпоративної культури на діяльність організації та управління людськими ресурсами, де корпоративна культура в основному розуміється як набір норм, правил, традицій, що приймаються менеджментом і персоналом організації, які отримують вираз у цінностях що заявлені організацією, у орієнтирах поведінки і дій, що задані персоналу. Окреслено ключові функції організацій, що мають міцну корпоративну культуру і в той же час існуючі проблеми впровадження корпоративної культури у діяльність вітчизняних організацій. Сформульовано чинники, які визначають потребу вітчизняних організацій у зміні корпоративної культури, а саме вплив корпоративної культури на показники діяльності організації та на якість управління людськими ресурсами, що зумовлює необхідність існування ефективної корпоративної культури, робить доцільним процес її формування та удосконалювання.Можна виділити дві категорії підприємств з точки зору наявності чи відсутності там цілеспрямованої роботи по формуванню корпоративної культури: Керівництво має досить точні уявлення про те, якого роду корпоративна культура є бажаною для їх підприємства. Керівництво признає значимість цілеспрямованого формування корпоративної культури, в силу чого в організації проводиться робота з її формалізації (створення символіки, різного роду нормативних документів, виробляючи у персоналу необхідну цінність до організації). Для більшості вітчизняних підприємств характерна відсутність цілеспрямованої роботи з формування корпоративної культури, яка була б адекватна цілям і стратегіям організації; слабо проводиться робота з формалізації декларованих цінностей корпоративної культури. У керівництва є деякі уявлення про бажану для них корпоративну культуру, однак її формування ведеться підступно, про це не прийнято говорити як про ціленаправлену діяльність. Документи, які будь–яким чином формалізують бажану корпоративну культуру, в цій групі підприємства відсутні. Керівник значення корпоративної культури розуміє досить вузько, перш за все як емоційну цілісність персоналу. А єдиним засобом, спрямованим на створення подібної згуртованості, керівники розглядають корпоративні вечірки. Корпоративна культура розглядається керівниками небільше ніж допоміжний засіб стимулювання персоналу. У ряді випадків приховані процеси формування організаційних цінностей обумовлені їх вираженим антигромадським характером.Визначено, що завдяки удосконаленню та оновленню існуючої корпоративної культури, керівництво організації може досягти намічених результатів як для окремого структурного підрозділу, так і для організації в цілому.

Посилання

Апостолюк О. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності / О. Апостолюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 2. – С. 68–73.

Балика О.Г. Стратегічне управління корпоративною культурою / Балика О.Г. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Економічні науки. – 2011. – № 4 (49). – С. 195–200.

Беляк Т.А. Корпоративная культура в условиях трансформаций социально–трудовых отношений в Украине / Т.А. Беляк // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2014. – № 3. – С. 10–12.

Бугаєвська Ю.В. Поняття корпоративної культури: її суть і структура / Ю.В. Бугаєвська // Засоби навчальної та науково–дослідної роботи. – 2011. – № 36. – С. 12–17.

Водянка Л.Д. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання / Л.Д. Водянка, І.П. Зрибнєва, Л.А. Сибирка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – 2017. – Випуск I-II (65-66). – С. 98-105.

Гриценко Н.В. Особливості формування корпоративної культури організації / Н.В. Гриценко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 59. – С 284–290.

Новосад М.Г. Корпоративна культура підприємств в контексті сучасних європейських стандартах, 2013 р. – [Електронний ресурс] / М.Г. Новосад – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua.

Петрова І.Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально–трудових відносин / І.Л. Петрова // Вчені записки. – 2015. – № 40. – С. 139– 145.

Пушкар З.М. Корпоративна культура в контексті діяльності організації / З.М. Пушкар, Д.В. Панчук // Молодий вчений – 2017. – № 10 (50). – С. 1025– 1028.

Cемикіна М.В. Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально–трудових відносин / М.В. Cемикіна, Т.О. Беляк // Соціально–трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – 2015. – № 2 (10). – C. 54–63.

Терон І.В. Корпоративна культура в механізмах регулювання соціально–трудових відносин / І.В. Терон // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 639–643.

Apostoliuk, O. (2016), “Corporate culture as an instrument of effective management of the enterprise in increasing its competitiveness”, Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 2, рр. 68–73.

Balyka, O.H. (2011), “Strategic management of corporate culture”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli: Ekonomichni nauky, vol. 4 (49), рр. 195–200.

Beliak, T.A. (2014), “Corporate culture in the conditions of transformation of social and labor relations in Ukraine”, Azymut nauchnykh yssledovanyj: ekonomyka y upravlenye, vol. 3, рр. 10–12.

Buhaievs'ka, Yu.V. (2011), “Concept of corporate culture: its essence and structure”, Zasoby navchal'noi ta naukovo–doslidnoi roboty, vol. 36, рр. 12–17.

Vodianka L.D., Zrybnyeva I.P., Sybyrka L.A. (2017), “Peculiarities of labor normalization in the current economic crisis”, Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Ekonomichni nauky, vol. I-II (65-66), pp. 98-105.

Hrytsenko, N.V. (2017), “Features of formation of corporate culture of organization”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 59, рр. 284–290.

Novosad, M.H. (2013), “Corporate culture of enterprises in the context of modern European standards”, available at: http://lib.pu.if.ua (Accessed 28 September 2019).

Petrova, I.L. (2015), “Influence of corporate culture on modernization of social and labor relations”, Vcheni zapysky, vol. 40, рр. 139–145.

Pushkar, Z.M. (2017), “Corporate culture in the context of the organization's activities”, Molodyj vchenyj, vol. 10 (50), рр. 1025–1028.

Cemykina, M.V. and Beliak, T.O. (2015), “Diagnosis of the influence of corporate culture on the state of social and labor relations”, Sotsial'no–trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka: zb. nauk. pr., vol. 2 (10). рр. 54–63.

Teron, I.V. (2015), “Corporate culture in the mechanisms of regulation of social and labor relations”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 6, рр. 639–643.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи