АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

  • Sergey Valyavsky
  • Anna Valyavska
Ключові слова: робоче місце; умови праці; атестація робочих місць; карта праці; небезпечний виробничий фактор.

Анотація

В статті дослідженні теоретичні підходи до атестації робочих місць; виявлені основні проблеми, пов’язані з її проведенням та визначені шляхи їх вирішення.Системний аналіз практичного досвіду проведення атестації робочих місць за умовами праці в Україні дозволяє сформулювати основні напрями її удосконалення:– у випадках, коли йдеться ідеться про пільги й компенсації, передбачені законодавством і про пільги й компенсації за рахунок коштів державних підприємств та організацій, слід більш відповідально поставитися до впорядкування суспільних відносин;– нормативно-правовому забезпеченню мають підлягати основні етапи процедури проведення атестації робочих місць – створення атестаційної комісії; здійснення організаційно-підготовчих дій; дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу; оцінювання робочого місця за умовами праці; підведення підсумків та оформлення результатів атестації робочих місць за умовами праці;– для підвищення якості, професійності проведення атестації робочих місць за умовами праці доцільно запровадити в Україні інститут атестуючих організацій.

Посилання

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці: затв. постановою Міністерства праці України від 01.09.1992, № 41 // Українська Інвест. Газета. – 2008. – № 28.

Амелічева Л., Чернецька С. Атестація робочих місць як засіб колективного та індивідуального захисту права працівників на безпеку праці. Права людини, держава, суспільство. 2014. № 3 (3). С. 1–9.

Кузьменко В.М. Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах АПК / В.М. Кузьменко, Є.І. Марчишина // Науковий вісник таврійського агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 3, Т. 1 .– С. 208-215.

Лазор Л. И. Правовые проблемы конкурсного подбора, аттестация кадров и рабочих мест на современном этапе: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганск, 1991. 195 с.

Лакіза О. Атестація робочих місць за умовами праці: дис. канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків. 2016. 201 с.

Шамшина И. И. Правовые проблемы регулирования отношений в сфере охраны труда в современных условиях: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганск, 2002. 188 с.

Яковлєв О.А. Стан наукової розробки сутності та призначення атестації робочих місць за умовами праці в Україні Науковий вісник публічного та приватного права Випуск 6, том 1, 2018, с.182-186.

Ministry of Labor of Ukraine (1992), “Methodical recommendations for performance appraisal of workplaces”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0041205-92 (Accessed 15 Oct 2019).

Amelicheva, L. and Chernetska, S. (2014), “Attestation of workplaces as a means of collective and individual protection of workers' right to safety at work”, Prava lyudyny, derzhava, suspilstvo, vol. 3 (3), pp. 1–9.

Kuzmenko, V.M. and Marchyshyna, YE.I. (2013), “Attestation of workplaces under working conditions at agricultural enterprises”, Naukovyy visnyk tavriyskoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, vol. 3, no.1, pp. 208–215.

Lazor, L. I. (1991), “Legal problems of competitive selection, certification of personnel and jobs at the present stage”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Lugansk, Ukraine.

Lakiza O. (2016), “Attestation of workplaces under working conditions”, Abstract of Ph.D. dissertation jur. Sciences, Kharkiv, Ukraine.

Shamshina I. I. (2002), “Legal problems of regulation of relations in the field of labor protection in modern conditions”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Lugansk, Ukraine.

Yakovlev, O.A. (2018), “State of scientific development of the nature and purpose of certification of workplaces according to working conditions in Ukraine”, Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 6. no.1, pp. 182–186.

Опубліковано
2019-12-03
Номер
Розділ
Статьи